-- 09/04/2021

 • Proposa un augment dels espais lliures de més de 700 ha i es projecta una nova estratègia per a l’ús públic
 • El nou model de protecció es basa en la preservació de la biodiversitat i en la potenciació dels serveis ecosistèmics
 • El nou Pla Especial de Protecció substituirà el pla vigent, aprovat el 1987, com a conseqüència de la declaració de Parc Natural de la Serra de Collserola
Vall de Sant Just; al fons Sant Pere Màrtir | Foto: Arxiu Parc

Amb la publicació el 9 d’abril de 2021 al DOGC de l’ ACORD GOV/48/2021, de 6 d’abril, es fa pública l’aprovació del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat), un instrument que busca garantir la màxima protecció i conservació d’aquests sistemes naturals de vital importància per a tot l’espai metropolità. Per això, la nova planificació proposa un augment dels espais lliures de més de 700 ha i es projecta una nova estratègia per a l’ús públic.

L’aprovació d’aquest nou instrument de gestió és una fita molt important per a la conservació d’aquest Parc Natural, en donar compliment a les determinacions del Decret 146/2010, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada – Can Balasc, actualitzant l’anterior Pla especial d’ordenació i protecció del medi natural del Parc de Collserola (PEPCo) del 1987, que queda derogat.

La importància d’aquest parc natural rau en els valors que conté, que cal preservar, així com en els beneficis que aporta al medi ambient, a la societat i a la qualitat de vida. Aquest important espai natural ofereix benestar i salut a la població metropolitana, un augment de la riquesa ecològica, un marc per a la sensibilització envers la sostenibilitat i el lleure per a la ciutadania i un reforç de la infraestructura verda metropolitana.

En paral·lel a la redacció del PEPNat, s’ha aprovat la Modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola (MPGM), per tal adaptar el planejament metropolità, de 1976 a la realitat existent, a la legislació més recent i al mateix PEPNat.

Àmbit d’aplicació

L’àmbit d’aplicació del Pla inclou la totalitat de l’espai del PEIN Serra de Collserola, que coincideix amb el lloc d’importància comunitària i zona especial de conservació (codi ES5110024), tot incorporant el Parc Natural i les reserves naturals parcials, d’acord amb la delimitació definitiva establerta pel Decret 146/2010 i les posteriors modificacions aprovades pel Govern i publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. També s’inclouen terrenys de l’interior o l’exterior de l’espai protegit atesa la seva funció rellevant per garantir el compliment dels objectius bàsics de la declaració de Parc Natural. Aquests terrenys situats fora de l’espai PEIN es defineixen com a «espai funcional».

La superfície de l’àmbit del Parc Natural és de 8.156 ha i abasta terrenys dels termes municipals de Barcelona, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, el Papiol, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac. La superfície de l’Espai funcional és de 3.676 ha i abasta, a més dels municipis de l’àmbit del PEPNat, els municipis de Castellbisbal, Sant Joan Despí, Ripollet i Santa Coloma de Gramenet.

Foto: Robert Peña / Arxiu Parc
Principals objectius de l’estratègia que defineix el Pla

El nou Pla defineix un model basat en dos eixos fonamentals: la preservació de la biodiversitat i la potenciació dels serveis ecosistèmics en el marc d’una gestió dinàmica i adaptativa.

El PEPNat té com a eix vertebrador i transversal una estratègia ecològica que defineix un model de parc estructurat en els sis àmbits següents:

 • Preservació i millora dels valors ecològics de la serra a partir de quatre eixos: millora de la connectivitat, conservació dels elements de valor ecològic, control de les pertorbacions i foment de l’economia verda.
 • Valorització dels recursos naturals, amb l’objectiu de fomentar el mosaic agroforestal i l’economia verda.
 • Infraestructures i serveis, en que s’aposta per minimitzar l’ocupació i la fragmentació dels espais lliures de Collserola.
 • Espai funcional. Es crea un espai de transició entre les zones naturals i urbanes, que té un paper regulador en les dinàmiques de l’espai natural: les activitats i usos es concentren en aquests «espais de vora».
 • Ús públic. Es defineix una xarxa bàsica per a l’ús públic a partir de la infraestructura existent amb l’objectiu de fomentar el Parc com a espai de salut, benestar i coneixement.
 • Patrimoni construït. No s’admeten noves edificacions i s’aposta pel manteniment i la millora del patrimoni arquitectònic, històric i cultural existent, a través del catàleg de masies i de l’inventari del patrimoni cultural. Es preveu l’eliminació progressiva de les construccions implantades il·legalment.
Mirador de la Font Groga | Foto: Arxiu Parc
Canvis i novetats que comportarà el nou Pla i la modificació del PGM
 • Es posen en relleu determinats espais que, des del punt de vista ambiental, requereixen un tractament diferenciat (espais d’interès connector, illes de tranquil·litat, àrees d’especial significació…).
 • Establiment d’una qualificació específica pel sistema hidrogràfic format pels principals rius i torrents.
 • Definició d’un nou model d’ús públic i social constituït per tal de potenciar un lleure responsable que no malmeti els valors naturals del parc.
 • Potenciació de les activitats agropecuàries que afegeixen valor al parc, basades en el desenvolupament d’una economia verda.
 • S’incrementen els espais lliures en una superfície de més de 700 ha.
 • Reducció del sòl destinat a infraestructures viàries i equipaments en més de 400 ha.
Horts de can Monmany, a Valldoreix (Sant Cugat del Vallès) | Foto: Arxiu Parc
El procés de redacció

El Pla ha estat redactat i tramitat fins a l’aprovació provisional per l’AMB en un marc de governança i de consens molt ampli i sota la tutela d’una comissió tècnica i una comissió institucional formades pel conjunt d’administracions: Generalitat de Catalunya, AMB, Diputació de Barcelona, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC) i els 9 ajuntaments consorciats, presidides pel director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat. 

El mes de juliol de 2018 s’aprova inicialment el document del PEPNat i la modificació puntual del PGM que se’n deriva. Posteriorment, s’inicia el període d’exposició pública i un procés de participació que permet enriquir el document amb la incorporació de les aportacions per part de la ciutadania. Paral·lelament, es resolen les al·legacions rebudes i els informes sectorials.

Finalment, el Consell de l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) aprova provisionalment el nou Pla, el 30 d’abril de 2019. El document es tramet a la Generalitat per a la seva aprovació, que finalitza el 6 d’abril de 2021, amb l’aprovació definitiva per part del Govern de la Generalitat, a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat. Es culmina així un llarg camí des que el desembre de 2012 es va constituir la Comissió institucional.

Documentació:
compartir