Resum per capítols

ESTAT D’INGRESSOS EUROS
CAPITOL III Taxes i altres ingressos 82900
CAPITOL IV Transferències corrents 6241300
CAPITOL V Ingressos patrimonials 93900
CAPITOL VI Alienació d’inversions reals 100
CAPITOL VII Transferències de capital 15100
TOTAL ESTAT D’INGRESSOS 6.433.300,00
ESTAT DE DESPESES EUROS
CAPITOL I Remuneracions de personal 3.954.200,00
CAPITOL II Adquisició de béns i serveis 2.245.000,00
CAPÍTOL III Despeses financeres 1.100,00
CAPITOL IV Transfèrencies corrents 75.000,00
CAPITOL VI Inversions reals 157.900,00
CAPITOL VII Transferències de capital 100,00
TOTAL ESTAT DE DESPESES 6.433.300,00

Consultar pressupost detallat

Resum per capítols

ESTAT D’INGRESSOS EUROS
CAPITOL III TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.000,00
CAPITOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 64.000,00
CAPITOL V INGRESSOS PATRIMONIALS 3.400,00
CAPITOL VI ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 100,00
CAPITOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 100,00
TOTAL ESTAT D’INGRESSOS 69.600,00
ESTAT DE DESPESES EUROS
CAPITOL I REMUNERACIONS DE PERSONAL 23.300,00
CAPITOL II ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS 2.000,00
CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES 1.000,00
CAPITOL IV TRANSFÈRENCIES CORRENTS 100,00
CAPITOL VI INVERSIONS REALS 30.000,00
CAPITOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 100,00
TOTAL ESTAT DE DESPESES 56.500,00

Consultar el pressupost detallat

Resum per capítols

ESTAT D’INGRESSOS EUROS
CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 78210
CAPÍTOL IV Transferències corrents 5929600
CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 94700
CAPÍTOL VI Alienació d’inversions reals 100
CAPÍTOL VII Transferències de capital 63990
TOTAL ESTAT D’INGRESSOS 6.166.600,00
ESTAT DE DESPESES EUROS
CAPÍTOL I Despeses de personal 3.692.900,00
CAPÍTOL II Adquisició de béns i serveis 2.373.849,73
CAPÍTOL III Despeses financeres 1.500,00
CAPÍTOL IV Transferències corrents 100,00
CAPÍTOL VI Inversions reals 575.157,28
TOTAL ESTAT DE DESPESES 6.643.507,01

Consultar el pressupost detallat