L’activitat agrària que realitza la pagesia de Collserola és fonamental per la conservació del mosaic agroforestal, el paisatge i la biodiversitat de la serra. Gràcies a la seva intervenció al territori, es garanteixen una sèrie de serveis ecosistèmics que contribueixen a la salut del Parc de Collserola i dels municipis que l’envolten: manteniment d’espais oberts per a la prevenció d’incendis, millora de la fertilitat del sòl, augment de l’agrobiodiversitat, provisió d’aliments locals i de qualitat, etc.

Aquests valors queden en molts casos invisibilitzats, malgrat la significativa aportació que fan a la societat i al medi i l’estalvi monetari que suposen respecte a la contractació pública per al manteniment i neteja d’espais forestals.

El Contracte Agrari de Collserola (CAC) és un projecte que pretén compensar econòmicament els serveis que ofereix la pagesia al Parc a través d’una convocatòria de pagaments específica, oberta a tots els projectes professionals dedicats al sector primari de la Serra i l’àrea de pre-Parc. Amb ell, a més, es fomentarà una millora de les pràctiques agroramaderes i una Transició Agroecològica de l’activitat agropecuaria al Parc.

2020 i 2021 Disseny participatiu del Contracte Agrari de Collserola

Al llarg del 2020 i el 2021, s’ha realitzat un procés participatiu de disseny d’aquest ajut amb el finançament aconseguit a través la subvenció «Ajuts a la cooperació per a la innovació» del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i FEADER sol·licitat per 12 pagesos i pageses de Collserola, cooperativa L’Olivera, l’Associació Collserola Pagesa, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, cooperativa Arran de Terra, els ajuntaments de Barcelona i Montcada i Reixac, l’IERMB i la UB.

S’han realitzat 2 sessions plenàries amb tots els agents participants, 1 reunió del grup de treball de les administracions públiques, 1 reunió del grup de treball de l’acadèmia i 3 reunions del grup de treball de la pagesia.
En aquestes sessions s’ha definit un model de Contracte Agrari de Collserola: requisits de les finques, definició de serveis ecosistèmics, sistema de pagament, trams, etc. També s’ha realitzat un estudi jurídic a càrrec d’INSTA per validar el model i s’ha treballat en la redacció de les bases públiques de l’ajut amb finançament de l’Àrea d’Estratègia Urbana i Metropolitana de l’AMB.

2022 Prova Pilot

En l’assemblea general del 19 de maig s’aproven les bases i la convocatòria per fer realitat el Contracte Agrari. Durant aquest 2022 es realitzarà una prova pilot del CAC per tal de posar-lo en pràctica i testar-ne el funcionament. Posteriorment es realitzarà una avaluació amb els agents implicats, sobretot amb la pagesia de Collserola, per corregir i millorar la proposta, amb l’objectiu d’esdevenir una eina estructural per a la Transició Agroecològica del Parc de Collserola.

2022 Primera edició del CAC

En l’assemblea general del 19 de maig s’aproven les bases i la convocatòria per fer realitat el Contracte Agrari. Durant el 2022 es realitza la prova pilot del CAC per tal de posar-lo en pràctica i testar-ne el funcionament.

En aquesta edició, s’han presentat 21 projectes productius.

A la tardor, es va avaluar amb la pagesia participant el procediment de la convocatòria, per corregir i millorar la proposta, i incorporar els canvis necessaris per a l’edició de l’any 2023.

A partir del 2023, el CAC estarà dotat íntegrament de recursos propis del Consorci.

Més informació: Convocatòria Contracte Agrari Collserola (CAC) 2022

Finançadors: