El seguiment continuat dels sistemes naturals del Parc permet disposar d’un conjunt de dades per a determinar les mesures de gestió més adients per tal de tenir uns ecosistemes biodiversos i sostenibles

Programes de seguiment, estudis i informes relacionats amb la gestió del Parc

L’existència de programes de seguiment continuat de la fauna i flora del Parc permet obtenir dades continues  que  han  de  permetre  millorar  la  gestió  dels espais naturals del Parc.

Diferenciem  els  estudis  que  s’han  liderat  des  dels  Serveis  Tècnics  del  Parc  dels  que  s’han  fet  mitjançant  l’encàrrec  directe  a  una  institució  i/o personal investigador per tal que el desenvolupin.

Recerca

El requisit essencial de la recerca al parc és generar informació útil per a la gestió. La recerca es va iniciar, l’any 1987, des del programa de coneixement i gestió de la fauna del Servei de Medi Natural. El programa ha aprofundit en tots els àmbits que tenen a veure amb la conservació i la millora dels recursos faunístics de Collserola. Posteriorment, i coincidint amb l’obertura al parc de l’Estació Biològica, l’any 2003 es van començar a desenvolupar altres programes de recerca d’àmbit més ampli, bàsicament d’ecologia forestal i ecologia del paisatge.

Les línies de treball que emmarquen aquest programa són:

Estudi i seguiment (monitoring) de la fauna, amb l’objectiu de millorar el coneixement de les espècies i dels seus requeriments relacionats amb l’estat dels hàbitats, la detecció de les problemàtiques i la valoració en el decurs del temps de la tendència global de les poblacions amb relació a la gestió feta.

Elaboració de propostes de gestió a partir de les dades de seguiments faunístics que ens permeten saber quins són els processos ecològics dels hàbitats. També s’han desenvolupat línies específiques per conèixer la resposta dels ecosistemes a les pertorbacions «naturals» (incendis, nevades, etc.) o a les derivades d’intervencions sobre el medi.

Divulgació i sensibilització. A més de la informació i la difusió mitjançant els canals habituals de comunicació del Consorci, s’ha participat en nombrosos fòrums de caire científic i divulgat

Ecologia del paisatge

S’han incorporat els coneixements sobre la gestió de la fauna, adquirits durant tots aquests anys, en el marc de la conservació i la gestió inherent a les grans problemàtiques ambientals del parc:

efectes d’infraestructures

fragmentació d’hàbitats  

connectivitat ecològica

Així mateix, es va iniciar una línia referida als estudis de flora i vegetació i la seva relació amb els canvis en el paisatge.

Tota aquesta tasca ha tingut una significació especial ja que ha estat la base de les memòries justificatives per tirar endavant la declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i les dues reserves integrals: Can Balasc-Rierada i la Font Groga.

L’existència de programes de seguiment de la fauna i la flora del Parc permeten l’avaluació continuada de l’estat dels sistemes naturals i endevinar-ne les tendències. Són, així, una eina valuosa per a la gestió ja que permeten predir i actuar sobre el medi natural de la manera més oportuna i acurada.

L’any 1987, als inicis de la gestió del Parc de Collserola, es van posar en marxa les primeres línies de recerca en el marc del Programa de coneixement i gestió de la fauna del Servei de Medi Natural del Parc. Un dels seguiments destacats que van arrencar en aquell moment va ser el de l’avifauna del Parc, que avui encara té continuïtat i ha fornit dades de gran interès respecte l’evolució del paisatge i del poblament faunístic.

Les línies de seguiment faunístic s’han anat multiplicant i diversificant amb el temps i, coincidint amb l’obertura al Parc de l’Estació Biològica, l’any 2003 es van començar a desenvolupar, també, altres programes de recerca d’àmbit més ampli, bàsicament d’ecologia forestal i ecologia del paisatge.

Actualment, els treballs de seguiment que estan en curs, a través del lideratge directe dels serveis tècnics del Parc o per encàrrec a grups d’investigació externs, es referencien a continuació.

Per ampliar la informació i conèixer el detall dels resultats podeu consultar les darreres memòries de gestió del Parc i la seva pàgina d’estudis i recerques.

Estació biològica del Parc Natural

L’Estació Biològica del Parc Natural de Collserola és un equipament del Consorci adscrit al Servei de Medi Natural i ubicat a la finca de Can Balasc. Aquesta finca, de 78,5 ha. de superfície forestal i que inclou diverses edificacions, és propietat de l’Ajuntament de Barcelona, està situada al terme municipal de Barcelona i adscrita per conveni al Consorci.

És la base per a la realització dels diversos estudis de recerca i seguiment sobre medi natural que es duen a terme al Parc, directament o en conveni amb institucions científiques.

Entitats i organismes que col·laboren en els projectes d’estudi i recerca al Parc

Publicacions relacionades

Guia de natura del parc de Collserola
Autor:Serveis Tècnics del Parc
Edició: Consorci del Parc de Collserola
Format: 28 x16,5 cm | 240 pàgines
Descripció il·lustrada àmpliament dels sistemes naturals del Parc, flora i fauna, ordenada d’acord amb els diferents sectors biogeogràfics de la serra, i catàleg exhaustiu i actualitzat dels vertebrats del Parc.
Inclou CD interactiu i 2 desplegables amb mapa i ortofotomapa.
P.V.P: 18 €
Recerca al Parc Natural de la Serra de Collserola 1983-2013 Síntesi dels estudis i treballs realitzats
Autor:Editors: Dr. Carles Barriocanal, Dr. Martí Boada, Lluís Cabañeros, Heleni Munujos
Compilació de l'edició: Sara Fraixedas
Recull síntetic en format de fitxes dels estudis i informes sobre medi natural realitzats al Parc.
I Jornades sobre la Recerca en els sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la gestió del Parc
Edició: Consorci del Parc de Collserola. 2000.
Format: 21 x 29 cm. 290 pàgines
P.V.P: 12 €