PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2019
A) Operacions corrents
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
34.200 Ingressos per serveis educatius 55.276,00 €
34.901 Preus públics per ocupació privativa d'espais públics 20.000,00 €
34.903 Ingressos per activitats realitzades al Parc 1.500,00 €
34.909 Altres preus públics 2.000,00 €
36.000 Vendes 6.000,00 €
39.000 Altres ingressos 8.000,00 €
39.901 Anuncis de concurrència pública 1.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL III 93.776,00 €
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  
45.001 Transferències de la Generalitat de Catalunya 140.000,00 €
46.100 Transferències Diputació de Barcelona 2.464.015,00 €
46.201 Transferències Ajuntament de Barcelona 404.275,00 €
46.202 Transferències finalistes Ajuntament de Molins de Rei 8.000,00 €
46.208 Transferències finalistes conveni dinamització local agropecuària 27.500,00 €
46.209 Transferències altres ajuntaments 151.000,00 €
46.400 Transferències AMB 2.512.904,00 €
47.001 Transferències d'empreses privades no finalistes 69.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL IV 5.776.730,05 €
CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS  
52.000 Interessos 100,00 €
55.000 Concessions 99.346,38 €
TOTAL CAPÍTOL V 99.446,38 €
TOTAL OPERACIONS CORRENTS 5.969.952,43 €
B) Operacions de capital
CAPÍTOL VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS  
61.900 Venda d'immobilitzat 100,00 €
TOTAL CAPÍTOL VI 100,00 €
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  
76.100 Transferències de la Diputació de Barcelona 48.990,00 €
76.204 Transferències Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 30.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL VII 78.990,00 €
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 79.090,00 €
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2019 6.049.042,43 €
PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019
A) Operacions corrents
CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL
8.9200.10100 Retribucions bàsiques personal directiu 78.700,00 €
8.9200.12000 Sous del grup A1-funcionaris 124.773,00 €
8.9200.12001 Sous del grup A2-funcionaris 192.006,00 €
8.9200.12003 Sous del grup C1-funcionaris 136.552,00 €
8.9200.12004 Sous del grup C2-funcionaris 155.810,00 €
8.9200.12006 Triennis-funcionaris 135.247,00 €
8.9200.12100 Complement destinació-funcionaris 373.133,00 €
8.9200.12101 Complement específic-funcionaris 588.075,00 €
8.9200.12103 Altres complements - funcionaris 404.800,00 €
8.9200.12700 Contribucions a plans i fons de pensions personal funcionari 16.000,00 €
8.9200.13000 Retribucions bàsiques-personal laboral fix 148.095,00 €
8.9200.13002 Altres remuneracions-personal laboral fix 328.775,00 €
8.9200.13100 Retribucions bàsiques-personal laboral temporal 5,00 €
8.9200.13102 Altres remuneracions-personal laboral temporal 5,00 €
8.9200.13700 Contribucions a plans i fons de pensions personal laboral 3.100,00 €
8.9200.16000 Seguretat social 699.786,00 €
8.9200.16208 Ajuts socials 19.040,00 €
8.9200.16209 Fons social 30.475,00 €
8.9200.16200 Formació i perfeccionament del personal 12.000,00 €
8.9200.16205 Assegurances 19.750,00 €
TOTAL CAPÍTOL I 3.467.152,60 €
CAPÍTOL II DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS  
1.1720.20300 Lloguer de maquinària, instal·lacions i utillatge 2.000,00 €
9.9200.20500 Lloguer de fotocopiadores 340,88 €
1.1720.20400 Lloguer de material de transport 1.000,00 €
1.1720.20800 Lloguer de la Torre de Collserola 14.200,00 €
1.1720.21000 Reparació i manteniment general medi natural 681.156,24 €
1.1720.21200 Reparació d'edificis i altres construccions 265.164,00 €
1.1720.21300 Reparació i mant. de maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 3.000,00 €
1.1720.21400 Reparació i manteniment d'elements de transport 35.000,00 €
1.1720.21500 Reparació de mobiliari urbà i àrees de lleure 5.000,00 €
