El món de l’empresa també pot donar suport al Parc Natural de Collserola mitjançant un programa que s’ajusta a les necessitats de les empreses per aconseguir la implicació d’aquest col·lectiu de la societat.

L’objectiu de conservar i millorar el Parc Natural de Collserola com espai natural de l’àrea metropolitana de Barcelona és una tasca inabastable si no es compta amb la implicació de tots els elements de la societat civil: ciutadania, entitats, empreses, administració, etc.

I és per aconseguir el suport d’aquest gran sector social que representen les empreses, que el Consorci disposa des de l’any 1993 d’un Programa de Patrocini que aplica amb 3 objectius principals:

 • Obtenció de recursos suplementaris que permetin assolir nous projectes en els diferents àmbits del Parc (el medi natural, el patrimoni arquitectònic, la divulgació i l’educació ambiental).
 • La implicació d’un col·lectiu social –les empreses, i el seu equip de direcció i la resta del personal de l’empresa-, en la voluntat de conservació del Parc.
 • La difusió i comunicació dels projectes patrocinats i de les empreses patrocinadores com una nova eina de promoció dels valors del Parc entre la ciutadania de l’àrea metropolitana de Barcelona.

El balanç d’aquests 25 anys de relació entre el món empresarial i la conservació i protecció del Parc Natural de Collserola, ha donat força fruits dels quals en destaquem la recuperació d’àrees degradades com ara la Pedrera dels Ocells a Santa Creu d’Olorda, la millora d’àrees d’estada com el Mirador dels Xiprers al Passeig de les Aigües, la restauració de patrimoni arquitectònic com la Font d’en Ribes i un llarg etcètera, sense deixar de banda l’edició de diverses publicacions i senyalització d’itineraris.

Patrocini: suport econòmic que té per objecte el finançament total o parcial d’una acció de gestió del Parc. L’entitat patrocinadora espera obtenir-ne notorietat i beneficis publicitaris derivats de vincular la imatge de l’empresa amb la imatge del Parc Natural de Collserola. És imprescindible que l’activitat patrocinada no estigui relacionada amb l’àmbit d’activitat de l’empresa per tal que no sigui considerada una promoció de vendes. L’Aportació també pot ser en espècies.

Col·laboració empresarial: és similar al patrocini, però es diferencia d’aquest perquè la col·laboració consisteix:

 • La realització d’una actuació que permeti un millor encaix de l’activitat que realitza l’empresa dins el Parc Natural de Collserola.
 • L’aportació de productes, materials o equipaments, prestant gratuïtament un servei o facilitant l’ús d’instal·lacions.

La seva intencionalitat està més relacionada amb la responsabilitat social, i per tant es tracta d’empreses que volen contribuir activament i voluntàriament a la millora social, econòmica i ambiental del seu entorn. Poden incloure a més aportacions econòmiques complementàries i/o accions de Voluntariat Ambiental Corporatiu.

Mecenatge: és un suport sense rebre’n cap contraprestació ni fer-ne comunicació. L’acord de mecenatge té per objecte l’aportació dinerària o en espècies per al finançament d’un producte o servei, sense esperar cap contraprestació directa a canvi.  La seva intenció és filantròpica.

Donació: aquesta modalitat comparteix els trets bàsics del mecenatge tant pel que fa a l’absència de contraprestacions com per la intenció filantròpica de l’acte, però l’aportació es fa en forma de patrimoni mobiliari o immobiliari.

El Parc Natural d’un catàleg d’activitats, projectes i accions susceptibles de ser finançades mitjançant patrocini, col·laboració o mecenatge. En general es tracta d’accions de conservació i millora del medi natural del Parc i en general a qualsevol acció que contribueixi a portar a terme els objectius del Pla Especial del Parc de Collserola i de la declaració de Parc Natural

A títol indicatiu, es poden classificar en la següent tipologia:

Conservació i restauració del medi natural de Collserola

 • Recuperació i/o manteniment d’espais forestals
 • Seguiment de plagues
 • Millores de les infraestructures del dispositiu de prevenció d’incendis

Potenciació, seguiment i protecció de la fauna del Parc Natural

 • Estudis i seguiment de fauna
 • Actuacions per afavorir determinats grups faunístics

Recuperació d’àrees degradades mitjançant la restauració forestal i/o patrimonial i l’ordenació de l’ús públic

Restauració del patrimoni arquitectònic

Divulgació, comunicació i educació ambiental

 • Edició de materials divulgatius
 • Campanyes de comunicació
 • Oferta educativa i divulgativa dels Centres del Parc

Tant el patrocini com la col·laboració empresarial es formalitzen mitjançant un conveni de col·laboració on s’estableix entre d’altres l’objectiu de la col·laboració, l’aportació econòmica (si s’escau), el seguiment que es farà de la mateixa i la durada del conveni. Pel que fa al mecenatge, es pot formalitzar mitjançant conveni, si s’escau, però no és estrictament necessari.

