L’impacte que tenen sobre l’ecosistema aquàtic les poblacions d'espècies introduïdes obliga al buidatge periòdic del Pantà de Vallvidrera. Per tal d’assegurar la màxima eficàcia caldran dos mesos, com mínim, perquè s’assequin els fangs

L’última inspecció realitzada per Societat Catalana d’Herpetologia al pantà de Vallvidrera ha determinat que cal buidar-lo el més aviat possible i durant dos mesos, com a mínim, per assegurar que s’assequin els fangs. Per aquest motiu s’ha iniciat el desembassament i durant els mesos de juny i juliol la làmina d’aigua del pantà s’anirà reduint a poc a poc fins arribar a l’assecament. Aprofitant el buidatge, es realitzaran tasques de neteja i manteniment a la presa, a la galeria, en el suport de la passarel.la, etc.

La inspecció posa al descobert una davallada important de la població de reineta (Hyla meridionalis) i de granota verda (Pelophylax perezi), i encara més preocupant, la confirmació de l’absència total de capgrossos dins l’aigua. Al mateix temps, s’ha comprovat el creixement desmesurat de la població de cranc roig americà (Procambarus clarkii). L'enorme proliferació de crancs no és cosa del darrer any i per això cal una reducció dràstica de la seva població –l’eliminació total és molt complexa– i posar les mesures per evitar que es dispersi riera avall, afectant a la petita població de barb cua-roig del tram mitjà de la riera de Vallvidrera.  

Paral·lelament, el Consorci ha encarregat al CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya), per segon any consecutiu, el control de la població de tortugues al·lòctones del pantà. S’encarreguen d’extreure, per exemple, les tortugues de florida (Trahemys scripta), una altra de les espècies exòtiques invasores introduïdes al pantà com la gambúsia (Gambusia holbrooki) o el dojo o misgurn (Misgurnus anguillicaudatus).

La conservació de les poblacions d’amfibis està fortament amenaçada per la presència d’aquestes espècies exòtiques que s’alimenten dels seus ous i capgrossos, afectant seriosament l’equilibri ecològic de l’ecosistema aquàtic del pantà. Els amfibis estan protegits per llei perquè són un grup de fauna fràgil i en perill d’extinció. Actualment al pantà es troben deu espècies d’amfibis de les quinze que viuen a Catalunya i, per tant, un paratge de gran valor ecològic. Per aquest motiu la Societat Catalana d’Herpetologia fa el seguiment periòdic de les poblacions d’amfibis al pantà de Vallvidrera.

El buidatge periòdic del pantà no s’ha de considerar com un fet perjudicial per a l’ecosistema ja que les espècies d’amfibis, així els invertebrats i vegetals aquàtics, estan adaptats als assecaments propis de l’estiu, típics dels espais humits mediterranis.

Més informació:

 

CPNSC, 23/06/2016

compartir