En el decurs de la sessió ordinària del 5 de juliol de 2018, es va donar compte de l’estat de tramitació del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola i de la Modificació Puntual (d’acompanyament) del PGM, del procés de restauració del Turó de Montcada i dels treballs de manteniment de franges urbanes al terme municipal de Barcelona. També es van debatre qüestions com l’assecament de la font del Rector i la font Beca, la gestió del pantà de Vallvidrera, la situació actual de la pedrera Berta, l’estat del projecte de desmantellament de la cinta transformadora de la fàbrica de ciment de Sant Feliu, l’atorgament d’autorització d’activitats al Parc o un projecte d’enllumenat pública a l’àrea de la font del camí de Can Castellví.