Contraprestació d’imatge i publicitat
 • Presència de la imatge de l’empresa col·laboradora en determinats cartells de senyalització del Parc.
 • Presència de la imatge de l’empresa col·laboradora en els fulletons d’informació general del Parc.
 • Logotip al Butlletí durant un període no inferior a un any
 • Edició de cartells (A3 o A1) de les campanyes de sensibilització on hi constarà el lema i logotip de l’empresa col·laboradora.
Contraprestacions informatives i de difusió
 • Presència de l’empresa en l’agenda d’activitats als plafons informatius dels Punts d’Informació i demés equipaments del Parc
 • Publicació d’un o més articles referents a l’acció patrocinada al Butlletí
 • Menció i presència a la Memòria de Gestió del Consorci
 • Presència a la pàgina web del Parc de Collserola
 • Link al web del Parc amb l’empresa col·laboradora
 • Suports publicitaris i de difusió del Programa de Patrocini del Parc Natural
 • Difusió entre els mitjans de comunicació de la signatura del conveni
 • Projecció mediàtica de les accions que es realitzen conjuntament amb empreses col·laboradores
Contraprestacions de productes i serveis
 • Disseny, si s’escau, d’activitats de voluntariat corporatiu per a fer al Parc Natural adreçades al personal i familiars de l’empresa col·laboradora.
 • Ús de les instal·lacions i activitats del Parc per realitzar actes de relacions públiques o activitats de treball que l’empresa proposi.
Contraprestacions específiques
 • Exclusivitat en el projecte, si s’escau, segons l’aportació econòmica o material.
 • En finalitzar la col·laboració, si s’estableix en el conveni, el Consorci lliurarà a l’entitat col·laboradora un informe sobre les accions realitzades durant la durada de la col·laboració.
 • El Consorci reservarà el dret a estar present en la publicació resultant dels estudis o dels projectes de l’entitat col·laboradora.
Vols més informació sobre els programes de participació?

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic participacio@parccollserola.net

Patrocinadors

Llistat de Patrocinadors i projecte

Aigües de Barcelona, empresa metropolitana de gestió del cicle de l’aigua S.A.

Construcció i seguiment d’una bassa per amfibis a la cua del pantà de Vallvidrera.

Cementiris de Barcelona S.A.

Tractaments forestals de caràcter fitosanitari.

Nomber SL. Gestió Integral de Cementiris (Roques Blanques)

Tasques de manteniment, conservació i divulgació del medi natural.

Parc d’Atraccions del Tibidabo (PATSA)

Tasques de manteniment, conservació i divulgació del medi natural.

Torre de Collserola

Activitats divulgatives i de promoció del Parc Natural.

Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC)

Millora de la mobilitat i foment de les bones pràctiques.

Lafarge

Tasques de manteniment, conservació i divulgació del medi natural.

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Tasques de suport informàtic i accions divulgatives.

El Periódico de Catalunya (Ediciones Primera Plana)

Espais per a la difusió de les activitats d’ús públic.

Túnels de Barcelona i Cadí S.A.

Estudis de Bioacústica i paisatge sonor.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Tasques de suport informatiu i difusió del Parc Natural.

AGBAR Aigües de Barcelona

Arranjament d’un tram del Passeig de les Aigües

CAM Caja de Ahorros del Mediterráneo

Patrocini del Programa d’activitats de cap de setmana, adreçades al públic en general.

FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Suport al Projecte Bici

Obra Social La Caixa CosmoCaixa

 1. Cria i Reintroducció de l’eriçó clar a l’estació Biològica de Can Balasc
 2. Seguiment de la població de senglars del Parc
 3. Recuperació d’aus rapinyaires ferides o debilitades per a ser reintroduïdes al medi natural.

CEMEX

Llibre d’itineraris de geologia al Parc de Collserola

COM RÀDIO

Campanya de promoció del parc als mitjans de difusió

GISCOSA

Suport en la creació i manteniment de basses d’aigua

Fundació Territori i Paisatge

Suport a la gestió participada de la riera de Vallvidrera

Nissan

Cessió d’un vehicle per a ús dels Serveis Tècnics del Parc

FCC

Suport a la difusió del Parc de Collserola

Tabasa

Actes 20è aniversari del Parc de Collserola

TV3

Suport a la difusió del Parc de Collserola

Catalunya Ràdio

Suport a la difusió del Parc de Collserola