El Grup Motor té la funció de dinamitzar i protagonitzar el procés d’acció-reflexió-acció, i de promoure la implicació de la població local en el procés participatiu. Estarà integrat per les persones amb perfil tècnic dinamitzadores del procés, i per persones de la població local sense càrrecs formals en entitats o administracions públiques que tinguin coneixements sobre la matèria, xarxa de contactes, i ganes i disponibilitat per implicar-se en el projecte de forma voluntària i altruista

El plenari de la pagesia és l’espai de coordinació dels grups de treball de la pagesia on s’aborden els reptes prioritzats.

Es troba aproximadament cada dos mesos i es convida a tota la pagesia que opera dins els límits del PNSC.

La Comissió de Seguiment té la funció de monitoritzar el procés, dotar-lo de legitimitat política i social i aconseguir el recursos necessaris per impulsar-lo. Està integrada pels representants de les administracions públiques compromeses amb el projecte, i de les entitats locals vinculades amb l”àmbit agroalimentari i/o interessades en la promoció de la Transició Agroecològica a Collserola. La Comissió de Seguiment es reunirà de forma puntual però periòdica, un cop al trimestre aproximadament.

Els GTS són grups creats per desenvolupar de forma estable un eix d’acció dins el procés participatiu. Són grups mixtes composats per personal tècnic de les administracions o les entitats implicades en el procés, i per persones voluntàries. La seva funció és dissenyar, executar i avaluar les mesures sectorials proposades des del procés participatiu i recollides al PAIS, constituint-se d’aquesta manera en els seus òrgans executius.

Actualment el projecte compte amb els següents grups de treball sectorials:

  • Banc de Terres
  • Xarxa d’Horts Rurals
  • Mercats de pagès
  • Educació agroecològica
  • Comunicació

A més es compta amb el treball que es realitza des del Plenari de la pagesia i el grup motor.