-- 24/05/2019

Amb la publicació el 3 de maig al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya s’aproven definitivament els nous Estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

La modificació dels anteriors, de l’any 2011, ha estat necessària per tal d’adaptar-los a la legislació vigent[i] i a les reformes administratives que s’han anat succeint els últims anys. Però alhora també ha servit per actualitzar-ne alguns dels apartats per a què reflecteixin l’estructura organitzativa i competències actuals del Consorci.

Han estat més de cinc anys de treball dels Serveis Tècnics del Consorci per tal d’arribar a un text consensuat amb tots els organismes que el conformen (Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i els nou ajuntaments amb territori al Parc). El text ha requerit l’aprovació, per separat, de tots ells i la publicació final per part de la Generalitat de Catalunya.

Els Estatuts regulen l’organització, les finalitats i el funcionament intern de l’entitat. Dels principals canvis que incorpora el text aprovat destacar, pel que fa a l’adaptació a la legislació vigent:

  • L’adscripció del Consorci a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, fet que implica canvis a determinats procediments administratius (Títol I Article 1.2)
  • La modificació i reducció dels membres dels òrgans de govern col·legiats, l’Assemblea General i la Comissió Executiva. El primer passa de 31 a 14 membres i el segon de 20 a 15 membres. Aquesta reducció implica també la ponderació dels vots dels membres d’algunes de les entitats que conformen el Consorci. (Títol III. Articles 9 i 15)

I pel que fa a millores respecte el contingut del document:

  • La incorporació del Consell Científic Assessor com a òrgan consultiu de l’entitat creat pel Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc (Títol III Articles 8 i 17).
  • L’ampliació del llistat de competències del Consorci incorporant, per exemple, la referent a la prevenció d’incendis (Títol II Article 4)
  • La relectura i modificació del text amb perspectiva de gènere.

Podeu consultar el text aprovat a : https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7652/1683488.pdf

[i] Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local; Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic; i Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

.

compartir