Les zones agrícoles formen part del mosaic paisatgístic i tenen un paper rellevant com a generadores de rendes econòmiques, en la lluita passiva de la prevenció d’incendis forestals i en la creació i manteniment de diversitat d’hàbitats, i per tant d’espècies vegetals i animals.

L’objectiu general del Pla Agropecuari és promoure la recuperació dels usos i aprofitaments agrícoles i ramaders i el seu desenvolupament de manera ordenada i compatible amb la protecció de l’espai natural i que afavoreixen la conservació de la qualitat ambiental i paisatgística del Parc.

El Pla estableix les directrius per tal de coordinar l’ordenació agropecuària d’aquest territori d’abast supramunicipal donant resposta a les condicions de context i a les singulars característiques físiques i mediambientals de la Serra de Collserola. Així, es podrà donar lloc a una adequada planificació per eradicar la marginalitat i fomentar l’establiment d’una agricultura i una ramaderia econòmicament rendible, ecològicament sostenible i paisatgísticament integrada a l’entorn natural.

Línies d'acció
Consolidar superfície

Consolidar la superfície agrària, evitant que s’abandonin camps i afavorint la recuperació dels camps abandonats.

Agricultura ecològica

Dirigir els mètodes de conreu cap a una agricultura respectuosa amb el medi i, en darrera instància, a una agricultura ecològica.

Reordenar

Reordenar els àmbits dels horts.

Pastura

Potenciar la pastura controlada.

Explotació ramadera

Facilitar el suport necessari pel correcte funcionament de les explotacions ramaderes i orientar-les cap a mètodes de producció ecològica.

Comercialitzar

Promoure una xarxa de comercialització i divulgació,  Marca de garantia: PRODUCTE DE COLLSEROLA.

Varietats autòctones

Afavorir la recuperació de varietats tradicionals i races autòctones.

Barraques de vinya

Inventariar les barraques de vinya, els camins ramaders i altres elements relacionats per tal de salvaguardar el patrimoni agrícola tradicional.

Mapa