La Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, preveu la creació d’una xarxa ecològica europea de zones especials de conservació: la xarxa Natura 2000. Aquesta xarxa estarà formada per les zones que cada Estat membre proposi a la Comissió Europea sempre que continguin hàbitats o espècies considerades d’interès comunitari d’acord amb l’inventari i criteris que la mateixa Directiva estableix.

En aquest sentit, l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 5 de setembre de 2006, pel qual s’aprovala proposta de llocs d’importància comunitària (LIC) inclou la Serra de Collserola, que correspon a la totalitat de l’espai inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Natural. La Serra de Collserola acull importants poblacions i mostres d’espècies i hàbitats d’interès comunitari en molt bon estat de conservació, i, a més, disposa d’una situació estratègica pel que fa a la millora de la connectivitat ecològica de la xarxa. La Serra de Collserola esdevé un dels espais més emblemàtics que s’incorporen a la proposta, catalogada dins dels espais de muntanya litoral.

Finalment, amb la proposta de LIC es pretén donar compliment, pel que fa a Catalunya, als requeriments i procediments d’infracció que la Comissió Europea ha obert contra Espanya per incompliment de les directives europees que atenyen Natura 2000. La proposta aposta per ampliar la protecció fins el 30,2 % del seu territori, i pretén millorar la connectivitat biològica dels espais protegits. També es converteix Catalunya en la primera autonomia en aprovar unes Directrius de gestió de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000.

Zonificació de la Xarxa Natura 2000 a Collserola