El perfil de contratante es el espacio de difusión a través de Internet de la actividad contractual del Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola, donde encontraréis información relativa a las licitaciones en curso.

Este espacio tiene la finalidad de asegurar la transparencia y el acceso público a esta información en los términos establecidos en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de noviembre, por el qual se aprueba el texto refundido dela Lei de Contratos del Sector Público

En caso de observarse algún error o discrepancia prevalecerá la documentación que consta en el correspondiente expediente administrativo y que se encuentra a disposición de los licitadores.

Enlace al portal del Parque Natural de Collserola de la Administración Abierta de Catalunya

Portal AOC
Portal de la Administración Abierta de Catalunya
Exp. 2017/138-MN Procediment obert per a la contractació de l’adquisició de tres vehicles per al Servei de Medi Natural
obrir/tancar fitxa
EXP. 2017/094-AC CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA I MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE L’EQUIPAMENT INFORMÀTIC DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA, ANY 2018
obrir/tancar fitxa
Exp.2017/134-POU PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL “PROJECTE D’ARRANJAMENT D’ACCESSOS I SENYALÍSTICA DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA DES DE BARCELONA”
obrir/tancar fitxa
Exp. 2017/107-MN PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE BROSSA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I DE LLEURE DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA (2018-2019)
obrir/tancar fitxa
Exp. 2017/125-DA PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D’INFORMACIÓ, EDUCACIÓ AMBIENTAL I FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ DEL CPNSC (2018-2019)
obrir/tancar fitxa
Exp. 2017/108-MN PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS (2018-2019)
obrir/tancar fitxa
Exp. 2017/129-MN PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT I EXECUCIÓ DE FRANGES URBANES PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS ALS TERMES MUNICIPALS DE BARCELONA I MOLINS DE REI-2017
obrir/tancar fitxa
Exp. 2017/101-POU MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS ALS EDIFICIS I ESPAIS GESTIONATS PEL CPNSC
obrir/tancar fitxa
Exp. 2014/172-PO EXP. 2014/172-PO  PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL “PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DE LA COBERTA DE LA MASIA DE LA SALUT”
obrir/tancar fitxa
Exp. 2017/023-AC EXP. 2017/023-AC ARRENDAMENT DEL SERVEI DE BAR-CAFETERIA-RESTAURANT UBICAT A L’EDIFICI SEU DEL CENTRE D’INFORMACIÓ –SERVEIS TÈCNICS DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA, AL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA obrir/tancar fitxa
EXP. 2016/118-ITU SUBMINISTRAMENT DE L’EQUIPAMENT INFORMÀTIC DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA, EXERCICI 2016, PER PROCEDIMENT OBERT
obrir/tancar fitxa
EXP. 2016/082-MN PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE “GESTIÓ D’ESPAIS AGROFORESTALS: ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES VEGETALS INVASORES, POTENCIACIÓ DE RAMADERIA EXTENSIVA PER LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
obrir/tancar fitxa
EXP. 2016/118-ITU CONTRACTACIÓ DEL
obrir/tancar fitxa
Exp. 2016/101-MN PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL “PROJECTE DE SANEJAMENT I RECUPERACIÓ DE TERRENYS OCUPATS PER ACTIVITATS MARGINALS AL SECTOR NORD-ORIENTAL DEL PNSC (TM DE MONTCADA I REIXAC) - 2016
obrir/tancar fitxa
Exp. 2016/092-MN CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT DE FRANGES URBANES
obrir/tancar fitxa
Exp. 2015/051-AG EXP. 2015/051-AG CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC DE L’ÀREA  DE LLEURE DE LA SALUT, AL TERME MUNICIPAL DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
obrir/tancar fitxa
EXP. 2014/170-ITU SUBMINISTRAMENT DE L’EQUIPAMENT INFORMÀTIC DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA, EXERCICI 2015
obrir/tancar fitxa
Exp. 2015/098-ITU SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA I MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE L’EQUIPAMENT INFORMÀTIC DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA, ANY 2016.
obrir/tancar fitxa
Exp. 2015/115-AG CONTRACTACIÓ DE LA PÒLISSA DE VIDA DEL PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA
obrir/tancar fitxa
EXP. 2014/170-ITU CONTRACTACIÓ DEL
obrir/tancar fitxa
Exp. 2015/091-AC SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS GESTIONATS PEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA
obrir/tancar fitxa
Exp. 2015/092-MN SERVEI DE NETEJA DE BROSSA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I DE LLEURE DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA
obrir/tancar fitxa
EXP. 2015/098-ITU CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA I MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE L’EQUIPAMENT INFORMÀTIC DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA, ANY 2016
obrir/tancar fitxa
Exp. 2015/096-MN CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS (2016)
obrir/tancar fitxa
Exp. 2015/093-DA SERVEI D’ACTIVITATS EDUCATIVES DEL PROGRAMA EL CURS AL PARC I EL SERVEI D’ATENCIÓ ALS VISITANTS EN CAP DE SETMANA AL CENTRE D’INFORMACIÓ I CAN COLL I ALTRES EQUIPAMENTS
obrir/tancar fitxa
Exp. 2014/153-DA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ACTIVITATS GUIADES DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA I ACTIVITATS EDUCATIVES AL CENTRE D’INFORMACIÓ I SUPORT A DIVERSES TASQUES A ALTRES CENTRES DEL CONSORCIPER PROCEDIMENT NEGOCIAT
obrir/tancar fitxa
Exp. 2014/181-GE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA PER ALS EDIFICIS I INSTAL•LACIONS GESTIONADES PER AQUESTA ENTITAT AMB UNA POTÈNCIA SUPERIOR ALS 10 KW
obrir/tancar fitxa
Exp. 2014/110-ITU SUBMINISTRAMENT DE L’EQUIPAMENT INFORMÀTIC DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA, EXERCICI 2014
obrir/tancar fitxa
Exp. 2014/126-AG CONTRACTACIÓ DE LA PÒLISSA DE L’ASSEGURANÇA QUE COBREIXI LES PÈRDUES O DANYS MATERIALS DEL PATRIMONI DEL CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA, ANYS 2015 I 2016
obrir/tancar fitxa
Exp. 2014/128-AG CONTRACTACIÓ DE LA PÒLISSA DE L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA PER ALS EXERCICIS 2015 I 2016.
obrir/tancar fitxa
Exp. 2014/173-MN

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER ALS VEHICLES I MAQUINÀRIA DEL PARC (2015)

obrir/tancar fitxa
Exp. 2014/178-MN PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DE LA SEGONA FASE DEL “PROJECTE DE SANEJAMENT I RECUPERACIÓ DE TERRENYS OCUPATS PER ACTIVITATS MARGINALS AL SECTOR NORD-ORIENTAL DEL PNSC (TM DE MONTCADA I REIXAC)”
obrir/tancar fitxa
Exp. 2014/104-PO EXECUCIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL “PROJECTE D’INSTAL•LACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA PER A DIVERSOS EQUIPAMENTS A CAN COLL AL PARC NATURAL DE COLLSEROLA
obrir/tancar fitxa
Exp. 2014/110-ITU

PROCEDIMENT NEGOCIAT PER AL SUBMINISTRAMENT DE L’EQUIPAMENT INFORMÀTIC DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA, EXERCICI 2014

obrir/tancar fitxa
EXP. 2014/151-MN PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DE LA PRIMERA FASE DEL “PROJECTE DE SANEJAMENT I RECUPERACIÓ DE TERRENYS OCUPATS PER ACTIVITATS MARGINALS AL SECTOR NORD-ORIENTAL DEL PNSC (TM DE MONTCADA I REIXAC)”
obrir/tancar fitxa
Exp. 2014/143-MN CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ I EL MANTENIMENT DE LES FINQUES FORESTALS GESTIONADES PEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA
obrir/tancar fitxa
Exp. 2014/144-PO SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ALS EDIFICIS I ESPAIS GESTIONATSPEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA
obrir/tancar fitxa
Exp. 2014/145-AC SERVEI DE
obrir/tancar fitxa
Exp.2014/143-MN CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DELS BOSCOS DE TITULARITAT PÚBLICA GESTIONATS PEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA
obrir/tancar fitxa
Exp. 2014/113-PO EXECUCIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL
obrir/tancar fitxa
EXP. 2014/113-PO EXECUCIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL “PROJECTE D’ARRANJAMENT I ADEQUACIÓ INTERIOR DEL RESTAURANT DE L’ÀREA DE LLEURE DE CAN COLL 
obrir/tancar fitxa
Exp. 2014/084-MN CONTRACTACIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE MATERIALS PROCEDENTS DE L’ABANDONAMENT DE LES BARRAQUES DEL TORRENT DE TAPIOLES
obrir/tancar fitxa
Exp. 2014/038-ITU CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT PEL MECANISME D'ARRENDAMENT I MANTENIMENT D'UN APARELL DE REPROGRAFIA PER A L'EDIFICI SEU DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA
obrir/tancar fitxa
Exp. 2013/194-GE CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE TRES EDIFICIS: SEU, CAN COLL I CAN BALASC (2014)
obrir/tancar fitxa
Exp. 2013/210-AG CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ I EL MANTENIMENT DEL BAR-BERENADOR UBICAT A L’ÀREA DE SANTA MARIA DE VALLVIDRERA, AL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA
obrir/tancar fitxa
Exp. 2013/179-MN OBRES DE REPARACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS (2014)
obrir/tancar fitxa
Exp. 2011/200-PO OBRES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC D’AMPLIACIÓ DEL RESTAURANT DE L’ÀREA DE LLEURE DE CAN COLL
obrir/tancar fitxa
Exp. 2013/196-MN CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE SEGUIMENT EN L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ DE LA FAUNA
obrir/tancar fitxa
Exp. 2013/185-MN CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER ALS VEHICLES I MAQUINÀRIA DEL PARC (2014)
obrir/tancar fitxa
Exp. 2012/144-AG CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE TRES EDIFICIS: SEU, CAN COLL I CAN BALASC (2013)
obrir/tancar fitxa
Exp. 2013/168-DA CONTRACTE DEL SERVEI D’ACTIVITATS GUIADES DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA I ACTIVITATS EDUCATIVES AL CENTRE D’INFORMACIÓ PER PROCEDIMENT NEGOCIAT
obrir/tancar fitxa
Exp. 2013/111-AG CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ I EL MANTENIMENT DEL BAR-BERENADOR UBICAT A L’ÀREA DE SANTA MARIA DE VALLVIDRERA, AL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA 
obrir/tancar fitxa
Exp. 2012/171-PO EXECUCIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE “TREBALLS DE RECUPERACIÓ DEL PANTÀ DE CAN BORRELL”
obrir/tancar fitxa
Exp. 2013/158-AC SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS GESTIONATS PEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA
obrir/tancar fitxa
Exp. 2013/159-PO SERVEI DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS ALS EDIFICIS I ÀREES DE LLEURE DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA
obrir/tancar fitxa
Exp. 2013/150-MN SERVEI DE NETEJA DE BROSSA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I DE LLEURE DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA
obrir/tancar fitxa
Exp. 2013/107-ITU PROCEDIMENT NEGOCIAT PER AL SUBMINISTRAMENT DE L’EQUIPAMENT INFORMÀTIC DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA, EXERCICI 2013
obrir/tancar fitxa
Exp. 2013/079-MN CONTRACTE DEL MANTENIMENT INTEGRAL DELS JARDINS DEL VIVER DE CAN BORNI - 2013
obrir/tancar fitxa
Exp. 2012/164-MN MANTENIMENT EXTERN DELS ESPAIS DE LLEURE DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA 
obrir/tancar fitxa
Exp. 2012/147-MN CONTRACTE DE MANTENIMENT DE FRANGES URBANES (2012) PER PROCEDIMENT NEGOCIAT
obrir/tancar fitxa
Exp. 2012/150-AC SERVEI DE VIGILÀNCIA DELS EDIFICIS GESTIONATS PEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA
obrir/tancar fitxa
Exp. 2012/131-DA CONTRACTE DEL SERVEI D’ACTIVITATS GUIADES DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA I ACTIVITATS EDUCATIVES AL CENTRE D’INFORMACIÓ PER PROCEDIMENT NEGOCIAT 
obrir/tancar fitxa
Exp.2011/214-AG CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEMANIAL
obrir/tancar fitxa
Exp. 2012/095-MN CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ I EL MANTENIMENT DE LES FINQUES FORESTALS GESTIONADES PEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA
obrir/tancar fitxa
Exp. 2011/237-MN MANTENIMENT DE FRANGES URBANES
obrir/tancar fitxa
Exp. 2013/190-AG CONTRACTACIÓ DE LA PÒLISSA DE VIDA DEL PERSONAL DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA (2014-2015)
obrir/tancar fitxa
Exp. 2011/181-ITU Servei d’assistència tècnica i manteniment preventiu i correctiu de l’equipament informàtic del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, durant l’any 2012
obrir/tancar fitxa
Exp. 2011/213-MN CONTRACTACIÓ DE TREBALLS DE SEGUIMENT EN L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ DE LA FAUNA (2012)
obrir/tancar fitxa
Exp. 2011/197-AC SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS GESTIONATS PEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA
obrir/tancar fitxa
Exp. 2011/128-GE Contracte de subministrament elèctric per procediment negociat sense publicitat dels edificis Seu, Can Coll i Can Balasc (2011-2012)
obrir/tancar fitxa
Exp. 2011/178-AG CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC DE L’ÀREA DE LLEURE DE LA SALUT, AL TERME MUNICIPAL DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
obrir/tancar fitxa
Exp. 2011/139-AG

CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ I EL MANTENIMENT  DEL BAR-RESTAURANT I DEL QUIOSC-BAR UBICATS A L’ÀREA DE LLEURE DE CAN COLL, AL TERME MUNICIPAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

obrir/tancar fitxa
Exp. 2011/163-MN

OBRES DE REPARACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS (2012)

obrir/tancar fitxa
Exp. 2011/151-MN

CONTRACTE DE MANTENIMENT DE FRANGES URBANES PER PROCEDIMENT NEGOCIAT (2012)

obrir/tancar fitxa
Exp. 2010/101-MN

EXECUCIÓ DE LA 2A FASE DEL “PROJECTE PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA NAU PER OVELLES. FINCA DE CA N’OLLER (TM DE MONTCADA I REIXAC)”

obrir/tancar fitxa
Exp. 2011/148-DA

SERVEI D’ACTIVITATS GUIADES DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA, ACTIVITATS EDUCATIVES AL CENTRE D’INFORMACIÓ I RECOLZAMENT A DIVERSES TASQUES EDUCATIVES AL CEA CAN COLL

obrir/tancar fitxa
Exp. 2011/135-PO SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DELS EDIFICIS I ÀREES DE LLEURE DEL PARC DE COLLSEROLA
obrir/tancar fitxa
Exp. 2011/134-AC SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS GESTIONATS PEL CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA
obrir/tancar fitxa
Exp. 2011/073-MN ADQUISICIÓ DE DOS VEHICLES PER AL SERVEI DE MEDI NATURAL
obrir/tancar fitxa
Exp. 2010/215-AG ARRENDAMENT DEL SERVEI DE BAR-CAFETERIA-RESTAURANT UBICAT A L'EDIFICI SEU DEL CENTRE D'INFORMACIÓ I SERVEIS TÈCNICS DEL CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA, AL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA
obrir/tancar fitxa
Exp. 2011/095-PO OBRES D'EXECUCIÓ DEL "PROJECTE DE REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA MASIA DE CAN BARÓ (tm de Sant Just Desvern)"
obrir/tancar fitxa
Exp. 2011/008-MN MANTENIMENT DE FRANGES URBANES
obrir/tancar fitxa
Exp. 2010/117- MN MANTENIMENT DE FRANGES URBANES
obrir/tancar fitxa
Exp. 2010/101-MN PRIMERA FASE DEL "PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA NAU PER OVELLES. FINCA DE CA N'OLLER (tm de Montcada i Reixac)
obrir/tancar fitxa
Exp. 2010/142-AG CONCESSIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DEL BAR-RESTAURANT I DEL QUIOSC-BAR DE L'ÀREA DE LLEURE DE CAN COLL, AL TERME MUNICIPAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS<
obrir/tancar fitxa
Exp. 2010/103-AG CONCESSIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DEL BAR-RESTAURANT DE LA MASIA DE LA SALUT, AL TERME MUNICIPAL DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
obrir/tancar fitxa

Delegacio de competències al CPNSC Delegación de competencias en materia de contratación administrativa y privada del Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola

En fecha 7 de abril i mediante decreto de la presidenta del Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola se aprobó la delegación de competencias en materia de contratación administrativa y privada del Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola.

Anuncio BOPB del 5 de mayo de 2016

Pliegos de cláusulas administrativas generales

Mediante acuerdo de la Asamblea General de 4 de abril de 2006, el Consorcio del Parque de Collserola se adhirió al Pliego de cláusulas administrativas generales para los contratos de obras, suministro, consultoría y asistencia y servicios de la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona (actualmente Área Metropolitana de Barcelona).

Protocolos d’ambientalitzación

En fecha 12 de abril de 2012, la Comisión Ejecutiva del Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola aprobó los siguientes protocolos, que son de obligado cumplimiento en aquellas licitaciones convocadas por esta entidad:

  • ambient_obres Protocolo para la ambientalización de las obras en el ámbito del Parque Natural de la Sierra de Collserola.
  • ambient treballs forestals Protocolo para la ambientalización de los trabajos forestales en el ámbito del Parque Natural de la Sierra de Collserola.