9.9200.21500 Reparació i manteniment mobiliari i equips d'oficina 4.911,09 €
9.9200.21600 Reparació i manteniment d'equips per a processos d'informació 23.965,82 €
1.1720.21900 Reparació i manteniment d'equips de telecomunicacions 4.500,00 €
9.9200.22000 Material d'oficina 14.322,00 €
1.1720.22001 Publicacions Servei Medi Natural 470,00 €
2.3260.22001 Publicacions UPDEA 2.800,00 €
9.9200.22001 Publicacions Servei AC 1.841,40 €
9.9200.22100 Consum electricitat 56.858,16 €
99200.22101 Aigua 38.000,00 €
1.1720.22103 Combustibles i carburants vehicles i maquinària 31.000,00 €
9.9200.22103 Combustible calderes calefacció Can Coll i Can Balasc (Biomassa i Gasoil) 6.000,00 €
1.1720.22107 Vestuari 7.000,00 €
1.1720.22105 Equips protecció individual (EPI) 5.000,00 €
9.9200.22106 Productes farmacèutics i material sanitari 521,73 €
9.9200.22200 Servei de telefonia fixa 25.575,00 €
9.9200.22201 Postals 5.200,00 €
9.9200.22203 Servei d'internet 6.649,50 €
9.9200.22205 Telefonia mòbil 11.253,00 €
9.9200.22209 Missatgeria 1.636,80 €
1.1720.22400 Assegurances de vehicles 9.000,00 €
9.9200.22401 Assegurances 15.879,61 €
9.9200.22500 Tributs estatals 1.000,00 €
9.9200.22501 Tributs de les Comunitats Autònomes 10,00 €
9.9200.22502 Tributs de les Entitats locals 3.000,00 €
9.9200.22601 Representació 7.000,00 €
2.3260.22602 Comunicació i publicacions 35.000,00 €
9.9200.22603 Publicacions a Diaris Oficials 5.000,00 €
9.9200.22604 Jurídics, contenciosos 1.500,00 €
23260.22608 Voluntaris i participació ciutadana 21.000,00 €
1.1720.22699 Despeses diverses Medi Natural 4.500,00 €
2.3260.22699 Despeses funcionament equipaments Servei d'UPDEA 28.000,00 €
9.9200.22699 Despeses diverses administració 5,00 €
1.1720.22700 Servei de neteja del medi natural 206.153,48 €
9.9200.22700 Servei de neteja edificis 78.952,50 €
9.9200.22701 Servei de vigilància i seguretat 144.800,00 €
1.1720.22706 Estudis i treballs tècnics - Medi Natural 82.995,58 €
2.3260.22706 Estudis i treballs tècnics - Educació ambiental 25.000,00 €
392.022.706 Estudis i treballs tècnics - Administració 66.591,04 €
2.3260.22799 Suport extern Equipaments Servei d'UPDEA 117.000,00 €
8.9200.23010 Dietes del personal directiu 500,00 €
8.9200.23020 Dietes del personal no directiu 3.500,00 €
0.9120.23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 102,00 €
8.9200.23110 Locomoció del personal directiu 800,00 €
8.9200.23120 Locomoció del personal no directiu 5.000,00 €
9.9200.23300 Altres indemnitzacions 2.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL II 2.118.654,83 €
CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES  
9.920.35200 Interessos de demora 5,00 €
9.920.35900 Altres despeses financeres i de gestió bancàries 500,00 €
TOTAL CAPÍTOL III 505,00 €
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  
8.920.46100 Transferències corrents Diputació de Barcelona 95.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL IV 95.000,00 €
TOTAL OPERACIONS CORRENTS 5.681.312,43 €
B) Operacions de capital
CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS  
1.1720.60000 Inversions en terrenys 5,00 €
1.1720.60900 Altra inversió nova en infraestructures i béns d'ús públic 5,00 €
1.1720.61900 Inversió de reposició d'infraestructures i béns d'ús públic 167.000,00 €
1.9330.62200 Edificis administratius i altres construccions 50.000,00 €
1.1720.62300 Maquinària, instal·lacions i utillatge 57.700,00 €
1.1720.62400 Elements de transport 33.500,00 €
9.9200.62500 Mobiliari i equipament d'oficina 2.005,00 €
2.3260.64000 Inversions immaterials Servei d'UPDEA 17.500,00 €
1.1720.64009 Altres inversions immaterials 5,00 €
9.9200.64100 Aplicacions informàtiques 5,00 €
2.3260.62500 Mobiliari i instal·lacions Servei d'UPDEA 5,00 €
9.9200.68600 Equips per al procés de la informació 40.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL VI 367.730,00 €
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 367.730,00 €
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 6.049.042,43 €

