-- 26/06/2024

El Consorci aposta per la igualtat. Des de l’any 2019, l’òrgan gestor del Parc Natural disposa d’un Pla d’Igualtat per al personal de la plantilla. El 13 de juny, l’Assemblea General va aprovar el II Pla d’Igualtat per al període 2024-2028.

El II Pla d’Igualtat del Consorci és un conjunt ordenat de mesures que tenen incidència en els diferents àmbits de l’espai laboral i d’atenció a la ciutadania. Parteix del següent principi d’igualtat següent: totes les treballadores i treballadors del Parc Natural de la Serra de Collserola són iguals, sense que pugui existir cap discriminació directa o indirecta per raó de naixement, ètnia, nacionalitat d’origen-, sexe, religió, opinió, orientació sexual, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

 

En essència, el Pla pretén que la perspectiva de gènere als diferents àmbits de l’organització sigui transversal, essent un principi inspirador de polítiques públiques d’igualtat.

 

Objectius:

  1. Incorporar el principi d’igualtat d’oportunitats a tots els nivells organitzacionals del propi ens.
  2. Garantir una comunicació corporativa igualitària, inclusiva i no sexista.
  3. Garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a la feina i a la formació, així com en el desenvolupament professional i la promoció.
  4. Garantir unes condicions de treball saludables, satisfactòries i equitatives per al conjunt del personal de l’organització.
  5. Promoure una ordenació del temps de treball que afavoreixi la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
  6. Prevenir i actuar davant situacions d’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere en l’àmbit laboral.

 

En relació amb el darrer objectiu, el Pla d’Igualtat inclou un Protocol per a possibles casos d’assetjament. Inclou també un Pla de formació en temes de gènere. El programa de formació d’aquests quatre anys versarà sobre temes com: ecofeminismes, noves masculinitats, violències masclistes (Llei catalana de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista de 2020) i drets LGTBIQ+ per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia del dret de les persones LGTBI (Llei 4/2023 per a la igualtat de les persones trans i dels drets de les persones LGTBI (BOE). Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual).

El Pla és d’aplicació a totes les treballadores i treballadors, amb una relació laboral o funcionària, present i futura del Parc Natural de la Serra de Collserola. Per al compliment efectiu del Pla s’ha creat una Comissió de seguiment que es reuneix amb caràcter mensual, amb la finalitat de vetllar pel compliment de les accions i mesures contemplades en el document.

compartir