L’àmbit del Dispositiu de Prevenció d’Incendis Forestals, que es gestiona des del Parc, compren oficialment els 32 municipis que formen part de l’entitat de medi ambient de l’Àrea metropolitana de Barcelona. Depassant àmpliament el territori del Parc. Això representa una superfície total de 58.662 Ha de la qual 22.530 Ha (38,41 %) son considerades de sol forestal i 11.158 Ha (19,02 %) son pròpiament arbrades

Els focs no són només un problema de l’estiu, cal treballar durant l’hivern per poder evitar-los disminuint al màxim les causes que els provoquen. Per això el programa de prevenció d’incendis es divideix en dos apartats: la prevenció passiva i la prevenció activa, cadascun dels quals té uns objectius i unes tasques especifiques.

La prevenció passiva engloba totes aquelles actuacions orientades a disminuir la vulnerabilitat del territori respecte  els incendis forestals

 • Sensibilització i divulgació: Distribució de fulletons informatius i introducció de la prevenció d’incendis forestals dins els continguts pedagògics dels centres d’educació ambiental.
 • Vigilància del compliment de la legislació vigent: Tasques de control que realitza el cos de guardes del Parc, vetllant pel compliment de les normatives.
 • Actuacions sobre la vegetació
  La realització i manteniment de franges de protecció a les zones urbanitzades i forestals es basa en la tala selectiva d’arbrat i desbrossada de matolls per tal de rebaixar la quantitat de combustible, en una amplada mitjana de 25 metres a l’entorn de zones urbanitzades (FU) i a banda i banda de camins principals de la Xarxa Bàsica, amb l’objectiu de definir unes franges on els bombers puguin treballar amb seguretat i eficàcia.
 • Arranjament i conservació de la Xarxa viària bàsica
  La Xarxa Viària Bàsica està formada per una xarxa de camins aptes per a la circulació de vehicles de vigilància i d’extinció, degudament senyalitzats sobre el terreny. La longitud total és de 206,52 Km i es classifiquen, segons el criteri establert en el Pla INFOCAT en camins primaris (34,10 km), camins secundaris (135,39 km) i camins terciaris (37,03 km). El Consorci assumeix el compromís de mantenir aquesta xarxa viària bàsica en estat operatiu, sobretot durant l’època d’alt risc d’incendi, efectuant les tasques de manteniment necessàries.
 • Manteniment del sistema d’hidrants i bases per helicòpters
  El Consorci disposa dins el Parc d’11 basses per a l’alimentació d’helicòpters bombarders alimentades a través d’una canonada de polietilè que les connecta a la xarxa d’aigua o bé a un dipòsit emmagatzemador d’uns 30 m3, segons el cas.
 • Control d’usos perillosos
  Principalment es controlen dos àmbits:
 1. Línies elèctriques
 2. Neteja de la brossa als marges de carreteres, camins i altres llocs del Parc

És una de les Claus per minimitzar la superfície cremada per incendi al intentar reduir al màxim el temps d’arribada dels mitjans d’extinció.

El Dispositiu adopta les següents mesures:

 • Informació de les situacions de risc en temps real
 • Detecció
 • Descripció fiable de l’indret i característiques del foc.
 • Col·laboració amb els mitjans d’extinció
 • Infraestructures de recolzament a l’extinció
 • Vigilància mòbil

Mapa

Àmbits del dispositiu i focs declarats durant l'any en curs