A. Operacions corrents

CAPÍTOL III

Taxes i altres ingressos

Consignació pressupostada

Contret

34200

INGRESSOS PER SERVEIS EDUCATIUS

55.276,00 €

51.498,17 €

34901

PREUS PÚBLICS PER OCUPACIÓ PRIVATIVA D'ESPAIS PÚBLICS

20.000,00 €

14.795,90 €

34903

INGRESSOS PER ACTIVITATS REALITZADES AL PARC

1.500,00 €

1.324,80 €

34909

ALTRES PREUS PÚBLICS

2.000,00 €

0,00 €

36000

VENDES

6.000,00 €

5.302,41 €

38900

ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS

0,00 €

332,39 €

39000

ALTRES INGRESSOS

5.000,00 €

20.468,96 €

39001

INGRESSOS PER DESCOMPTE EN NÒMINA QUOTES SANITAS

3.000,00 €

1.484,52 €

39901

ANUNCIS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA

1.000,00 €

2.100,22 €

Total Capítol III

93.776,00

97.307,37

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

Consignació pressupostada

Contret

45001

TRANSFERÈNCIES GENERALITAT DE CATALUNYA

140.000,00 €

140.000,00 €

46100

TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ DE BARCELONA

2.464.035,00 €

2.464.015,00 €

46201

TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT DE BARCELONA

374.275,05 €

374.275,05 €

46202

TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT MOLINS DE REI

15.768,20 €

15.768,20 €

46203

TRANSFERÈNCIES NO FINALISTES AJUNTAMENT DE BARCELONA

30.000,00 €

30.000,00 €

46208

TRANSFERÈNCIES FINALISTES CONVENI DINAMITZACIÓ LOCAL AGROPEC

0,00 €

27.500,00 €

46209

TRANSFERÈNCIES D'ALTRES AJUNTAMENTS

55.000,00 €

115.000,00 €

46400

TRANFERÈNCIES AMB

2.512.904,00 €

2.512.904,00 €

47001

TRANSFERÈNCIES D'EMPRESES PRIVADES NO FINALISTES

75.000,00 €

63.000,00 €

Total Capítol IV

5.666.982,25

5.742.462,25

CAPÍTOL V

Ingressos patrimonials

Consignació pressupostada

Contret

52000

INTERESSOS

100,00 €

0,03 €

55000

CONCESSIONS

81.125,00 €

73.605,15 €

Total Capítol V

81.225,00

73.605,18 €

Total operacions corrents

5.841.983,25 €

5.913.374,80 €

B. Operacions de capital

CAPÍTOL VI

Alienació d’inversions reals

Consignació pressupostada

Contret

61900

VENDA D'IMMOBILITZAT

100,00 €

4.140,49 €

Total Capítol VI

100,00

4.140,49

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

Consignació pressupostada

Contret

76100

TRANSFERÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

48.990,00 €

48.990,00 €

76204

TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

76.140,00 €

72.140,00 €

Total Capítol VII

125.130,00

121.130,00

Total operacions de capital

125.230,00 €

125.270,49 €

Pressupost 2018

5.967.213,25 €

Romanents 2017

754.013,75 €

Total pressupost 2018

6.721.227,00 €

6.038.645,29 €

A. Operacions corrents
CAPÍTOL I
  Despeses de personal Consignació pressupostada Contret
  RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 2.544.425,00 € 2.591.954,14 €
  SEGURETAT SOCIAL 683.550,00 € 650.128,40 €
  ALTRES 87.045,00 € 70.328,03 €
Total Capítol I 3.232.653,72 € 3.232.512,05 €
CAPÍTOL II
  Adquisició de béns i serveis    
1.1720.20300 LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 1.000,00 € 1.643,33 €
4.920.20300 LLOGUER DE FOTOCOPIADORES 675,00 € 1.350,72 €
1.1720.20400 LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT 5,00 € 0,00 €
