-- 17/11/2017

S’ha consolidat el talús contigu a l’ermita de la Salut de Sant Feliu de Llobregat. L’actual erosió que patia el terreny, sobretot per l’efecte del pas de les persones, amenaçava d’afectar al propi mur de l’ermita. 

Enguany s’ha hagut de dur a terme una actuació considerada urgent degut a l’erosió d’un talús, amb un pendent molt pronunciat i amb un desnivell de 9 metres, situat al límit de la plataforma on s’assenta el mur del tancament de l’ermita i la masia de La Salut. De continuar aquesta activitat erosiva hauria amenaçat l’estabilitat del propi mur de la masia.

L’actuació ha consistit en recuperar part del tal·lus erosionat, ampliant la petita plataforma que ara és aproximadament d’1,5 metres de distancia i abans de l’actuació era inferior a 60 cm. En època de pluges l’aigua s’evacuava per aquest punt ja que era el mes baix degut a l’erosió produïda pel pas de persones, tot i que no es un camí de pas.

Els treballs han consistit en una desbrossada arbustiva prèvia i selectiva per poder accedir a la zona  de treball. En els punts més febles ha estat necessari la instal·lació de faixes de reforç. A les zones mes deteriorades on s’havia fet cova, com no es podia afegir material (terra) degut a que la pendent era molt gran i no tenia una base solida per contenir les terres, es va optar per la col·locació d’uns contenidors específics per aquest tipus de treball. Aquestes estructures es poden reomplir de terra natural de la pròpia zona i van subjectes amb barres d’acer fins a una profunditat de 2 metres. La funció d’aquests contenidors es recuperar un pendent constant, eliminant les coves fetes per la degradació de l’aigua de pluja.

Per últim s’ha instal·lat una geomalla amb malla de triple torsió per protegir la zona erosionada que va ancorada al propi terreny natural del tal·lus amb unes barres d’acer d’una longitud aproximada de fins a 2 metres de llarg. Per acabar s’ha procedit a la reconstrucció del talús i posterior sembrat de vegetació autòctona per reforçar i integrar tot el conjunt dels treballs fets a l’entorn.

compartir