Per a fer determinades activitats al Parc Natural de la Serra de Collserola, inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), es requereix una autorització de l’òrgan gestor.
Les activitats a autoritzar són les relacionades amb:

Activitats fisicoesportives, turístiques, divulgatives, familiars i de lleure

 • Activitats a peu, amb bicicleta o cavall, organitzades per empreses o entitats amb o sense ànim de lucre (grups excursionistes, ajuntaments, associacions culturals, etc.)
 • Activitats en el medi natural dins l’horari nocturn i que pel seu caràcter sigui necessari fer-les durant la nit (observacions d’estels)
 • Aplecs i romiatges tradicionals
 • Trobades, activitats lúdiques, fires i festes organitzades per empreses o entitats amb o sense ànim de lucre
 • Altres activitats que requereixin d’instal·lació d’equips o l’ocupació d’un espai de manera temporal

 

Enregistraments, filmacions i sessions fotogràfiques

 • Gravacions i sessions fotogràfiques, realitzades per productores professionals, amb o sense ànim de lucre, i per persones no professionals que impliquin una ocupació privativa de l’espai
 • L’obtenció d’informació gràfica, visual, sonora o de qualsevol altre tipus, sigui mitjançant mètodes de registre, com amb la simple observació, de les espècies sensibles (Annex I del Decret 148/1992) en el seu sector de cria i durant el període reproductor
 • L’obtenció d’enregistraments de fauna mitjançant aguaits equipats amb reclam en qualsevol època i en qualsevol àmbit del Parc Natural
 • Altres activitats que requereixin d’instal·lació d’equips o l’ocupació d’un espai de manera temporal

 

Estudis i activitats científiques, educatives o divulgatives

 • La captura amb finalitat científica o educativa de qualsevol animal dins del Parc Natural, i segons les previsions de l’article 4 del Decret 148/1992
 • La recollida de flora i bolets amb finalitat científica, de gestió o educativa
 • Qualsevol estudi biològic, geològic o ecològic que es dugui a terme totalment o parcial dins l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola

 

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola no autoritzarà activitats al Parc Natural en aquests supòsits:

 • amb vehicles motoritzats
 • amb drons, excepte en els casos en què l’activitat sigui d’interès per a la gestió del territori
 • escalada i espeleologia, excepte en els casos en què l’activitat sigui d’interès per a la gestió del territori

 

Si teniu dubtes o voleu aclariments sobre l’autorització d’una activitat determinada o sobre el procediment per la sol·licitud d’autorització, podeu adreçar-vos al correu electrònic autoritzacions@parccollserola.net.

Com tramitar la sol·licitud

 

Cal trametre una sol·licitud per a cada activitat, acompanyada del formulari corresponent:

 

 Activitats organitzades esportives, turístiques, divulgatives i/o de lleure

  Filmacions i sessions fotogràfiques amb ús privatiu de l’espai

  Activitats científiques i/o educatives amb recol·lecció de fauna o flora

 

 

Amb caràcter general, cal iniciar la sol·licitud amb un mínim de 30 dies d’antelació.

Si qui ho sol·licita és una entitat, empresa o associació, el tràmit només podrà ser presentat electrònicament, mitjançant el procediment d’instància genèrica, essent necessari disposar d’un certificat digital. En cas de persones a títol individual podran fer servir el canal electrònic o presencial indistintament.

Entre el 20 de juliol i el 31 d’agost no estarà operatiu el servei de tramitació d’autoritzacions. Les sol·licituds de les activitats que es vulguin realitzar durant el setembre caldrà enviar-les, com a tard, l’1 de juliol.

 

Durant el període d’alt risc d’incendi, del 15 de juny al 15 de setembre no es recomana realitzar activitats al Parc Natural.

1) Reviseu els criteris i requisits segons la tipologia d’activitat

Activitats organitzades fisicoesportives, turístiques, divulgatives, familiars i/o de lleure

Enregistraments, filmacions i sessions fotogràfiques

2) Ompliu el formulari de sol·licitud i prepareu la documentació requerida

Formularis

 Activitats organitzades esportives, turístiques, divulgatives i/o de lleure

  Filmacions i sessions fotogràfiques amb ús privatiu de l’espai

  Activitats científiques i/o educatives amb recol·lecció de fauna o flora

 

Si la vostra activitat no està dins d’aquestes dues tipologies  i voleu presentar una sol·licitud, per via telemàtica, teniu a la vostra disposició la Instància genèrica que trobareu a la Seu Electrònica del Consorci

 

Documents a adjuntar juntament amb el formulari de sol·licitud:

 • Itinerari a peu o en bicicleta: arxiu de l’itinerari (track) en format kml, kmz, gpx o shp. El recorregut s’ha d’ajustar a la Xarxa de camins per activitats organitzades (diferent segons si l’activitat és a peu o en bicicleta). Si feu servir una eina on-line per fer el mapa podeu indicar l’adreça web (URL) a l’apartat específic del formulari
 • Cursa d’orientació: mapa on s’indiqui la zona de la cursa i la localització de les fites. Si feu servir una eina on-line per fer el mapa podeu indicar l’adreça web (URL) a l’apartat específic del formulari.
 • Activitats fisicoesportives: reglament de la prova
 • Les activitats que impliquin la instal·lació d’infraestructures temporals (carpes, megafonia, wc portàtils…), hauran d’aportar un croquis de la localització d’aquest elements.
 • Qualsevol documentació que aporti més informació de l’activitat.