1.1720.20800 LLOGUER TORRE DE COLLSEROLA 15.500,00 € 14.096,18 €
1.1720.21000 REPARACIÓ I MANTENIMENT DEL MEDI NATURAL 653.193,25 € 657.189,09 €
1.1720.21001 MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES DE LLEURE 60.000,00 € 0,00 €
3.920.21200 REPARACIÓ D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 328.725,24 € 302.943,03 €
1.1720.21300 REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INST. TÈCN. I UTILL. 1.500,00 € 0,00 €
1.1720.21400 REPARACIONS I MANTENIMENT ELEMENTS DE TRANSPORT 35.000,00 € 30.560,77 €
1.1720.21500 REPARACIÓ DE MOBILIARI URBÀ I ÀREES DE LLEURE 5.500,00 € 1.967,21 €
4.920.21500 REPARACIÓ I MANTENIMENT DE MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA 4.828,00 € 6.508,54 €
4.920.21600 REPARACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 23.427,00 € 26.475,57 €
1.1720.21900 REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS TELECOMUNICACIONS 4.200,00 € 4.120,31 €
9.920.22000 MATERIAL D'OFICINA 14.000,00 € 7.312,33 €
1.1720.22001 PUBLICACIONS DE MEDI NATURAL 400,00 € 488,23 €
2.326.22001 PUBLICACIONS CDRE 2.800,00 € 1.393,30 €
9.920.22001 PUBLICACIONS ADMINISTRACIÓ GENERAL 1.800,00 € 3.041,23 €
9.920.22100 CONSUM ELECTRICITAT 55.000,00 € 54.493,09 €
9.920.22101 AIGUA 38.000,00 € 41.107,89 €
1.1720.22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 31.000,00 € 24.294,54 €
9.920.22103 COMBUSTIBLE CALDERES CAN COLL I CAN BALASC 6.000,00 € 5.210,54 €
1.1720.22104 VESTUARI TREBALLADORS MEDI NATURAL 6.900,00 € 6.420,24 €
9.920.22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI 510,00 € 21,10 €
9.920.22200 SERVEIS DE TELEFONIA FIXA 25.000,00 € 23.173,65 €
9.920.22201 POSTALS 3.000,00 € 1.690,28 €
4.920.22203 SERVEI D'INTERNET 6.500,00 € 2.123,71 €
9.920.22205 TELEFONIA MÒBIL 11.000,00 € 8.554,24 €
9.920.22209 MISSATGERIA 1.600,00 € 1.703,75 €
1.1720.22400 ASSEGURANCES DE VEHICLES 7.000,00 € 5.394,16 €
9.920.22401 ASSEGURANCES 10.635,00 € 10.626,23 €
9.920.22500 TRIBUTS ESTATALS 1.000,00 € 0,00 €
9.920.22501 TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES 10,00 € 39,25 €
9.920.22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS 3.000,00 € 1.114,25 €
0.920.22601 REPRESENTACIÓ I PROTOCOL 7.000,00 € 5.131,65 €
2.326.22602 COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS 35.573,85 € 34.500,65 €
9.920.22603 PUBLICACIONS A DIARIS OFICIALS 5.000,00 € 2.932,80 €
9.920.22604 JURÍDICS, CONTENCIOSOS 1.500,00 € 250,00 €
2.326.22608 VOLUNTARIS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 21.000,00 € 18.483,34 €
1.1720.22699 DESPESES DIVERSES MEDI NATURAL 4.500,00 € 3.364,70 €
2.326.22699 DESPESES FUNCIONAMENT EQUIPAMENTS SERVEI UPDEA 28.000,00 € 28.395,64 €
3.920.22699 DESPESES DIVERSES SERVEI PROJECTES, OBRES I URBANISME 300,00 € 326,91 €
9.920.22699 DESPESES DIVERSES ADMINISTRACIÓ 4.110,00 € 6.925,53 €
1.1720.22700 SERVEI DE NETEJA DEL MEDI NATURAL 282.960,00 € 187.760,74 €
9.920.22700 SERVEI DE NETEJA 78.955,00 € 78.678,48 €
9.920.22701 SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT 123.000,00 € 127.777,52 €
1.1720.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - MEDI NATURAL 63.803,00 € 121.297,98 €
