El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), aprovat per Decret 328/1992, de 14 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, desenvolupa la previsió del capítol III de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.

El PEIN estableix una xarxa de 165 espais naturals representatius de l’àmplia varietat d’ambients i formacions presents a Catalunya.

L’àmbit de protecció de la Serra de Collserola és el mateix que el Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola excloent les zones qualificades de sòl urbà i de sòl urbanitzable.

Què implica a nivell legal?

A tots els espais inclosos en el PEIN és d’aplicació un règim preventiu bàsic, que inclou un règim urbanístic incompatible amb els processos urbanitzadors i altres mesures de caràcter preventiu relatives a la implantació d’usos, instal•lacions i altres activitats susceptibles de lesionar significativament els valors protegits.

De conformitat amb l’article 13.1 d’aquest Decret, als espais delimitats pel PEIN s’aplica d’una manera preventiva el règim del sòl no urbanitzable fixat per legislació urbanística. Actualment, aquesta referència correspon a l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost .

 

Zonificació del PEIN a Collserola