Per a dur a terme determinades activitats al Parc Natural de la Serra de Collserola (Espai Natural de Protecció Especial (ENPE)  inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)), es requereix una autorització de l’òrgan gestor. Les activitats a autoritzar són les relacionades amb:

Activitats fisicoesportives, turístiques, divulgatives, familiars i de lleure

 • Activitats organitzades amb vehicles motoritzats
 • Activitats a peu, amb bicicleta o cavall, organitzades per empreses o entitats amb o sense ànim de lucre (grups excursionistes, ajuntaments, agrupacions culturals, etc.)
 • Activitats d’escalada i espeleologia
 • Activitats en el medi natural dins l’horari nocturn i que pel seu caràcter sigui necessari fer-les durant la nit (observacions d’estels)
 • Aplecs i romiatges tradicionals organitzats per empreses o entitats amb o sense ànim de lucre
 • Trobades, activitats lúdiques, fires i festes organitzades per empreses o entitats amb o sense ànim de lucre (grups excursionistes, ajuntaments, agrupacions culturals,…)
 • Altres activitats que requereixin d’instal·lació d’equips o l’ocupació d’un espai de manera temporal

 

Enregistraments, filmacions i sessions fotogràfiques

 • Gravacions i sessions fotogràfiques, realitzades per productores professionals amb o sense ànim de lucre i per persones no professionals que impliquin una ocupació privativa de l’espai
 • L’obtenció d’informació gràfica, visual, sonora o de qualsevol altre tipus, sigui mitjançant mètodes de registre, com amb la simple observació, de les espècies sensibles (Annex I del Decret 148/1992) en el seu sector de cria i durant el període reproductor
 • L’obtenció d’enregistraments de fauna mitjançant aguaits equipats amb reclam en qualsevol època i en qualsevol àmbit del Parc Natural

 

Estudis i activitats científiques, educatives o divulgatives

 • La captura amb finalitat científica o educativa de qualsevol vertebrat autòcton, o la recol·lecció de qualsevol invertebrat, dins del Parc Natural, i segons les previsions de l’article 4 del Decret 148/1992
 • La recollida de flora protegida amb finalitat científica, de gestió o educativa
 • Qualsevol estudi biològic, geològic o ecològic que es dugui a terme totalment o parcialment dins l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Com tramitar la sol·licitud

 

Cal trametre una sol·licitud per activitat, acompanyada del formulari corresponent:

 Activitat organitzades esportives, turístiques, divulgatives i de lleure

  Filmacions i sessions fotogràfiques amb ús privatiu de l’espai

Amb caràcter general, cal iniciar la sol·licitud amb un mínim de 30 dies d’antelació.

Si qui ho sol.licita és una entitat, empresa o associació, el tràmit només podrà presentar-se electrònicament, mitjançant el procediment d’instància genèrica, essent necessari disposar d’un certificat digital. En cas de persones a títol individual podran fer servir el canal electrònic o presencial indistintament.

Entre el 20/07 i el 31/08 no estarà operatiu el servei de tramitació d’autoritzacions. En aquest sentit, les activitats que es vulguin realitzar durant el mes de setembre caldrà enviar-les, com a tard, l’1 de juliol.

Durant el període d’alt risc d’incendi, del 15/06 al 15/09 no es recomana realitzar activitats dins el Parc Natural.

1) Reviseu els criteris i requisits segons tipologia d’activitat

Activitats organitzades fisicoesportives, turístiques, divulgatives, familiars o de lleure

Enregistraments, filmacions i sessions fotogràfiques

2) Ompliu el formulari de sol·licitud i prepareu la documentació requerida

Formularis

 Activitat organitzades esportives, turístiques, divulgatives i de lleure

  Filmacions i sessions fotogràfiques amb ús privatiu de l’espai

 

Si la vostra activitat no està dins d’aquestes dues tipologies  i voleu presentar una sol·licitud, per via telemàtica, teniu a la vostra disposició la Instància genèrica que trobareu a la Seu Electrònica del Consorci

 

Documents a adjuntar juntament amb el formulari de sol·licitud:

 • Itinerari a peu o en bicicleta: arxiu de l’itinerari (track) en format kml, kmz, gpx o shp. El recorregut s’ha d’ajustar a la Xarxa de camins per activitats organitzades (diferent segons si l’activitat és a peu o en bicicleta). Si feu servir una eina on-line per fer el mapa podeu indicar l’adreça web (URL) a l’apartat específic del formulari
 • Cursa d’orientació: mapa on s’indiqui la zona de la cursa i la localització de les fites. Si feu servir una eina on-line per fer el mapa podeu indicar l’adreça web (URL) a l’apartat específic del formulari.
 • Activitats fisicoesportives: reglament de la prova
 • Les activitats que impliquin la instal·lació d’infraestructures temporals (carpes, megafonia, wc portàtils…), hauran d’aportar un croquis de la localització d’aquest elements.
 • Qualsevol documentació que aporti més informació de l’activitat.

3) Tramesa de la sol·licitud

 • I si sou una persona jurídica, una entitat sense personalitat jurídica o exerciu una activitat professional, haureu de fer el tràmit via instància genèrica que trobareu a la Seu Electrònica del Consorci (Instància genèrica – Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Caldrà adjuntar el formulari els documents requerits com a documentació adjunta.  Per a la presentació d’aquest tràmit cal disposar d’un certificat digital. Són vàlids, entre d’altres, l’idCAT mòbil (Generalitat de Catalunya), el DNI electrònic o el certificat Cl@ve (Gobierno de España).
 • Si sou una Administració Pública haureu de fer el tràmit via tramesa genèrica, mitjançant la plataforma EACAT de la Generalitat de Catalunya, a través del següent enllaç: https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-generica.
 • Si presenteu el tràmit a títol individual, podeu fer-ho electrònicament o presencialment a la seu dels serveis tècnics del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l’Església, 92 08012 – Barcelona), acordant cita prèvia per correu electrònic a autoritzacions@parccollserola.net
 • Depenent de l’activitat sol·licitada, pot ser necessari el pagament d’una fiança. En caràcter general les activitats en bicicleta,  les que superin les 200 persones, així com les que determini l’òrgan gestor, hauran de fer efectiva una fiança mitjançant transferència bancària. El retorn de la fiança es farà després d’un informe tècnic previ, al mateix compte corrent des del qual s’hagi efectuat la transferència. L’import de la fiança vigent és de 500 €.
 • Les activitats que impliquin l’ús privatiu de l’espai públic hauran de fer efectiu el pagament d’un preu públic. Els imports vigents que caldrà abonar per dia d’activitat, estan disponibles a https://www.seu-e.cat/ca/web/parcnaturalcollserola/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-fiscals.
Terminis i durada del procediment

En el termini de 10 dies rebreu una comunicació on s’indicarà l’inici del procediment, el número de seguiment de la sol·licitud i els terminis de resolució. El tràmit no s’iniciarà fins que no s’hagi lliurat tota la documentació sol·licitada.

Totes les comunicacions que es generin durant el procediment es trametran via e-NOTUM, servei de notificacions electròniques del Consorci AOC, que garantirà la posada a disposició i l’accés al seu contingut mitjançant el correu electrònic indicat al formulari de sol·licitud.

Rebreu la resolució de la sol·licitud en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’inici del procediment.

Altres informacions a tenir present

Les activitats al Parc Natural de la Serra de Collserola s’autoritzen o informen en estricte compliment de les competències de l’òrgan gestor del parc i sens perjudici de les autoritzacions que puguin correspondre a altres organismes i a particulars.

Permís de les propietats privades

Cal tenir permís de les propietats per on passi o es dugui a terme l’activitat.

Permís per fer foc:

 • Entre el 15 de març i el 15 d’octubre, en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta, en caràcter general queda totalment prohibit encendre foc per qualsevol motiu. En el cas excepcional de voler fer foc durant aquest període cal demanar autorització al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) de la Generalitat de Catalunya.
 • Entre el 16 d’octubre i el 14 de març, les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta ho han de comunicar prèviament al DARPA (es pot tramitar a l’Ajuntament corresponent del municipi on es vol fer el foc) i en el cas del Parc Natural de Collserola, sol·licitar a més, autorització de l’ens gestor.
 • Caldrà fer arribar el permís o comunicació al Consorci com a documentació annexa a la sol·licitud. En el cas que sigui una comunicació, caldrà a més una descripció del tipus de foc, condicions i finalitat.

Més informació i tramitació a: http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776_Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi

Talls de carreteres

En cas que l’activitat impliqui el tall d’una o més carreteres caldrà, a més, sol·licitar permís al Servei Català de Trànsit: http://transit.gencat.cat/ca/gestions/filmacions/

Vols d’RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems)

Segons la normativa general d’aplicació d’RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), no està permès l’ús de drons sobre grups de persones a l’aire lliure ni edificacions. El Parc Natural de Collserola està dins l’àrea CTR d’influència i seguretat de l’aeroport d’El Prat i de Sabadell. En cas que es vulgui fer ús de drons, caldrà demanar un permís especial a AESA, agència estatal de seguretat aèria. Tanmateix, també caldrà tenir l’autorització expressa del Consorci del Parc Natural.

Els criteris d’autorització queden sotmesos al seguiment dels impactes de les activitats i, en conseqüència, poden veure’s modificats segons valoracions dels serveis tècnics del Parc Natural.
Mapa de camins per activitats autoritzades