Aprovació inicial del Projecte de sanejament i recuperació de terrenys del Parc ocupats per activitats marginals al sectgor nord-oriental del PNSC (tm de Montcada i Reixac). Any 2018.

Anunci BOPB

Projecte

Plànol 1

Plànol 2

Plànol 3

 

Convocatòria del procediment de lliure concurrència per a l’otorgament de la llicència d’ocupació a precari de la masoveria de Can Coll, al terme municipal del Cerdanyola del Vallès.

Anunci BOPB 12/04/2018 aprovació convocatòria

Edicte 09/04/2018 aprovació convocatòria

Bases Reguladores

Instància

Dia de visita de la masoveria: DIMECRES 9 DE MAIG A LES 11:00 HORES

Data límit de presentació d’instàncies: 14 DE MAIG DE 2018

Anunci BOPB 26/06/2018 adjudicació

 

Aprovació del Reglament regulador de les pràctiques d’estudiants, becaris o similars al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Anunci BOPB 25/01/2018 aprovació inicial

Anunci DOGC 21/02/2018 aprovació inicial

Edicte aprovació inicial

 

Aprovació del “Projecte d’arranjament del camí de la Salut, al Parc Natural de la Serra de Collserola, al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat”

Anunci BOPB 02/02/2017 aprovació inicial

Anunci BOPB 24/04/2018 aprovació definitiva

Anunci DOGC 08/06/2018 aprovació definitiva

 

Aprovació del “Projecte d’enderroc dels elements inestables i de consolidació de la façana i les parets dels cosssos annexos de la Masia de Can Ferriol” (tm de Sant Feliu de Llobregat)

Anunci BOPB 18/10/2017 aprovació inicial

Anunci BOPB 19/12/2017 aprovació definitiva

Anunci DOGC 23/1/2018 aprovació definitiva

Delegació de competències en matèria de contractació administrativa i privada del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Anunci BOPB del 8 de novembre de 2017

 

Aprovació del “Projecte d’arranjament d’accessos i senyalística del PNSC des de Barcelona”

Anunci BOPB aprovació definitiva

Edicte aprovació definitiva

Anunci BOPB aprovació inicial

 

Convocatòria del procediment de lliure concurrència per a l’atorgament de la llicència d’ocupació a precari de l’àrea agrícola de Can Salat del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, al terme municipal de Molins de Rei.

Anunci BOPB aprovació de 07/11/2017

Instància pdf

Instància

Bases Reguladores

Anunci BOPB adjudicació de 26/01/2018

 

Aprovació de la modificació del Text articulat de les Ordenances del Parc de Collserola pel que fa a les autoritzacions d’activitats col.lectives físico-esportives i a les activitats de les forces armades i dels cossos de seguretat públics i privats al Parc

Anunci DOGC 7445 de 31/8/2017

Anunci d’aprovació definitiva i publicació text: BOPB DE 4/8/2017

Edicte aprovació definitiva

Anunci BOPB de 16/1/2017

Anunci DOGC 7292 de 23/1/2017

Diligència aprovació modificació ordenances quant a activitats de les forces armades

Diligència aprovació modificació ordenances quant a activitats col.lectives físico-esportives

 

Aprovació dels Reglaments específics dels productes agropecuaris acolits a la marca de garantia “Producte de Collserola” (xai, cabrit, mandarines, tomàquet, vi i mel)

Edicte

* Reglament cabrit de Collserola

* Reglament mandarines de Collserola

* Reglament mel de Collserola

* Reglament tomàquet Mandó de Collserola

* Reglament vi de Collserola

* Reglament xai de Collserola

Anunci BOPB aprovació inicial

Anunci DOGC aprovació inicial

Anunci BOPB publicació íntegra dels textos aprovats definitivament

Anunci DOGC sobre publicació íntegra dels textos aprovats definitivament

 

Aprovació del Text Refós del Reglament d’ús per als productes agropecuaris acollits a la marca de garantia “Producte de Collserola”

Edicte

Anunci BOPB aprovació inicial

Anunci DOGC aprovació inicial

Anunci BOPB aprovació definitiva

Anunci DOGC aprovació definitiva

 

Aprovació del “Projecte de sanejament i recuperació de terrenys ocupats per activitats marginals al sector nord-oriental del PNSC (tm de Montcada i Reixac) – 2016”

Aprovació inicial: Anunci BOPB de 15 de juny de 2016

Aprovació definitiva:

Anunci BOPB d’1 d’agost de 2016

Anunci DOGC núm. 7186 de 18 d’agost de 2016

 

Nomenament de la Sra. Pilar Díaz Romero com a vicepresidenta executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

L’Assemblea General del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en la seva sessió constitutiva de data 1 de març de 2016, va aprovar el nomenament de la Sra. Pilar Díaz Romerocom a vicepresidenta executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Anunci BOPB del 16 de marc de 2016

 

Delegació de competències a favor de la vicepresidenta executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

En data 15 de març i mitjançant decret de la presidenta del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola es va aprovar la delegació de competències a favor de la vicepresidenta executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Anunci BOPB del 4 de maig de 2016

En data 15 de setembre de 2017 i mitjançant decret de la presidenta del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola es va aprovar la delegació de competències a favor de la vicepresidenta executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de Colserola.

