Donades les característiques del Parc de Collserola, és imprescindible comptar amb la complicitat i la implicació de la ciutadania per fer més efectiva la seva gestió.

Per aquest motiu, un dels objectius del Consorci és fomentar la relació i el treball conjunt amb el màxim de persones i col·lectius (entitats o empreses) de l’àmbit del Parc. Això vol dir compartir la divulgació dels valors de la Serra, però també, fer-les partícips i agents actius de tot el que suposa la conservació i la millora del patrimoni natural i construït del Parc, és a dir del que implica la seva gestió.

Hi ha dues realitats que faciliten aquesta col·laboració: l’existència del teixit associatiu i el voluntariat.

I perquè sigui possible aconseguir-ho, fa anys que es desenvolupen tot un seguit de programes de voluntariat i foment de la participació, adreçats tant a persones a títol individual, com a entitats, associacions i empreses, per a que cadascú d’ells trobi l’espai de relació i col·laboració amb el Consorci que s’adequi millor a les seves característiques.

A tots els programes hi podem trobar:

– Activitats de sensibilització i formació sobre Collserola, el Parc i les seves característiques,amb un format o altre, en funció del programa.
– Actuacions de millora, seguiment, manteniment i control dels elements que configuren els sistemes naturals i el patrimoni, o el seu ús.
– Moments de participació i intercanvi, de reflexió sobre la gestió del Parc.

La llei catalana 25/2015 del voluntariat i de foment de l’associacionisme, que té com a un dels seus principals objectius la definició del voluntariat i del seu marc de desenvolupament, atribueix a les administracions la tasca de promoció, col·laboració, i el foment del Voluntariat. També poden realitzar projectes i campanyes puntuals de sensibilització.

En el cas del Parc això es concreta en el treball conjunt que fa el Consorci amb les entitats ja existents dins l’àmbit de Collserola, dins del marc de diferents programes, i en l’organització d’activitats puntuals adreçades a la ciutadania en general.

Per tant, les persones que vulgueu col·laborar en el manteniment i la millora del Parc, ho podeu fer:

– De forma puntual en les matinals que cada trimestre organitza el Consorci, sovint conjuntament amb altres entitats, i que surten a l’Agenda del Parc sota el títol de Vols col·laborar?

En elles es fan diferents actuacions de manteniment d’algun element del patrimoni: font, barraca de vinya, etc. o es fan observacions sobre algun aspecte relacionat amb la vegetació, la fauna o l’ús del Parc.

– Dins d’alguna entitat, associació o empresa que dugui a terme algun projecte de col·laboració amb el Consorci.

Dins l’àmbit del Parc hi ha un gran conjunt d’entitats i associacions amb característiques, objectius i motivacions diferents, que centren les seves actuacions en temes molts diversos. Algunes tenen tot Collserola com a territori de referència, altres estan vinculades a una zona o territori concret.

Ja fa anys que moltes d’elles col·laboren amb el Consorci aportant el seu coneixement del territori, contribuint a la divulgació dels seus valors, participant en la seva conservació o expressant la seva opinió sobre els diversos temes que van sorgint en relació a la gestió d’aquest espai natural. De sempre, això ha estat vist com una oportunitat, perquè permet configurar una Xarxa d’entitats, un espai de coneixement mutu i de treball conjunt, que facilita la comunicació, el traspàs d’informació,  el debat sobre diferents aspectes de la gestió, l’assumpció d’estratègies, etc. així com la realització d’actuacions concretes.

Amb el temps s’han anant configurant una sèrie d’espais i programes que pretenen donar resposta a les diferents formes de col·laboració.

Programa Col·laborem amb el Parc

Moltes entitats o associacions volen contribuir a la difusió dels valors de Collserola i a la millora i manteniment del seu patrimoni mitjançant la realització d’actuacions o activitats. Per fer-ho realitat, els tècnics del Consorci i els representants de l’entitat acorden com es pot concretar la col·laboració.

Les col·laboracions poden ser:

– Puntuals. Es tracta d’actuacions d’un dia o matí.

– Periòdiques. Acostumen a girar al voltant d’un tema o àmbit de gestió, o estan relacionades en la millora d’un espai o zona que l’entitat “apadrina”. En aquest cas, el Consorci i l’entitat o associació elaboren un projecte de col·laboració que es concreta anulament en un pla de treball a realitzar.

El projecte recull el contingut de les actuacions, la formació i l’assessorament tècnic necessaris i la seva divulgació.

