A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2017/108-MN

PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS (2018-2019)

 

AVÍS IMPORTANT:

S’ha detectat un error en el plec de clàusules administratives particulars regidor de la contractació: A la clàusula 1.9), relativa a la documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions, a l’apartat relatiu al sobre número 3, manca un concepte (Màquina retroexcavadora mixta de 8 a 10Tn) i surt erròniament un altre (“Suplements excavadora giratòria” en lloc de “Suplements retroexcavadora”). Aquests conceptes  figuren correctament a la clàusula relativa al preu (1.3) i a la clàusula relativa a la valoració (1.11, apartat B).

En aquest sentit, al document “contingut sobre núm. 3” trobareu un model de proposició econòmica correcte, en què figuren tots els conceptes per als quals se sol·licita preu unitari.

Contingut sobre núm. 3

 

Estat de la licitació

Adjudicat

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient : 2017/108-MN

 

Objecte del contracte

Obres de reparació de la xarxa viària de prevenció d’incendis

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

L’àmbit dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, encara que principalment s’actuarà dins l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Tipus de contracte: Obres

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost base de la licitació

240.000€, IVA exclòs.

 

Garantia provisional

No s’exigeix.

 

Garantia definitiva

El 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Els  Plecs de clàusules administratives i tècniques particulars són consultables en aquest web.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars. No es requereix classificació.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Presentació de les ofertes

Data límit de presentació:  Les 15:00h. del 31/10/2017

Documentació a presentar:

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Lloc de presentació:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona – Tel. 93 280 06 72) en horari de registre de 9’30h. a 15 h.

També es poden enviar per correu d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92,

 08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

Se celebrarà el proper dimarts, 21 de novembre de 2017, a les 11:15 hores.

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

Se celebrarà el proper dimecres, 13 de desembre de 2017, a les 9:30 hores.

Publicació als diaris oficials:

 

BOPB Data de publicació: 5/10/2017

 

Anunci de licitació

 

Despeses d’anuncis

 

L’import d’aquest anunci serà a càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

 

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de clàusules tècniques particulars

Protocol d’ambientalització a les obres a l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola

 

Adjudicació

Data: 15/1/2018

Adjudicatari: Excavacions i Manteniment Bernardo, SL

Import adjudicació: 240.000€, IVA exclòs

Data formalització contracte: 26/1/2018 

Anunci BOPB:  9/2/2018

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.