A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2017/129-MN

PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT I EXECUCIÓ DE FRANGES URBANES PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS ALS TERMES MUNICIPALS DE BARCELONA I MOLINS DE REI-2017

 

Estat de la licitació

En tràmit.

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient : 2017/129-MN

 

Objecte del contracte

El manteniment i execució de franges urbanes per a la prevenció d’incendis forestals als termes municipals de Barcelona i Molins de Rei- 2017

 

Divisió per lots

Sí, dos

 

Lloc d’execució

Vegeu plec de clàusules tècniques, terme municipal de Barcelona (Lot 1) i Molins de Rei (lot 2)

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Tipus de contracte: Servei

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost base de la licitació

223.505,05€, IVA exclòs.

 

Garantia provisional

No s’exigeix.

 

Garantia definitiva

El 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Els  Plecs de clàusules administratives i tècniques particulars són consultables en aquest web.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Altres requisits

Cal efectuar una visita tècnica obligatòria. Per a la realització de la visita, caldrà que els licitadors es posin en contacte amb el Servei d’Administració i Contractació de l’entitat, en horari de 9:30 a 15:00 hores al telèfon 93 280 06 72. La no presentació del full de visita degudament signat per un representant de l’empresa i un tècnic del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola implicarà l’exclusió del contractista del procediment.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Presentació de les ofertes

 

Data límit de presentació: Fins les 15h. del 25 d’octubre de 2017

 

Documentació a presentar: Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Lloc de presentació: Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona – Tel. 93 280 06 72) en horari de registre de 9’30h. a 15 h.

També es poden enviar per correu d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

 2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92,

08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

Divendres, 27 d'octubre de 2017, a les 12h.

Dijous, 2 de novembre de 2017, a les 9h. tindrà lloc l'obertura del sobre núm. 2 corresponent a l'oferta aportada per Treballs Forestals Pressegué, SL 

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

Dijous, 2 de novembre de 2017, a les 11:30h.

 

Publicació als diaris oficials:

BOPB Data de publicació: 28/09/2017

BOE Data de publicació: 30/09/2017

DOUE de 19/9/2017

 

Despeses d’anuncis

L’import dels anuncis serà a càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de clàusules tècniques particulars

Protocol ambientalització

Reglament treballs silvícoles

DEUC

Guia DEUC

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

MAPA WEBCONTACTEAVISOS LEGALS

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.