Durant el mes de setembre s’ha portat a terme una actuació de millora al camí de Can Catà (Cerdanyola del Vallès)

El camí que uneix el parc de la Riera (Cerdanyola del Vallès) amb la finca de Can Catà i Sant Iscle de les Feixes és un dels més utilitzats pels visitants de Collserola, tant caminants com ciclistes que s’endinsen al Parc des de la zona del Vallès. Dos GR transcorren pel camí: el GR 92 i el GR 173 i és un dels itineraris que des del Consorci es recomanen per fer en bicicleta.

L’any 2006 el Consorci va dur a terme una forta intervenció una forta intervenció de rebliment i de delimitació i contenció de les terres, amb la creació de vorades i cunetes, la qual cosa va comportar una important inversió assumida per l’Ajuntament de Cerdanyola. El pas del temps i l’intens ús ha malmès el camí. Per aquest motiu, durant el mes de setembre passat, ha calgut fer una nova intervenció per retornar al camí el gruix i la contenció inicial recobrint-lo amb sauló i tot-u.

CPNSC, 29 de setembre de 2015

compartir