El catàleg és la llista completa i actualitzada de totes les espècies de vertebrats silvestres detectades al Parc durant els darrers anys:  27 mamífers, 180 ocells, 17 rèptils, 10 amfibis i 8 peixos.

S’hi compten tant les habituals i sedentàries com les estacionals i fins i tot les que només hi són accidentalment i la seva detecció és excepcional. Per a la major part de les espècies es fa constar l’abundància, l’estacionalitat i un breu comentari quan s’escau. S’assenyala també els hàbitats preferents per a l’espècie. En el cas dels ocells aquesta informació es refereix principalment als hàbitats utilitzats en època de cria. A l’hivern moltes aus estenen la seva presència a altres hàbitats.

Mamífers
Ocells
Rèptils
Amfibis
Peixos
TOTS
ABUNDÀNCIA
Comú
Poc freqüent
Escàs
Ocasional
Raresa/accidental
 
Introduida
 
ESTACIONALITAT
Sedentari
Estival
Hivernal
De pas
Possible nidificant
 
Espècie protegida
 
HÀBITAT
Roquissars Brolles Alzinars
Urbanitzat Màquia Bosc de ribera
Conreus Pineda Medi aquàtic
Prats    
ROQUISSARS URBANITZAT CONREUS PRATS BROLLES MÀQUIA PINEDES ALZINARS RIBERA AQUÀTIC