2.326.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - EDUCACIÓ AMBIENTAL 25.000,00 € 29.231,62 €
3.337.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - PROJECTES, OBRES I URBANISME 25.000,00 € 21.923,86 €
9.920.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - ADMINISTRACIÓ 66.000,00 € 49.123,26 €
4.920.22709 ASSESSORAMENT INFORMÀTIC 42.955,00 € 38.537,28 €
2.326.22799 SUPORT EXTERN EQUIPAMENTS SERVEI D'UPDEA 117.000,00 € 112.996,94 €
0.920.23010 DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU 500,00 € 0,00 €
8.920.23020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 3.500,00 € 3.648,26 €
0.912.23100 LOCOMOCIÓ DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN 100,00 € 0,00 €
0.920.23110 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU 800,00 € 225,98 €
8.920.23120 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU 5.000,00 € 3.311,65 €
9.920.23300 ALTRES INDEMNITZACIONS 2.000,00 € 1.092,30 €
Total Capítol II 2.302.265,34 € 2.120.973,85 €
CAPÍTOL III
  Despeses financeres    
9.920.35200 INTERESSOS DE DEMORA 5,00 € 0,00 €
9.920.35900 ALTRES DESPESES FINANCERES 500,00 € 47,71 €
Total Capítol III 505,00 € 47,71 €
CAPÍTOL IV
  Transferències corrents    
8.920.46100 TRANSFERÈNCIES CORRENTS DIPUTACIÓ DE BARCELONA 84.453,00 € 79.080,17 €
Total Capítol IV 84.453,00 € 79.080,17 €
TOTAL OPERACIONS CORRENTS 5.702.243,34 € 5.512.512,30 €
B. Operacions de capital
CAPÍTOL VI
  Inversions reals Consignació pressupostada Contret
9.920.60000 INVERSIONS EN TERRENYS 5,00 € 0,00 €
1.1720.60900 INVERSIÓ NOVA EN MEDI NATURAL PER A L'ÚS GENERAL 98.518,09 € 0,00 €
3.920.60900 ALTRA INV. NOVA INFRASTR. I BENS DESTINATS A L'ÚS GENERAL 5,00 € 0,00 €
1.1720.61900 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ PER A L'ÚS GENERAL 5,00 € 8.165,75 €
3.920.61900 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ PER A L'ÚS GENERAL 445.409,55 € 436.460,61 €
3.1720.61900 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN MEDI NATURAL ACCÉS EDIFICIS 30.881,77 € 30.678,32 €
3.920.62200 EDIFICIS ADMINISTRATIUS I ALTRES CONSTRUCCIONS 119.430,31 € 35.839,59 €
3.933.62200 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN IMMOBLES DE SERVEI PÚBLIC 43.293,29 € 84.955,39 €
1.1720.62300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 29.205,00 € 43.176,30 €
1.1720.62400 ELEMENTS DE TRANSPORT 162.000,65 € 99.801,97 €
3.920.62500 MOBILIARI I EQUIPAMENT D'OFICINA 2.005,00 € 4.665,50 €
2.326.64000 INVERSIONS IMMATERIALS SERVEI D'UPDEA 17.500,00 € 4.730,10 €
1.1720.64009 ALTRES INVERSIONS IMMATERIALS 5,00 € 1.936,00 €
4.920.64100 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 30.005,00 € 33.873,79 €
1.1720.68200 ALTRES EDIFICIS I CONSTRUCCIONS MEDI NATURAL 5,00 € 0,00 €
1.1720.68500 MOBILIARI URBÀ I ESTRIS 705,00 € 173,71 €
2.326.68500 MOBILIARI I INSTAL·LACIONS SERVEI D'UPDEA 5,00 € 12.694,02 €
4.920.68600 EQUIPS PER AL PROCÉS DE LA INFORMACIÓ 40.000,00 € 36.104,32 €
Total Capítol VI 1.018.983,66 € 833.255,37 €
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 1.018.983,66 € 833.255,37 €
Pressupost 2018   5.967.213,25 €  
Romanents 2017 754.013,75 €  
Total pressupost 2018 6.721.227,00 € 6.345.767,67 €