Les actuacions a fer varien en funció de les característiques de l’entitat: municipi i àmbit al que pertany, edat dels participants, disponibilitat, interessos, etc. Es tracta de dur a terme tasques que tenen sentit dins del dia a dia del Parc i que per tant, suposen una contribució real al seu funcionament, però que no requereixin necessàriment un coneixement o una especialització previs.

Hi ha entitats especialistes que justament centren la seva col·laboració en fer aportacions en el seu àmbit de coneixement. En tots els casos es procura que aquesta serveixi perquè els participants adquireixin un coneixement més ampli dels valors de Collserola i del que comporta la seva gestió.

Activitats que es realitzen:

Relacionades amb la divulgació dels valors del Parc

– Guiatge d’itineraris a peu

– Informació i Divulgació de les bones pràctiques

Tasques de col·laboració en el manteniment i la millora del Parc:

1. Les relacionades amb els sistemes naturals com:

– Seguiment i manteniment de les repoblacions

– Plantacions i reposicions puntuals d’arbres.

– Seguiment de l’evolució d’una zona cremada i reposició dels arbres cremats

– Seguiment de la flora prioritària i d’interès local

– Seguiment de l’arrencada de plantes al·loctones invasores

– Seguiment de la distribució dels arbres singulars

– Control i manteniment de les aigüeroles

– Seguiment de la fauna del pantà

– Col·locació de caixes-niu per a ratpenats i seguiment dels seu ús.

2. Les relacionades amb els elements construïts

– Catalogació i el manteniment de fonts

– Catalogació i el manteniment de barraques de vinya o altres elements de pedra seca

3. Les relacionades amb l’ús del parc

– Revisió i manteniment de la senyalització dels itineraris a peu

– Observació sobre l’ús del Parc Natural.

– Neteja de zones

– Recuperació i Condicionament d’espais

A banda de la realització d’actuacions concretes el programa Col·laborem amb el Parc, té també altres objectius igual d’importants:

– Facilitar el coneixement mutu entre el Consorci i les entitats, i entre elles mateixes sobre el que entre tots estem fent al Parc.

– Fer possible l’intercanvi d’informació sobre el Parc i sobre aspectes i temes de la gestió del Parc,

– Facilitar la participació de les entitats en la gestió dels temes i dels espais que per les seves característiques els hi són més propers, mitjançant activitats de formació, sensibilització i reflexió.

Un bon moment per fer-los efectius són les Trobades d’entitats que es realitzen al llarg de l’any, i on hi ha moments que faciliten el coneixement i l’intercanvi, i compten amb activitats de formació, moments de reflexió, etc.

Després d’uns quants anys de funcionament d’aquest programa ja e spot parlar d’una incipient Xarxa d’Entitats col·laboradores que comparteixen informació, i que fins i tot en algunes ocasions, fan activitats conjuntes.

Programes de participació en la gestió

Sota aquest títol trobem projectes relacionats amb la gestió de determinades zones o de determinades problemàtiques en les que la participació ciutadana és imprescindible per obtenir uns bons resultats. En tenim diferents exemples:

Projecte de participació en l’erradicació de l’ailant

Tot i que el Consorci gestiona la problemàtica que suposen les plantes al·lòctones invasores, sense la col·laboració de les persones que viuen dins del territori del Parc, la seva acció no seria prou eficient.

La proposta d’una associació veïnal de fer una actuació de divulgació sobre el tema i d’una arrencada d’ailants joves l’any 2015, va ser l’embrió del que acabaria sent aquest projecte.

A partir d’aquell moment, aquest espai de participació es va organitzar per campanyes anuals que tenen com a objectiu:

– Divulgar aquesta problemàtica a tots els veïns i veïnes dels diferents barris que es troben dins del Parc, de forma conjunta amb les entitats veïnals ja existents.

– Ampliar el coneixement del seu abast amb el seu ajut.

– Ampliar el nombre de superfície tractada, sumant la de les parcel·les privades a la que ja es fa en les finques públiques.

 Projecte de gestió participada de la riera de Vallvidrera

El 2007 es va iniciar un procés participatiu per a la recuperació de la riera de Vallvidrera. El projecte s’emmarcava en la línia de treball que portava a terme l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per complir la Directiva Marc de l’Aigua, una normativa europea d’obligat compliment, per a tots els estats membres, amb la finalitat d’aconseguir el bon estat de totes les aigües a finals de 2015.
El Consorci del Parc de Collserola, la Universitat de Barcelona i l’Associació Hàbitats, van constituir un grup impulsor del projecte, que el va dur a terme amb el suport de l’ACA i dels tres municipis implicats: Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès i el Districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.
En el procés hi van participar diverses  entitats i persones del territori interessades en treballar conjuntament per la riera.