Anunci BOPB del 8 de novembre de 2017

 

Aprovació del “Projecte de gestió d’espais forestals: eliminació d’espècies vegetals invasores, potenciació de l’ús de la ramaderia extensiva per la prevenció d’incendis forestals”.

Aprovació inicial: Anunci BOPB del 30 de novembre de 2015

Aprovació definitiva: Anunci BOBP del 9 de febrer de 2016

Anunci DOGC de l’11 de març de 2016

 

Aprovació del projecte “Treballs de restitució de la realitat física alterada al torrent de l’Espinagosa (terme municipal de Barcelona)”.

Aprovació inicial: Anunci BOPB del 15 de maig de 2015

Aprovació definitiva: Anunci BOPB del 7 de juliol de 2015

Anunci DOGC del 17 d’agost de 2015

 

Aprovació del “Projecte executiu de l’arranjament de la coberta de la masia de La Salut” (terme municipal de Sant Feliu de Llobregat)

Aprovació inicial: Anunci BOPB del 3 de novembre de 2014.

Aprovació definitiva: Anunci BOPB del 24 de desembre de 2014

Anunci DOGC del 11 de març de 2015

 

Aprovació del “Projecte d’arranjament interior del restaurant de l’àrea de lleure de Can Coll” (terme municipal de Cerdanyola del Vallès).

Aprovació definitiva: Anunci DOGC del 12 de setembre de 2014.

 

Aprovació de les bases per a la percepció de preus públics per a la venda de publicacions i articles i prestació de serveis del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Anunci BOPB de 26 de setembre de 2014

 

Aprovació del “Projecte de sanejament i recuperació de terrenys ocupats per activitats marginals al sector nord-oriental del PNSC” (tm de Montcada i Reixac)

Aprovació inicial: Anunci BOPB de 4 d’agost de 2014

Aprovació definitiva: Anunci DOGC de 13 d’octubre de 2014

 

Aprovació del “Projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa per a diversos equipaments a Can Coll al Parc Natural de Collserola” , al terme municipal de Cerdanyola del Vallès.

Aprovació definitiva: Anunci DOGC de 18 de juny de 2014

 

Aprovació del projecte “Gestió integral del turó de Montcada – 1a Fase”, al terme municipal de Montcada i Reixac.

Aprovació definitiva: Anunci DOGC de 25 de març de 2014

 

Aprovació del “Projecte de gestió d’espais forestals, potenciació de l’ús de la ramaderia com a eina de prevenció d’incendis i potenciació de l’ús de la biomassa”.

Aprovació inicial. Anunci BOPB de 17/7/2013

 

Aprovació de les Bases per a la percepció de preus públics per a la venda de publicacions, articles i prestació de serveis del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Anunci BOPB de 17/6/2013

 

Concessió del quiosc de l’àrea de lleure de La Salut, terme municipal de Sant Feliu de Llobregat

Edicte

Plec clàusules economicoadministratives

Anunci BOPB de 15 de maig de 2015 exposició pública

 

Convocatòria del procediment de lliure concurrència per a l’atorgament de la llicència d’ocupació temporal i a precari per desenvolupar una activitat apícola a diverses finques públiques al Parc Natural de la Serra de Collserola

Edicte

Plec de condicions tècniques

Bases reguladores

Instància

Anunci BOPB de 13 de març de 2017 licitació

Termini de presentació de les sol·licituds: 10 d’abril de 2017

Anunci BOPB de 16 de juny de 2017 adjudicació

Anunci BOPB de 26 de gener de 2018 canvi de finca

 

Ordre de la recuperació d’ofici de la possessió i la restauració de la l’espai ocupat a la finca de Can Baaró, al terme municipal de Sant Just Desvern.

Anunci BOPB de 13 d’abril de 2017, il·localització.

 

Nomenament de la Sra. Idoia Martín i Giró com a personal interí per acumulació de tasques per un període de sis mesos, al grup professional A, subgrup A1, a l’escala d’administració especial, tècnica superior arquitecta, del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Edicte BOPB de 28 d’abril de 2017.

Edicte DOGC de 10 de maig de 2017