L’activitat agrària que realitza la pagesia de Collserola és fonamental per la conservació del mosaic agroforestal, el paisatge i la biodiversitat de la serra. Gràcies a la seva intervenció al territori, es garanteixen una sèrie de serveis ecosistèmics que contribueixen a la salut del Parc i dels municipis que l’envolten: manteniment d’espais oberts per a la prevenció d’incendis, millora de la fertilitat del sòl, augment de l’agrobiodiversitat, provisió d’aliments locals i de qualitat, etc.

 

Aquests valors queden en molts casos invisibilitzats, malgrat la significativa aportació que fan a la societat i al medi i l’estalvi monetari que suposen respecte a la contractació pública per al manteniment i gestió d’espais forestals.

 

El Contracte Agrari de Collserola (CAC) és una eina de remuneració econòmica pels serveis que ofereix la pagesia al Parc a través d’una convocatòria de pagaments específica, oberta a tots els projectes professionals dedicats al sector primari del Parc i l’espai funcional. Amb ell, a més, es pretén fomentar una millora de les pràctiques agroramaderes i la transició agroecològica de l’activitat agropecuaria al Parc.

2020 i 2021 Disseny participatiu del Contracte Agrari de Collserola

Al llarg del 2020 i el 2021, s’ha realitzat un procés participatiu de disseny d’aquest ajut amb el finançament aconseguit a través la subvenció «Ajuts a la cooperació per a la innovació» del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i FEADER sol·licitat per la cooperativa L’Olivera, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i l’Associació Collserola Pagesa, conformada en aquell moment per 12 pagesos i pageses de Collserola. Hi van col·laborar la cooperativa Arran de Terra, l’IERMB i la UB i els ajuntaments dels municipis del Parc..

 

Es van realitzar 2 sessions plenàries amb tots els agents participants, 1 reunió del grup de treball de les administracions públiques, 1 reunió del grup de treball de l’acadèmia i 3 reunions del grup de treball de la pagesia.

 

En aquestes sessions es va definir un model de Contracte Agrari de Collserola: requisits de les finques, definició de serveis ecosistèmics, sistema de pagament, trams, etc. També e va elaborar un estudi jurídic a càrrec d’INSTA per validar el model i es va treballar en la redacció de les bases públiques de l’ajut amb finançament de l’Àrea d’Estratègia Urbana i Metropolitana de l’AMB.

2022 Primera edició del CAC

En l’assemblea general del 19 de maig s’aproven les bases i la convocatòria per fer realitat el Contracte Agrari. Durant l’any 2022 es va dur a terme la primera edició del CAC, que va permetre testar-ne el funcionament. Posteriorment es va realitzar una avaluació per corregir i millorar la proposta, de la mà de la pagesita de Collserola i l’equip tècnic del projecte, amb l’objectiu d’esdevenir una eina estructural per a la Transició Agroecològica del Parc. Fruit d’aquesta avaluació, es va elaborar l’informe de valoració del CAC 2022, que pretén sistematitzar els aprenentatges de la convocatòria i facilitar un recurs per altres territoris que tinguin interés en replicar aquesta eina de suport a la pagesia.

 

En aquesta edició, es van presentar 21 projectes productius, dels quals 16 van obtenir l’ajut, amb una mitjana de 3.844,08 € d’aportacions individuals. S’ha esgotat un total de 61.505,26 €, dels quals 14.390,00 € s’han destinat a la instal·lació de tanques cinegètiques.

 

> Convocatòria de la primera edició del CAC.

 

Consulteu l’informe Avaluació de la primera convocatòria del Contracte Agrari de Collserola 2022

2023 Segona edició del CAC

L’any 2023 es presenta la nova edició del CAC, amb diverses millores respecte a la convocatòria anterior, en els àmbits de l’adequació de la documentació, llegibilitat i materials de suport, així com a les actuacions reconegudes. En aquesta nova convocatòria, es compensen actuacions vinculades amb els serveis ecosistèmics, l’impacte sociolaboral i la millora de la infraestructura agrària.

 

A partir d’aquest any 2023, el CAC està dotat íntegrament de recursos propis del Consorci.

 

> Convocatòria de la segona edició del CAC.

Organitza
Finançadors: