A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

EXP. 2017/037-AC

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE L’EQUIPAMENT INFORMÀTIC DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA, EXERCICI 2017, PER PROCEDIMENT OBERT.

 

NOTA D'ACLARIMENT:

Les empreses licitadores hauran d'elaborar una proposició econòmica diferenciada per a cadascun dels lots als quals decideixin presentar oferta. Les diferents proposicions econòmiques podran incorporar-se en un únic sobre núm. 3.

Estat de la licitació

Obert

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient 2017/037-AC

 

Objecte del contracte

Contractació del subministrament de l’equipament informàtic del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, exercici 2017, per procediment obert.

 

Divisió per lots

Si

 

Lloc d’execució

Barcelona (vegeu plec de condicions tècniques)

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Ordinària

 Procediment: Obert

Tipus de contracte: Subministrament  

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules administratives particulars.

 

Pressupost de la licitació

Lot 1: 5.508, 26 €, IVA exclòs

Lot 2: 6.471,07 €, IVA exclòs

Lot 3: 24.793,39 €, IVA exclòs

 

Garantia provisional

No s’exigirà la constitució de garantia provisional.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs romanen en aquesta WEB.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plec de clàusules administratives particulars.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules administratives particulars.

 

Presentació de les ofertes

Data límit de presentació: 27/12/2017 a les 15 h

Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules administratives particulars.

Lloc de presentació: Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona-Tel. 93 280 06 72) en horari de 9 a 14 hores. També es poden enviar per correu (Vegeu plec de clàusules administratives particulars).

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92

08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

Dimarts, 16 de gener de 2018, a les 11:45 hores.

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

Dimarts, 30 de gener a les 10:15 hores.

 

Publicació als diaris oficials

Anunci BOPB

 

Altres informacions

Pàgina web on figuren les informacions relatives a la convocatòria: www.parcnaturalcollserola.cat

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=Collserola&idCap=15112408&ambit=&

 

Despeses d’anuncis

L’import  màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present contractació, que haurà d’abonar el contractista, serà de quatre-cents euros (400)

 

Documentació associada

Plec de condicions tècniques

Plec de clàusules administratives particulars.

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

MAPA WEBCONTACTEAVISOS LEGALS

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.