PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2020
A1) Operacions corrents
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
34.200 Ingressos per serveis educatius 55.000,00 €
34.901 Preus públics per ocupació privativa d'espais públics 20.000,00 €
34.903 Ingressos per activitats realitzades al Parc 1.500,00 €
34.909 Altres preus públics 2.000,00 €
36.000 Vendes 6.000,00 €
39.000 Altres ingressos 8.000,00 €
39.901 Anuncis de concurrència pública 2.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL III 94.500,00 €
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  
45.001 Transferències de la Generalitat de Catalunya 140.000,00 €
46.100 Transferències Diputació de Barcelona 2.564.891,28 €
46.201 Transferències Ajuntament de Barcelona 398.275,05 €
46.202 Transferències finalistes Ajuntament de Molins de Rei 8.000,00 €
46.208 Transferències finalistes conveni dinamització local agropecuària 25.000,00 €
46.209 Transferències altres ajuntaments 151.000,00 €
46.400 Transferències AMB 2.613.816,28 €
47.001 Transferències d'empreses privades no finalistes 64.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL IV 5.964.982,61 €
CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS  
52.000 Interessos 5,00 €
55.000 Concessions 98.070,82 €
TOTAL CAPÍTOL V 98.075,82 €
TOTAL OPERACIONS CORRENTS 6.157.558,43 €
A2) Operacions de capital
CAPÍTOL VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS  
61.900 Venda d'immobilitzat 100,00 €
TOTAL CAPÍTOL VI 100,00 €
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  
76.100 Transferències de la Diputació de Barcelona 48.990,00 €
76.204 Transferències Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 15.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL VII 63.990,00 €
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 64.090,00 €
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2019 6.221.648,43 €
PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2020
A) Operacions corrents
CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL
8.9200.10100 Retribucions bàsiques personal directiu 82.761,63 €
8.9200.12000 Sous del grup A1-funcionariat 129.525,45 €
8.9200.12001 Sous del grup A2-funcionariat 199.319,27 €
8.9200.12003 Sous del grup C1-funcionariat 141.753,09 €
8.9200.12004 Sous del grup C2-funcionariat 201.744,61 €
8.9200.12006 Triennis-funcionariat 140.398,39 €
8.9200.12100 Complement destinació-funcionariat 387.345,17 €
8.9200.12101 Complement específic-funcionariat 610.474,66 €
8.9200.12103 Altres complements - funcionariat 460.218,33 €
8.9200.12700 Contribucions a plans i fons de pensions Personal - funcionariat 16.609,42 €
8.9200.13000 Retribucions bàsiques-personal laboral fix 153.735,75 €
8.9200.13002 Altres remuneracions-personal laboral fix 341.297,63 €
8.9200.13100 Retribucions bàsiques-personal laboral temporal 5,00 €
8.9200.13102 Altres remuneracions-personal laboral temporal 5,00 €
8.9200.13700 Contribucions a plans i fons de pensions personal laboral 3.100,00 €
8.9200.16000 Seguretat social 739.278,51 €
8.9200.16200 Formació i perfeccionament del personal 12.000,00 €
8.9200.16205 Assegurances 22.000,00 €
8.9200.16208 Ajuts socials 19.715,92 €
8.9200.16209 Fons social 31.556,86 €
TOTAL CAPÍTOL I 3.692.844,69 €
CAPÍTOL II DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS  
1.1720.20300 Lloguer de maquinària, instal·lacions i utillatge 2.000,00 €
1.1720.20400 Lloguer de material de transport 5,00 €
9.9200.20500 Lloguer de fotocopiadores i equipament d'oficina 5.785,88 €
1.1720.20800 Lloguer de la Torre de Collserola 14.500,00 €
1.1720.21000 Reparació i manteniment general Medi Natural 661.901,17       €
1.1720.21200 Reparació d'edificis i altres construccions 265.164,00 €
1.1720.21300 Reparació i mant. de maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 3.000,00 €
1.1720.21400 Reparació i manteniment d'elements de transport 35.000,00 €
1.1720.21500 Reparació de mobiliari urbà i àrees de lleure 5.000,00 €
