Fase II del projecte de promoció de la Transició agroecològica a Collserola (2017-2018)

Aquesta segona fase respon a dos objectius principals. En primer lloc, diagnosticar en l’àmbit del PN la situació de  tot el sistema alimentari (inclou les diferents vàlues de la cadena alimentària i els aspectes socioculturals) per tal d’identificar els principals reptes de la Transició Agroecològica a Collserola. En segon lloc, dissenyar el Pla d’Acció, per mitjà del qual es tractaran de superar els reptes identificats en la diagnosi.

Per acomplir aquests objectius

 • s’han seguit consultant fonts d’informació secundàries;
 • s’ha realitzat una nova ronda d’entrevistes a una vintena d’agents locals dels diferents municipis del parc i dels diferents àmbits del sistema alimentari
 • s’ha posat en marxa el procés de participació ciutadana, que es concreta en la creació dels òrgans formals de participació i en la realització de diversos tallers i sessions de treball participatives;
 • s’ha continuat acompanyant la pagesia en el seu procés d’articulació i de millora de la viabilitat de la seves explotacions.

Documents publicats

La diagnosi s’ha dut a terme tenint en compte dues dimensions. Per una banda, la dimensió de «cadena alimentària», que inclou els àmbits de la producció agrària professional, la indústria alimentària, la distribució i la comercialització d’aliments i el consum alimentari. Per altra banda, la «dimensió sociocultural», que engloba els àmbits de la producció agrària per l’autoconsum, el patrimoni agroalimentari i l’ús públic i l’Educació Agroecològica.

Les conclusions fan referència a les potencialitats i els reptes de cada àmbit per la Transició Agroecològica. Es va publicar el passat mes de març de 2018, un cop validada pels diferents òrgans de participació del projecte.

Sessions participatives

Grup Motor
 • Validació de la diagnosi tècnica de la pagesia. 8 de juny de 2017
 • Mapa social. 10 de juliol de 2017
 • Enriquiment diagnosi cadena alimentària. 12 de setembre de 2017
 • Enriquiment de la diagnosi sociocultural. 9 d’octubre de 2017
 • Reptes per la Transició Agroecològica. 6 de novembre de 2017
Comissió de Seguiment
 • Validació de la diagnosi del sistema alimentari. 7 de novembre de 2017
Jornades participatives
 • Diagnòstic participatiu. 18 de novembre de 2017, Centre Cívic Torreblanca (Sant Cugat)

Documents publicats

El Pla d’Acció defineix 7 línies estratègiques i 21 actuacions per avançar cap a la Transició Agroecològica del sistema alimentari de Collserola. Les actuacions principalment estaran liderades pel Consorci i l’equip tècnic (Arran de terra), però també s’incorporen altres actuacions impulsades per entitats i col·lectius del territori.

En el Pla d’Acció destaquen les actuacions per fomentar la sostenibilitat integral de la producció agrària professional, com la creació d’un servei d’assessorament i acompanyament, o la creació d’un banc de terres per facilitar l’accés a la terra i aturar l’abandonament de sòl agrari. També es proposen actuacions d’educació i sensibilització agroecològica, com la creació d’un Catàleg de punts de venda o programes educatius per escoles.

La versió final de Pla d’Acció ha estat validada, per una banda, per les entitats del territori, en el marc de la 12a edició de la Fira Agrícola de Collserola, realitzada el 6 de maig del 2018 a Vallvidrera; i, per altra banda, per la Comissió de Seguiment del projecte, en el marc de la reunió que va tenir lloc a la seu del Consorci del Parc Natural el 16 de maig del 2018.

Abast del procés participatiu

El Pla d’Acció per promoure la Transició Agroecològica a Collserola durant el període 2018 – 2020 és fruit d’un procés participatiu ampli i transversal que s’ha desenvolupat durant dos anys (entre abril del 2016 i maig del 2018) i que ha tingut el mèrit d’implicar una gran diversitat d’agents socials (44 entitats) i institucionals (14 administracions públiques) del territori. A continuació es detallen algunes de les principals fites del procés participatiu:

 • 31 entrevistes a tècnics, pagesia, membres d’entitats i responsables d’administracions
  públiques.
 • 3 reunions plenàries amb la pagesia de Collserola (participació mitjana de 19 persones).
 • 9 sessions de treball amb el Grup Motor del projecte (participació mitjana de 13 persones).
 • 4 reunions de la Comissió de Seguiment del projecte (participació mitjana de 14 persones).
 • Taller de validació de la diagnosi participativa (53 persones).
 • Taller de disseny participatiu del Pla d’Acció (81 persones).
Sessions participatives
Grup Motor
 • Disseny del procés per elaborar Pla d’Acció. 11 de novembre de 2017
 • Definició de les línies estratègiques i accions. 15 de gener de 2018
 • Priorització de les línies estratègiques. 5 de febrer de 2018
 • Avaluació i redefinició dels espais formals de participació. 12 de març de 2018
Comissió de Seguiment
 • Validació del Pla d’acció. 6 de febrer de 2018
Jornades participatives
 • Passem a l’acció. 24 de febrer de 2018, Casa de l’Aigua de Trinitat Nova (Barcelona)
 • Validació del Pla d’Acció. 6 de maig de 2018. Centre Cívic Vázquez-Montalban (Vallvidrera)

Línies estratègiques que recull el Pla d’Acció:

 • Fomentar la sostenibilitat econòmica, ecològica i social de la producció agrària professional, la incorporació de nova pagesia i la recuperació de terres en desús
 • Fomentar la sostenibilitat econòmica, ecològica i social dels projectes de transformació alimentària artesana i el sorgiment de noves iniciatives
 • Fomentar els Circuits Curts de Comercialització i el consum de productes agroecològics
 • Donar a conèixer la pagesia, la producció agrària i el patrimoni agroalimentari de Collserola
 • Fomentar l’Educació Agroecològica
 • Fomentar la sostenibilitat ecològica i social de la producció agrària d’autoconsum i la recuperació de terres en desús
 • Donar a conèixer el projecte a la població als visitants del Parc Natural

Documents publicats

Formacions

 • Formació en gestió econòmica d’explotacions agràries i ramaderes. 25 de setembre de 2017
 • Jornada tècnica. Quan l’aigua és un bé escàs. Estratègies d’aprofitament hídric en finca

Plenaris

 • Estat dels grups de treball i properes actuacions. 18 de setembre de 2017
 • Definició i priorització de les actuacions de l’àmbit de producció agrària professional del Pla d’Acció. 19 de març de 2018

Altres actuacions

 • Seguiment dels Grups de treball: accés a la terra, danys de la fauna salvatge i marca de garantia «Producte de Collserola»
 • Catàleg de la pagesia de Collserola: Catàleg on-line i Document en PDF .Presentació el 3 de febrer del 2018 a la Fira de la Candelera de Molins de Rei