-- 13/03/2018

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès té previst realitzar dues importants mesures per limitar l’edificació de dos importants espais de Collserola. Per una banda ha iniciat la tramitació d’una modificació del Pla General Metropolità (PGM) per tal de classificar com a sòl no urbanitzable el sector de Torre Negra i , per l’altre, ha aprovat moure 13,5 ha edificables de la zona de Can Cortés, dins el cor del Parc Natural, a altres indrets, dins l’àmbit urbà del municipi

Pel que fa als terrenys de la zona de Torre Negra, els tribunals van anular les dues primeres modificacions de PGM presentades i com a conseqüència indirecta, aquest àmbit va quedar exclòs del perímetre de Parc Natural declarat l’any 2010. Ara, l’Ajuntament  de Sant Cugat ha presentat una nova modificació per consolidar aquest espai com a sòl no urbanitzable. El Consorci ha informat favorablement aquesta proposta doncs considera de gran transcendència la preservació d’aquests espais oberts i de mosaic agroforestal, que contribueixen a garantir l’equilibri del propi parc, tan mancat d’aquesta mena d’ambients. El desenvolupament edificatori d’aquest sector tindria unes conseqüències molt negatives per a un espai natural sotmès a tantes pressions.

D’altre banda, al sector de Can Cortès, sòl urbà enclavat en ple cor del Parc Natural, es promou traslladar l’edificabilitat de 13,5 ha a altres indrets situats en el context urbà del municipi de Sant Cugat. La qualificació actual en aquest àmbit de Can Cortès que permet la construcció d’edificacions unifamiliars aïllades, es convertirà en sistema de parcs i jardins urbans, la qual cosa permetrà conservar el caràcter de paisatge i d’ambients forestal d’aquest territori. Tot i que es tracta d’una barriada consolidada, els Serveis Tècnics del Consorci considerem un fet positiu traslladar aquesta edificabilitat fora de l’àmbit d’influència del parc. Sempre que hi hagin els mecanismes per a fer-ho possible, és desitjable tant des del concepte de ciutat urbana com del de parc, situar les edificacions en teixits urbans més densos.

compartir