9.9200.21500 Reparació i manteniment mobiliari i equips d'oficina 4.500,00 €
9.9200.21600 Reparació i manteniment d'equips per a processos d'informació 23.965,82 €
1.1720.21900 Reparació i manteniment d'equips de telecomunicacions 4.500,00 €
9.9200.22000 Material d'oficina 14.322,00 €
1.1720.22001 Publicacions Servei Medi Natural 470,00 €
2.3260.22001 Publicacions UPDEA 2.800,00 €
9.9200.22001 Publicacions Servei AC 1.841,40 €
9.9200.22100 Consum electricitat 56.858,16 €
99200.22101 Aigua 42.000,00 €
1.1720.22103 Combustibles i carburants vehicles i maquinària 31.000,00 €
9.9200.22103 Combustible calderes calefacció Can Coll i Can Balasc (Biomassa i Gasoil) 12.000,00 €
1.1720.22107 Vestuari 7.000,00 €
1.1720.22105 Equips protecció individual (EPI) 5.000,00 €
9.9200.22106 Productes farmacèutics i material sanitari 521,73 €
9.9200.22200 Servei de telefonia fixa 25.575,00 €
9.9200.22201 Postals 3.066,67 €
9.9200.22203 Servei d'internet 6.649,50 €
9.9200.22205 Telefonia mòbil 11.253,00 €
9.9200.22209 Missatgeria 1.636,80 €
1.1720.22400 Assegurances de vehicles 9.000,00 €
9.9200.22401 Assegurances 18.904,91 €
9.9200.22500 Tributs estatals 1.000,00 €
9.9200.22501 Tributs de les Comunitats Autònomes 10,00 €
9.9200.22502 Tributs de les Entitats locals 3.000,00 €
9.9200.22601 Representació 7.000,00 €
2.3260.22602 Comunicació i publicacions 35.000,00 €
9.9200.22603 Publicacions a Diaris Oficials 5.000,00 €
9.9200.22604 Jurídics, contenciosos 1.500,00 €
23260.22608 Voluntaris i participació ciutadana 3.000,00 €
2.3260.22619 Despeses funcionament Can Coll 10.000,00 €
2.3260.22629 Despeses funcionament Centre d'Informació 6.000,00 €
1.1720.22699 Despeses diverses Medi Natural 4.500,00 €
2.3260.22699 Despeses diverses UPDEA 12.000,00 €
9.9200.22699 Despeses diverses administració 5,00 €
1.1720.22700 Servei de neteja del medi natural 210.000,00 €
9.9200.22700 Servei de neteja edificis 112.500,00 €
9.9200.22701 Servei de vigilància i seguretat 130.209,76 €
1.1720.22706 Estudis i treballs tècnics - Medi Natural 153.645,47 €
2.3260.22706 Estudis i treballs tècnics - Educació ambiental 25.000,00 €
9.9200.22706 Estudis i treballs tècnics - Administració 68.337,66 €
2.3260.22799 Suport extern Equipaments Servei d'UPDEA 135.000,00 €
8.9200.23010 Dietes del personal directiu 500,00 €
8.9200.23020 Dietes del personal no directiu 3.500,00 €
0.9120.23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 102,00 €
8.9200.23110 Locomoció del personal directiu 800,00 €
8.9200.23120 Locomoció del personal no directiu 5.000,00 €
9.9200.23300 Altres indemnitzacions 2000,00 €
TOTAL CAPÍTOL II 2.209.473,74 €
CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES  
9.920.35200 Interessos de demora 5,00 €
9.9200.35900 Altres despeses financeres i de gestió bancàries 500,00 €
TOTAL CAPÍTOL III 505,00 €
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  
8.9200.46100 Transferències corrents Diputació de Barcelona 5,00 €
TOTAL CAPÍTOL IV 5,00 €
TOTAL OPERACIONS CORRENTS 5.902.828,43 €
A2) Operacions de capital
CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS  
1.1720.60000 Inversions en terrenys 5,00 €
1.1720.60900 Altra inversió nova en infraestructures i béns d'ús públic 5,00 €
1.1720.61900 Inversió de reposició d'infraestructures i béns d'ús públic 158.000,00 €
1.9330.62200 Edificis administratius i altres construccions 15.000,00 €
1.1720.62300 Maquinària, instal·lacions i utillatge 45.505,00 €
1.1720.62400 Elements de transport 26.500,00 €
9.9200.62500 Mobiliari i equipament d'oficina 10.000,00 €
2.3260.64000 Inversions immaterials Servei d'UPDEA 3.000,00 €
1.1720.64009 Altres inversions immaterials 5,00 €
9.9200.64100 Aplicacions informàtiques 6.300,00 €
2.3260.62500 Mobiliari i instal·lacions Servei d'UPDEA 14.500,00 €
9.9200.68600 Equips per al procés de la informació 40.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL VI 318.820,00 €
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 318.820,00 €
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 6.221.648,43 €