L’objectiu d’aquesta instal·lació és potenciar la biodiversitat del pantà de Vallvidrera i oferir un espai de refugi per a la fauna quan calgui buidar-lo per a raons de manteniment.

El 20 de juny es va presentar la nova bassa per a amfibis situada a la capçalera del pantà de Vallvidrera. Les obres de construcció han estat finançades per Aigües de Barcelona, gràcies al conveni signat amb l'entitat a principis d'any. A l’acte hi ha assistit el Director General d’Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, i Pilar Diaz, Vicepresidenta Executiva del Consorci, entre d’altres.  

La finalitat d’aquesta instal·lació és la d’afavorir la reproducció de petits amfibis, de manera complementaria al pantà, assegurant un mínim d’efectius poblacionals de la majoria d’espècies  que tradicionalment s’havien reproduït al pantà, tals com la granota verda, el gripauet, la reineta, la salamandra i el tritó, entre d’altres. Així mateix, servirà de punt d’aigua quan calgui buidar el pantà per raons de manteniment.

El mes d’abril es van iniciar les obres per a substituir la petita bassa existent a la cua del pantà de Vallvidrera. Aquesta havia quedat obsoleta, tant per les seves reduïdes dimensions com pel grau de deteriorament que patia després de 18 anys de funcionament. La nova bassa, finalitzada a principis de juny, té una làmina d’aigua d’entre 170 i 200 m2 de superfície i entre 80 cm i 1 m de fons.

Un cop enllestides les obres, des dels serveis tècnics del Parc es realitzarà el seguiment, tant pel que fa al procés de renaturalització i revegetació, com sobretot, pel paper que ha de tenir com a punt reproductiu i de refugi de les diferents espècies d’amfibis potencials de la zona.

Per tal de minimitzar l’impacte s’han realitzat els mínims moviments de terra. El disseny manté un contorn de forma irregular per incrementar l’efecte vora i obtenir la màxima naturalització. Els pendents de les vores són suaus per afavorir l’accés de la fauna. S’ha col·locat un gran tronc d’arbre caigut de fa anys per incrementar la diversitat d’ambients.

La impermeabilització de la bassa s’ha aconseguit col·locant una làmina de polietilè de 1,5 mm d’alta densitat, prèvia compactació i anivellament del terreny i col·locació d’un geotèxtil. Sobre la làmina impermeable s’ha col·locat una malla volumètrica que d’una banda protegeix el butil i d’altre millora l’adherència de la capa final de terra d’uns 15 cm col·locada a sobre.

La intervenció s’ha completat amb la col·locació d’una tanca metàl·lica per tal de protegir l’àmbit, i un cartell divulgatiu que explica la funció de l’espai i la fauna associada. Està previst, un cop la bassa s’hagi revegetat i estigui en ple funcionament, realitzar activitats de divulgació i educació ambiental a l’espai, així com actuacions de voluntariat ambiental. 

Detall de la tanca de la nova bassa Font: CPNSC Moment de la inauguració. Font:CPNSC

 

Data 1/07/2017

compartir