En la sessió ordinària del 14 de desembre de 2018, en el marc del procés de participació ciutadana prevista en el tràmit de l’aprovació inicial del Pla Especial, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va recollir presencialment els suggeriments dels membres del Consell Consultiu, les aportacions dels quals van estar especialment adreçades a la preservació i millora dels valors ecològics, al patrimoni construït i a l’espai funcional. Durant la sessió també es va acordar per unanimitat elevar a la Comissió Executiva de l’entitat dues propostes formulades per l’Associació Can Pujades i per l’Associació de veïns Mont d’Orsà i Vallvidrera, relatives a la promoció del manteniment de les franges de protecció d’incendis forestals amb ramats i a la preservació de la Torre del Bisbe i de la Vaqueria de Can Llevallol, en tant que elements que formen part del patrimoni arquitectònic a protegir.