Amb la publicació el 9 d’abril de 2021 al DOGC de l’ ACORD GOV/48/2021, de 6 d’abril, es fa pública l’aprovació del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat), un instrument que busca garantir la màxima protecció i conservació d’aquests sistemes naturals de vital importància per a tot l’espai metropolità. 

La declaració, l’any 2010, de Parc Natural (decret 146/2010 de 19 d’octubre), implicava l’aprovació d’un nou Pla que substituís el Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (PEPCo) de l’any 1987. El nou document de planejament urbanístic ha esdevingut una oportunitat per repensar el Parc i per afrontar els nous reptes d’aquest espai natural enmig d’una gran conurbació urbana

En paral·lel a la redacció del PEPNat, s’ha aprovat la Modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola (MPGM), per tal adaptar el planejament metropolità, de 1976 a la realitat existent, a la legislació més recent i al mateix PEPNat.

L’àmbit d’aplicació del Pla inclou la totalitat de l’espai del PEIN Serra de Collserola, que coincideix amb el lloc d’importància comunitària i zona especial de conservació (codi ES5110024), tot incorporant el Parc Natural i les reserves naturals parcials, d’acord amb la delimitació definitiva establerta pel Decret 146/2010 i les posteriors modificacions aprovades pel Govern i publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. També s’inclouen terrenys de l’interior o l’exterior de l’espai protegit atesa la seva funció rellevant per garantir el compliment dels objectius bàsics de la declaració de Parc Natural. Aquests terrenys situats fora de l’espai PEIN es defineixen com a «espai funcional».

La superfície de l’àmbit del Parc Natural és de 8.156 ha i abasta terrenys dels termes municipals de Barcelona, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, el Papiol, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac. La superfície de l’espai funcional és de 3.676 ha i abasta, a més dels municipis de l’àmbit del PEPNat, els municipis de Castellbisbal, Sant Joan Despí, Ripollet i Santa Coloma de Gramenet.

El nou Pla defineix un model basat en dos eixos fonamentals: la preservació de la biodiversitat i la potenciació dels serveis ecosistèmics en el marc d’una gestió dinàmica i adaptativa.

El PEPNat té com a eix vertebrador i transversal una estratègia ecològica que defineix un model de parc estructurat en els sis àmbits següents:

  • Preservació i millora dels valors ecològics de la serra a partir de quatre eixos: millora de la connectivitat, conservació dels elements de valor ecològic, control de les pertorbacions i foment de l’economia verda.
  • Valorització dels recursos naturals, amb l’objectiu de fomentar el mosaic agroforestal i l’economia verda.
  • Infraestructures i serveis, en que s’aposta per minimitzar l’ocupació i la fragmentació dels espais lliures de Collserola.
  • Espai funcional. Es crea un espai de transició entre les zones naturals i urbanes, que té un paper regulador en les dinàmiques de l’espai natural: les activitats i usos es concentren en aquests «espais de vora».
  • Ús públic. Es defineix una xarxa bàsica per a l’ús públic a partir de la infraestructura existent amb l’objectiu de fomentar el Parc com a espai de salut, benestar i coneixement.
  • Patrimoni construït. No s’admeten noves edificacions i s’aposta pel manteniment i la millora del patrimoni arquitectònic, històric i cultural existent, a través del catàleg de masies i de l’inventari del patrimoni cultural. Es preveu l’eliminació progressiva de les construccions implantades il·legalment
L’any 2013 es configura la Comissió Institucional de redacció del Pla, on hi són representades totes les entitats del territori: Generalitat de CatalunyaÀrea Metropolitana de Barcelona (AMB)Diputació de Barcelona, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i els nou ajuntaments amb territori al Parc.

Finalment, el mes de desembre de 2014, la Comissió aprova l’Avanç de Pla Especial, un document que recull els principals objectius i línies mestres que haurà de tenir el definitiu Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat).  El nou Pla Especial s’ha configurat com un pla urbanístic que substituirà completament el vigent Pla Especial d’Ordenació. Per això, abans d’aprovar-se definitivament és necessària la modificació puntual associada del Pla General Metropolità (PGM).

Un cop publicat el 16 de febrer de 2015, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), s’inicia el període d’informació pública del document, així com un intens procés de participació ciutadana, que permetrà la discussió i incorporació de propostes d’entitats i administracions.

Entre el 2015 i 2018 es realitza un treball tècnic per a l’elaboració del document complet mitjançant comissions i ponències a les quals han participat totes les administracions implicades: la Generalitat de Catalunya, l’AMB, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC), la Diputació de Barcelona i els 9 ajuntaments que formen part del Parc.

Un cop enllestits els diferents documents, el mes de juliol de 2018 s’aprova inicialment el document del PEPNat i la modificació puntual del PGM que se’n deriva.

Posteriorment, s’inicia el període d’exposició pública i un procés de participació que permet enriquir el document amb la incorporació de les aportacions per part de la ciutadania. Paral·lelament, es resolen les al·legacions rebudes i els informes sectorials.

Finalment, el Consell de l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) aprova provisionalment el nou Pla, el 30 d’abril de 2019. El document es tramet a la Generalitat per a la seva aprovació definitiva. 

Amb la publicació el 9 d’abril de 2021 al DOGC de l’ ACORD GOV/48/2021, de 6 d’abril, es fa pública l’aprovació del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat).

Cronologia de la redacció del PEPNat Collserola - Autor AMB