El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local que té per objectiu la gestió i desenvolupament del Pla Especial d’Ordenació i de Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola.

Està constituït per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i els nou municipis amb territori al Parc: el Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès, als quals es va afegir l’EMD Valldoreix el 2022.

La persona que ocupa la Presidència és la representant legal del Consorci i en dirigeix el govern i l’administració. Les persones que ocupen la Vicepresidència substitueixen a la Presidència en cas de vacant, absència o malaltia. Són escollides entre les persones membres de l’Assemblea General que pertanyin a la Diputació de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya, de forma que un càrrec sigui ostentat per una persona representant de l’Àrea Metropolitana, una altra representant de la Diputació i una altra representant de la Generalitat de Catalunya. La persona que ocupa la Vicepresidència Executiva és la responsable de la coordinació i direcció dels serveis del Consorci i és nomenada per l’Assemblea General. La persona que ocupa la Direcció Gerència exerceix el comandament directe del personal i dels serveis del Consorci i és designada per la Comissió Executiva

Les funcions dels càrrecs electes estan determinades als Estatuts

Presidència

Jaume Collboni i Cuadrado
President de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

 

Vicepresidència 

Xesco Gomar Martin
President delegat de l’Àrea d’Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona

Marc Vilahur i Chiaraviglio
Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya

 

Vicepresidència Executiva

Xavier Paz Penche
Alcalde de Molins de Rei

 

Direcció i Gerència

Raimon Roda Noya
Director gerent

És l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci. També és l’òrgan rector del Parc Natural als efectes del que preveu l’article 10.2 del Decret 146/2010, de 19 d’octubre. Les persones que l’integren seran designades o cessades pels respectius òrgans de govern dels ens consorciats.

La composició de l’Assemblea General és d’1 persona membre de la Generalitat de Catalunya, 2 persones membres de la Diputació de Barcelona, 2 persones membres de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 1 persona membre de cada ajuntament adherit al Consorci. El total de persones serà de 15.

La representació de la Generalitat de Catalunya i la dels ajuntaments tindran 1 vot cadascuna i les de la Diputació de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona tindran 3 vots cadascuna. El total de vots serà de 22.

Les funcions  de l’Assemblea General del Consorci estan determinades en els seus Estatuts.

Relació de càrrecs i persones membres

La Comissió Executiva és un òrgan operatiu l’objecte del qual és fer el seguiment i establir els mecanismes de posada en marxa de les decisions preses en l’Assemblea General. També és l’òrgan gestor del Parc Natural als efectes del que preveu l’article 10.3 del Decret 146/2010, de 19 d’octubre.

La Comissió Executiva es designarà a proposta de la Presidència i amb l’aprovació de l’Assemblea General.

La seva composició es fixarà en 15 persones de les quals 2 en representació de la Generalitat de Catalunya, 2 de la Diputació de Barcelona, 2 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 1 de cada ajuntament adherit al Consorci; sense que les persones designades hagin de ser necessàriament membres de l’Assemblea General.

Les persones en representació de la Generalitat de Catalunya tindran 1 vot cadascuna, les de la Diputació de Barcelona i les de l’Àrea Metropolitana de Barcelona tindran 2 vots cadascuna, el de l’Ajuntament de Barcelona tindrà 3 vots i la resta de persones membres tindrà 1 vot cadascuna. El total de vots serà de 21.

Les entitats consorciades designaran lliurement una persona titular i una suplent en representació seva.

Les funcions  de la Comissió Executiva del Consorci estan determinades en els seus Estatuts.

Relació de càrrecs i persones membres