A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2014/172-PO

EXP. 2014/172-PO  PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL “PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DE LA COBERTA DE LA MASIA DE LA SALUT”

 

Estat de la licitació

Adjudicat.

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient : 2014/172-PO

 

Objecte del contracte

Obres d’execució del “Projecte executiu d’arranjament de la coberta de la masia de la Salut”

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Masia de la Salut, al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Tipus de contracte: Obres

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost base de la licitació

136.277,69€, IVA exclòs.

 

Garantia provisional

No s’exigeix.

 

Garantia definitiva

El 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). El projecte i els  Plecs de clàusules administratives particulars són consultables en aquest web.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars. No es requereix classificació.

Full de visitadegudament signat per un representant de l’empresa i un tècnic del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (per a la realització de la visita, caldrà que els licitadors es posin en contacte amb el Servei d’Administració i Contractació del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en horari de 9’00 a 15’00 hores al telèfon 93 280 06 72 (ext. 212). La no presentació d’aquest full implicarà l’exclusió del contractista del procediment.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Presentació de les ofertes

 

Data límit de presentació:15/03/2017.

 

Documentació a presentar: Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Lloc de presentació: Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona – Tel. 93 280 06 72) en horari de registre de 9’30h. a 15 h.

També es poden enviar per correu d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

 2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92,

 08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

A las 13:00 hores del dia 20/03/2017.

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

A les 12:00 hores del dia 18/04/2017.

 

Publicació als diaris oficials:

Anunci de licitació

BOPB. Data de publicació: 17/02/2017.

Anunci d’adjudicació

BOPB. Data de publicació: 19/07/2017.

 

Despeses d’anuncis

L’import d’aquest anunci serà a càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

Plec de clàusules administratives particulars

Projecte

 

Adjudicació

Data: 22/06/2017

Contractista: Construcciones e Instalaciones RIN SA.

Nacionalitat: Espanyola

Import: 113.110,48 EUROS, IVA exclòs.

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.