-- 30/07/2018

 • Aprovació inicial d’un nou Pla Especial de Protecció que substituirà el pla vigent, aprovat el 1987, com a conseqüència de la declaració de Parc Natural de la Serra de Collserola
 • El nou model de protecció es basa en la potenciació dels serveis ecosistèmics i el control de les pertorbacions que tenen efectes negatius sobre els sistemes naturals
 • L’objectiu prioritari és preservar i millorar els valors ecològics i la connectivitat tant interna com externa dels ecosistemes

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, celebrat el 24 de juliol de 2018, va adoptar l’acord d’aprovació inicial del Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) i la modificació del Pla General Metropolità (PGM) associada a aquest àmbit, amb l’objectiu de garantir la màxima protecció i conservació d’aquests sistemes naturals de vital importància per a tot l’espai metropolità.

El PEPNat substituirà l’actual pla de protecció que ha estat vigent durant més de 30 anys. El projecte s’ha treballat en comissions i ponències on han participat totes les administracions implicades: Generalitat de Catalunya, AMB, Diputació de Barcelona, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC) i els 9 ajuntaments consorciats.

El nou model de protecció es basa en dos eixos fonamentals: la potenciació dels serveis ecosistèmics i un major control de les pertorbacions que poden tenir efectes contraris a la preservació i millora dels sistemes naturals de la serra. Els serveis ecosistèmics són aquells beneficis que la natura ens aporta, millorant la salut, l’economia i la qualitat de vida de les persones. Els serveis ecosistèmics deriven de les funcions pròpies dels sistemes naturals. A major preservació dels ecosistemes de Collserola, major biodiversitat, major benestar i salut per a la població metropolitana.

Principals objectius de l’estratègia que defineix el Pla
 • Preservació i millora dels valors ecològics de la serra i de la connectivitat, tant interna com externa dels ecosistemes
 • Control dels efectes negatius de la fragmentació dels ecosistemes, basada en el trencament dels espais naturals i provocada per la superposició de les diferents infraestructures
 • Potenciació del patrimoni construït i dels valors culturals
 • Foment de l’economia verda
 • Model de l’ús públic que compatibilitzi l’ús social amb la preservació del valor natural i paisatgístic
 • Un pla dinàmic que tingui en consideració els efectes del canvi climàtic i les característiques de l’entorn mediterrani en què ens trobem.
Canvis i novetats que comportarà el nou Pla i la modificació del PGM
 • Reducció del sòl destinat a infraestructures viàries i equipaments en més de 400 Ha
 • Establiment d’una qualificació específica pel sistema hidrogràfic format pels principals rius i torrents
 • Potenciació de les activitats agropecuàries que afegeixen valor al parc, basades en el desenvolupament d’una economia verda
 • Definició d’un nou model d’ús públic i social constituït per tal de potenciar un lleure responsable que no malmeti els valors naturals del parc
Procés de participació ciutadana

El Pla també contempla un procés de participació ciutadana que preveu com a mínim tres canals d’interacció: sessions presencials al territori i per temàtiques, participació on-line i atenció ciutadana a la seu de l’AMB i del CPNSC. D’aquesta manera, se li dona veu a la gent perquè pugui fer aportacions de millora, comentaris, suggeriments i propostes per tal que les administracions competents i la societat construeixin, millorin i decideixin el present i el futur d’aquest espai natural.

Dades de contacte

Àrea Metropolitana de Barcelona

 • https://www.amb.cat

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

compartir

Més informació