3) Tramesa de la sol·licitud

 • Si sou una persona jurídica, una entitat sense personalitat jurídica o exerciu una activitat professional, haureu de fer el tràmit via instància genèrica que trobareu a la Seu Electrònica del Consorci (Instància genèrica – Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Caldrà adjuntar el formulari els documents requerits com a documentació adjunta. Per a la presentació d’aquest tràmit cal disposar d’un certificat digital. Són vàlids, entre d’altres, l’idCAT mòbil (Generalitat de Catalunya), el DNI electrònic o el certificat Cl@ve (Gobierno de España).
 • Si sou una administració pública haureu de fer el tràmit via tramesa genèrica, mitjançant la plataforma EACAT de la Generalitat de Catalunya, a través de l’enllaç https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-generica.
 • Si presenteu el tràmit a títol individual, podeu fer-ho electrònicament o presencial a la seu dels Serveis Tècnics del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l’Església, 92 08017 Barcelona), acordant cita prèvia per correu electrònic a autoritzacions@parccollserola.net.
 • Depenent de l’activitat sol·licitada, pot ser necessari el pagament d’una fiança. Amb caràcter general les activitats en bicicleta, les activitats a peu multitudinàries, així com les que determini l’òrgan gestor, hauran de fer efectiva una fiança mitjançant transferència bancària. El retorn de la fiança es farà després d’un informe tècnic previ, al mateix compte corrent des del qual s’hagi efectuat la transferència. L’import de la fiança vigent és de 500 €.
 • Les activitats que impliquin l’ús privatiu de l’espai públic hauran de fer efectiu el pagament d’un preu públic. Els imports vigents que caldrà abonar per dia d’activitat estan disponibles a https://www.seu-e.cat/ca/web/parcnaturalcollserola/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-fiscals.
Terminis i durada del procediment

En el termini de 10 dies rebreu una comunicació on s’indicarà l’inici del procediment, el número de seguiment de la sol·licitud i els terminis de resolució. El tràmit no s’iniciarà fins que no s’hagi lliurat tota la documentació sol·licitada.

Totes les comunicacions que es generin durant el procediment es trametran via e-NOTUM, servei de notificacions electròniques del Consorci AOC, que garantirà la posada a disposició i l’accés al seu contingut mitjançant el correu electrònic indicat al formulari de sol·licitud.

Rebreu la resolució de la sol·licitud en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’inici del procediment.

Altres informacions a tenir present

Les activitats al Parc Natural de la Serra de Collserola s’autoritzen o informen en estricte compliment de les competències de l’òrgan gestor del Parc Natural i sens perjudici de les autoritzacions que puguin correspondre a altres organismes i a particulars.

Permís de les propietats privades

Cal tenir permís de les propietats per on passi o es dugui a terme l’activitat.

Permís per fer foc:

 • Entre el 15 de març i el 15 d’octubre, en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta, amb caràcter general queda totalment prohibit encendre foc per qualsevol motiu. En el cas excepcional de voler fer foc durant aquest període cal demanar autorització al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) de la Generalitat de Catalunya.
 • Entre el 16 d’octubre i el 14 de març, les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta ho han de comunicar prèviament al DARPA (es pot tramitar a l’Ajuntament corresponent del municipi on es vol fer el foc) i en el cas del Parc Natural de la Serra de Collserola, cal sol·licitar, a més, autorització de l’ens gestor.
 • Caldrà fer arribar el permís o comunicació al Consorci com a documentació annexa a la sol·licitud. En el cas que sigui una comunicació, caldrà a més una descripció del tipus de foc, condicions i finalitat.

Més informació i tramitació a http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776_Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi

Talls de carreteres

En cas que l’activitat impliqui el tall d’una o més carreteres caldrà, a més, sol·licitar permís al Servei Català de Trànsit a http://transit.gencat.cat/ca/gestions/filmacions/

Vols d’RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems)

Segons la normativa general d’aplicació d’RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), no està permès l’ús de drons sobre grups de persones a l’aire lliure ni edificacions. El Parc Natural de la Serra de Collserola està dins l’àrea CTR d’influència i seguretat dels aeroports del Prat i de Sabadell. En cas que es vulgui fer ús de drons, caldrà demanar un permís especial a AESA, agència estatal de seguretat aèria. Tanmateix, també caldrà tenir l’autorització expressa del Consorci del Parc Natural.

Amb caràcter general per a les activitats de lleure i recreatives, no s’admet l’aterratge i enlairament d’aparells de navegació aèria amb motor, tripulats o no, inclosos els ultralleugers, llevat dels supòsits vinculats a la gestió pública de l’espai protegit i dels casos d’emergència. La navegació aèria a menys de 300 metres sobre el terra està prohibida dins la zona de restricció de vol.

Els criteris d’autorització queden sotmesos al seguiment dels impactes de les activitats i, en conseqüència, poden veure’s modificats segons valoracions dels serveis tècnics del Parc Natural.
ATENCIÓ: La realització de les activitats estarà subjecta a les restriccions per activació de plans d’emergència en situacions de risc d’incendi (nivell 3 del Pla Alfa), ventades, aiguats o altres.
Mapa de camins per activitats autoritzades