La legislació vigent atribueix als ens locals capacitat per desenvolupar, dins del marc de les seves competències, allò que estableix la legislació autonòmica i estatal. Des d’aquest web, podeu accedir a les ordenances i els reglaments aprovats pel Consorci del Parc de Collserola.

S’adverteix que aquesta pàgina web té caràcter informatiu. Els textos no tenen validesa oficial i no substitueixen els publicats als diaris oficials, que són els únics instruments que donen fe de la seva autenticitat.

Reglament d’ús per als productes agropecuaris acollits a la marca de garantia “Producte de Collserola”

Aquest reglament té per objecte definir les condicions per utilitzar la marca de garantia “Producte de Collserola”, que serveix per individualitzar, personalitzar i reconèixer els productes agropecuaris generats al Parc.

Modificació del Text articulat de les ordenances del Parc pel que fa a les autoritzacions d’activitats col·lectives físicoesportives i a les activitats de les forces armades i dels cossos de seguretat públics i privats al Parc  

Modificació dels articles vinculats a l’autorització d’activitats col·lectives al Parc Natural de Collserola i a les activitats de les forces armades i dels cossos de seguretat públics. Publicat al BOPB del 4 d’agost de 2017.

Marc sancionador de les ordenances sobre l’ús de la bicicleta al Parc

Aquest reglament té per objecte definir les pautes per a l’ús de la bicicleta al Parc i la proposta de sancions segons tipificació de la infracció

Reglament del Consell Consultiu

El reglament estableix les funcions, composició i normes de funcionament d’aquest òrgan consultiu del Consorci.

descarregar pdfReglament del Consell Científic Assessor

Aquest reglament regula les funcions, composició i funcionament del Consell Científic Assessor del CPNSC, la finalitat del qual és assessorar aquesta entitat a partir del coneixement científic.

descarregar pdfReglament del Centre de documentació i recursos educatius

El reglament té com a finalitat regular les normes de funcionament del Centre. El Centre té com a principal objectiu oferir informació i documentació al personal tècnic del Consorci i al públic en general, particularment a persones formadores i estudiantat universitari.
Data d’aprovació definitiva: 13/12/1998

descarregar pdfOrdenança dels preus públics del Parc de Collserola

L’ordenança reguladora dels preus públics del Parc de Collserola té com a finalitat l’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics i taxes per a la venda de publicacions i articles i dels serveis prestats pel Consorci del Parc de Collserola.
Data d’aprovació definitiva: 5/4/2000

descarregar pdf Reglament de funcionament i ús del Centre d’Informació del Parc de Collserola

El reglament del Centre d’Informació té com a objectiu la regulació d’aquest equipament obert al públic, amb l’establiment de les normes d’adscripció del personal del Centre, la regulació dels espais i l’accés i ús del Centre d’Informació.
Data d’aprovació definitiva: 5/4/2000

descarregar pdfOrdenances del Parc de Collserola

Les ordenances del Parc de Collserola tenen com a finalitat principal completar les previsions de la normativa del Pla Especial d’Ordenació i de Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola, en relació amb la regulació detallada de llur freqüentació, usos i activitats admesos dins de l’àmbit del parc.
Data d’aprovació definitiva: 5/12/2000

descarregar pdfNormes urbanístiques del Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola

Aquesta normativa té com a finalitat, conjuntament amb la resta de documents del Pla Especial del Parc de Collserola, regular les possibles actuacions en el seu àmbit mitjançant l’establiment de determinacions per al desenvolupament de les àrees de parc forestal i per l’integració paisatgística per aquells sòls, dins de l’àmbit del Parc de Collserola, no qualificats de parc forestal.

Data d’aprovació definitiva: 8/3/1988

descarregar pdfReglament de l’arxiu del Consorci del Parc de Collserola

El reglament de l’arxiu del Consorci del Parc de Collserola té com a finalitat regular el seu funcionament, el qual té per objectiu administrar, custodiar i divulgar el patrimoni documental, al mateix temps de vetllar per la integritat, la protecció, la conservació, l’acreixement, la difusió i el foment del patrimoni cultural català.
Data d’aprovació definitiva: 28/11/2001

descarregar pdfReglament regulador dels programes formatius de pràctiques als centres i altres equipaments d’educació ambiental del Consorci del Parc de Collserola

El reglament regulador dels programes formatius de pràctiques als centres i altres equipaments d’educació ambiental del Consorci del Parc de Collserola té com a objectiu general l’apropament de l’estudiantat al món professional de l’educació ambiental.
Data d’aprovació definitiva: 28/11/2001

descarregar pdfReglament dels treballs silvícoles al Parc de Collserola

El reglament té com a finalitat donar les instruccions pels treballs silvícoles que s’hagin de realitzar durant l’execució de treballs derivats de la gestió forestal, de la prevenció d’incendis, del manteniment o execució de projectes de millora de camins, àrees de lleure o estada i altres indrets o bé d’obres executades a l’empara de llicència urbanística municipal, si s’escau, que es realitzin al Parc de Collserola.
Data d’aprovació definitiva: 27/5/2008