Què és el CAC?

El Contracte Agrari de Collserola (CAC) és una eina que pretén compensar econòmicament els serveis socioambientals que ofereix la pagesia al Parc, amb una convocatòria de pagaments específica.

 

Al Parc Natural de Collserola, hi ha una sèrie d’accions necessàries per la prevenció d’incendis, foment de la biodiversitat o manteniment d’infraestructures. Són actuacions essencials per a la conservació dels ecosistemes del Parc i del mosaic agroforestal de la serra, que realitza la pagesia en el seu dia a dia. Tot i els seus nombrosos beneficis socials, culturals i ecològics, aquestes tasques de gestió territorial sovint estan invisibilitzades i, fins ara,no han rebut cap tipus de compensació. El CAC estableix un acord implícit de suport mutu entre administració, societat i pagesia per posar-les en valor.

 

Amb aquesta eina es vol fomentar una millora de les pràctiques agroramaderes i la Transició Agroecològica de l’activitat agropecuaria al Parc.

 

El CAC s’ha dissenyat de forma participativa entre pagesia, administracions públiques i agents acadèmics i s’emmarca en el projecte Alimentem Collserola! Promoció de la Transició Agroecològica a Collserola.

 

La proposta neix inspirada pel Contracte Agrari de Menorca, i espera promoure la replicabilitat a altres territoris que vulguin implementar estratègies de suport a la pagesia i posada en valor de la seva aportació a la societat i el medi.

 

Consulteu l’informe Avaluació de la primera convocatòria del Contracte Agrari de Collserola 2022.

Es poden presentar a la convocatòria del Contracte Agrari de Collserola les persones físiques o jurídiques que realitzen activitat agrària professional a l’àmbit territorial del Parc de Collserola i l’espai funcional definit al PEPNat. També s’hi pot presentar la nova pagesia constituida a partir de l’1 de gener de 2020 que inici activitat en el mateix territori.

Es valoraran les següents actuacions que generen impacte ambiental i social, que es determinen amb més detall a les bases:

Biodiversitat

 • Murs de pedra seca, talussos i marges.
 • Conreu de varietats locals i/o races autòctones.
 • Tinença de caixes d’abelles.
 • Tanques vives i marges de floració esglaonada.
 • Control biològic i confusió sexual.

Prevenció d’incendis

 • Neteja i poda.
 • Pastura amb bestiar.

Infraestructura agrària

 • Rehabilitació, neteja i substitució de peces de patrimoni.
 • Restauració o instal·lació d’element etnològic hidràulic.
 • Compra i instal·lació d’energies renovables.

Aliments de qualitat

 • Conversió i manteniment de CCPAE.
 • Visites de col·lectius i voluntariat agrícola

Fertilitat i aigua

 • Incorporació a sòl agrari adobs locals dels municipis del Parc.
 • Tècniques de disseny per a l’eficiència en l’ús de l’aigua.

Mosaic agroforestal

 • Rotació de cultius.
 • Recuperació de parcel·les pel seu ús agrari.
 • Millora d’accessos a finques i reparació de camins.
 • Tancament de parcel·les pel seu ús agrari*

Impacte sociolaboral

 • Assistència a cursos i jornades.
 • Dones treballadores.
 • Figura jurídica de l’ESS.
 • Participació a una organització de productors/es.

* El tancament de parcel·les pel seu ús agrari té una casuística especial:

La quantia màxima que es pot sol·licitar per a l’actuació és de 3.000€. L’import màxim global del CAC que es pot rebre per explotació és de 5.000€

A les bases s’adjunta en annex un model de material i tècniques proposades pel CPNSC que servirà de referència per a les instal·lacions.

La convocatòria de 2022 està dotada amb un import total de 75.000€.

L’import màxim de les subvencions individualitzades serà de 3.000 euros per beneficiari/a per al conjunt d’accions excepte l’Actuació 22.

Si després de l’atribució de les subvencions resta un romanent, aquest s’assignarà al finançament d’instal·lacions de tanques cinegètiques (Actuació 22) amb un màxim de subvenció individual per aquesta acció de 3.000 euros.

L’import màxim global és de 5.000 euros.

DISSENY I PLANIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA – 2020/2021

Visites inicials a les finques – Juny 2022

OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA – 10 d’agost 2022 
Termini per la presentació de sol·licituds – 9 de setembre 2022
RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS – Setembre-octubre 2022
 • Inici de les actuacions a finques (des de gener de 2022)
 • Fi de les actuacions a finques – Desembre 2022
VALORACIÓ DE LES ACTUACIONS- Gener 2023
DIFUSIÓ DE RESULTATS – Març 2023

Llegiu detingudament les bases de la convocatòria. Inclouen els formularis a omplir que caldrà adjuntar a la sol·licitud. També trobareu tots els documents a presentar al següent enllaç

Un cop tingueu preparats tots els documents i formularis, podeu presentar les sol·licituds per dues vies:

 • Si sou una persona jurídica o una entitat sense personalitat jurídica, haureu de fer el tràmit via instància genèrica que trobareu a la Seu Electrònica del Consorci (Instància genèrica – Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Caldrà adjuntar els documents requerits com a documentació adjunta.  Per a la presentació d’aquest tràmit cal disposar d’un certificat digital. Són vàlids, entre d’altres, l’idCAT mòbil (Generalitat de Catalunya), el DNI electrònic o el certificat Cl@ve (Gobierno de España).
 • Si presenteu el tràmit a títol individual, podeu fer-ho electrònicament o presencialment a la seu dels serveis tècnics del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l’Església, 92 08012 – Barcelona), acordant cita prèvia per correu electrònic a subvencions@parccollserola.net

Si teniu dubtes sobre la tramitació electrònica podeu concertar cita per a oferir-vos suport a subvencions@parccollserola.net

rocio@arrandeterra.org

ana@arrandeterra.org

Preguem poseu les dues adreces en còpia de les consultes.

Finançat per: