En el repte de fer compatible l’ús amb la conservació del Parc, les estratègies de regulació, comunicació i educació, és fan indispensables i s’integren com un eix consubstancial en la gestió. Més enllà de millorar l’experiència de les persones usuàries, es cerca la complicitat ciutadana per a la conservació del Parc, i de tot allò que la seva mateixa existència aporta a la nostra salut i benestar, així com a l’evolució de la cultura de la sostenibilitat.

Informació i atenció a les persones visitants

La funció educativa del parc es vincula a la voluntat d’atendre a les persones i de satisfer les seves necessitats. Per aquesta finalitat resulten essencials els centres d’acollida de visitants, amb personal i equipament adequat. A la serra de Collserola, amb una llarga tradició d’ús i una alta freqüentació, l’atenció a les persones que visiten el Parc esdevé un factor determinant i un element primordial de la gestió de l’ús públic al Parc.

Comunicació institucional

El Programa de Comunicació del Consorci s’ha d’entendre com una eina educativa per fer arribar a la ciutadania, a les organitzacions, als ens consorciats i a les empreses, el missatge de la importància de preservar els valors naturals de la serra. I també, com una bona eina per aconseguir aliances, suports i confluències amb els grups d’interès externs.

Regulació de l’accés i l’ús públic

Des de l’òrgan gestor, es posa especial incidència en un doble objectiu: regular i alhora conscienciar de la necessitat de dur a terme activitats el màxim de respectuoses amb l’entorn. En aquest sentit es vetlla especialment per a unes Bones Pràctiques tant a nivell d’activitats individuals de les persones que visiten el Parc com en l’organització d’activitats col·lectives.

Foment de la participació

Perquè la gestió del Parc sigui efectiva cal comptar amb  la màxima complicitat ciutadana possible. És amb aquesta finalitat que es desenvolupen tot un seguit de programes adreçats tant a persones a nivell individual, com a entitats, associacions i empreses, que tenen com a objectiu divulgar els valors de la Serra i fer-les partícips del que suposa la preservació i millora dels sistemes naturals i dels elements construïts del Parc.

El curs al Parc

El  “Curs  al  Parc”  és  una  eina  de  treball  que,  des  de  fa  més  de  vint  anys,    posa  a  l’abast  dels  centres docents, entitats i associacions els recursos educatius  que  ofereix  la  Serra.  Inclou  un  ampli  ventall  de  propostes  educatives  i  recursos  per  a  la  visita  adreçats  principalment  al  món  escolar  però   també   a   qualsevol   entitat   que   vulgui   incorporar  el  Parc  Natural  de  Collserola  dins  la  seva  programació… 

Documentació i assessorament (CDRE)

El CDRE (Centre de Documentació i Recursos Educatius) del Parc Natural s’adreça a persones i entitats interessades en Collserola i què, coneixedores del Centre d’Informació de visitants, demanen un nivell més exhaustiu d’atenció per motius d’estudi, investigació, preparació d’activitats, etc.