S’instal·la una nova caldera de biomassa que donarà servei a la masia i edificis annexes del Centre d’Educació Ambiental Can Coll amb el finançament de la Diputació de Barcelona.

Amb aquesta important actuació, el Parc Natural de Collserola disposa ja de dos equipaments en els quals la calefacció es genera mitjançant una caldera de biomassa. La nova caldera de Can Coll complementa la instal·lada a l’Estació Biològica del Parc Natural (Can Balasc).

Aquesta nova instal·lació ha comportat la construcció d’un edifici separat de les edificacions històriques i integrat en el terreny, en el que la seva cota superior s’anivella amb l’esplanada on es realitzen les activitats escolars del centre, sense impacte visual que s’integra harmònicament amb l’entorn. Des d’aquesta central, on s’ha instal·lat una caldera de 150 Kw de potència i amb un rendiment elevat (95%), que distribueix la calefacció als tres edificis de Can Coll (masia principal, edifici dels educadors i la casa dels petits) i aigua calenta sanitària (ACS) a un dels edificis (edifici dels educadors).

Aquest conjunt està format per la sala tècnica on es troba la caldera, i una altre d’adjacent on es troba la sitja de 45 m3 on s’emmagatzema l’estella (de tipus G30-G50). La superfície total construïda és de 43,88 m2. La caldera utilitza combustible tant d’estella com pellets.

L’anterior instal·lació de calefacció de la masia era mitjançant calderes de gasoil. Aquestes es mantindran per tal de substituir en cas necessari – per avaria o manteniment –  la de biomassa.

El finançament de la redacció del projecte i del 50% de l’execució de les obres ha estat a càrrec de la Diputació de Barcelona i dins del marc del programa de foment de l’ús de biomassa a la xarxa de parcs que aquesta institució duu a terme.

Al marge de ser una alternativa més sostenible per a la producció de calefacció, doncs consumeix un recurs renovable que ajuda a la gestió i millora dels boscos, és també una alternativa més econòmica que les fonts energètiques tradicionals.

 

CPNSC, 4 de juny de 2015

compartir