Més informació: https://www.parccollserola.net/rieravallvidrera/

Tot i que ja fa anys que no es realitzen actuacions tècniques de millora, periòdicament algunes entitats fan seguiment de l’estat ecològic d’alguns punts que tenen apadrinats, dins del marc del Projecte Rius, o control i manteniment de les realitzades anteriorment: seguiment del creixement dels arbres plantats, arrencada de plantes invasores, etc.

Programa de transició agroecològica

El Consell Consultiu

El Consell Consultiu és l’òrgan participatiu del Consorci del Parc de Collserola on hi ha representats els diferents sectors socials, acadèmics, culturals, professionals, econòmics i entitats privades sense finalitat de lucre, que persegueixen finalitats d’interès general concurrents amb les pròpies del Consorci.

Les funcions del Consell són la informació, la consulta i l’assessorament respecte al Pla d’actuacions i inversions del Consorci.
Actualment, està format per 51 entitats.


Les activitats de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) al Parc

Ja fa uns quants anys que algunes empreses, d’acord amb els seus treballadors, a més de l’activitat productiva, tenen com a objectiu contribuir d’alguna forma en la millora social i ambiental de la comunitat on estan ubicades. Això és el que pretén el voluntariat corporatiu, un voluntariat que s’emmarca dins la responsabilitat social empresarial (RSC).

Les seves accions es poden desenvolupar en molts àmbits diferents; l’ambiental és un d’ells. I es pot concretar en la realització d’accions continuades o puntuals. En tots els casos, les empreses posen a la disposició dels treballadors hores dins la jornada laboral perquè desenvolupin aquestes actuacions i es fan càrrec del cost d’aspectes, com ara el transport i les dietes. A més, fan una contribució econòmica a la gestió del territori, pel que suposa l’organització i la direcció tècnica de l’activitat.

La proximitat de Collserola a molts nuclis empresarials, fa que moltes entitats vegin la serra com a lloc ideal per fer aquest tipus de col·laboració.

Atès que un dels objectius del Consorci és divulgar els valors del Parc i implicar la ciutadania en la gestió d’un ENP, les activitats de RSC, són una bona oportunitat per treballar de forma conjunta amb el sector.

Mitjançant aquestes activitats moltes persones s’acosten a la serra, i viuen una experiència original i de compromís amb el seu entorn, que els permet conèixer més de prop el dia a dia del Parc en un clima distès: quines són les feines diàries de manteniment i millora del patrimoni natural i arquitectònic, com es divulguen els valors del Parc i fins i tot, quines són les tasques administratives que tot plegat comporta.

Perquè els resultats siguin els desitjats, aquestes activitats tenen presents tot un seguit d’aspectes que es comparteixen amb les empreses i amb els treballadors:

 • Abans de venir al Parc sempre es fa una reunió amb els responsables de l’empresa per compartir els objectius i els plantejaments del Consorci en relació al voluntariat corporatiu i també, per organitzar el programa de l’activitat.
 • El programa de treball i l’horari es dedideix de forma conjunta amb els responsables de l’empresa, en funció de l’època de l’any, del nombre de persones, del municipi on està ubicada, etc. Normalment suposa unes 4 hores.
 • L’actuació a realizar varia segons les característiques del grup. Pot ser el mantenimient d’una font, dels seus accesos i voltants, la revisió de la senyalització, l’eliminació de planta invasora, la recollida d’escombreries, etc.
 • El dia de l’activitat sempre hi ha una part de divulgació-informació sobre els valors de Collserola, el Parc i la seva gestió. Per aquest motiu sempre que és possible es visita el Centre d’Informació o Can Coll, on hi ha recursos que poden ajudar a complir aquest objectiu, com exposicions, vídeos, etc.
 • Les actuacions que duren entre dues i tres hores, sempre són tasques que es fan habitualment al Parc i que, per tant, tenen un sentit i una utilitat.
 • Es procura que el nombre de persones no pugui representar un perjudici per a la zona. Per aquest motiu, l’òptim és que el grup sigui d’entre 10 a 50 persones, que s’organitzen en grups més petits per tal de treballar millor.
 • El grup de persones voluntàries sempre va acompanyat per un o dos tècnics del Parc.
 • Totes les col·laboracions es difonen en el web, el butlletí del Parc i en les xarxes socials.

El programa de treball que proposem consta de diferents parts:

 • Una primera part de presentació del Parc i la seva gestió, que serveix per enmarcar l’acció que es realizarà aquell dia, i que va a càrrec d’un técnic/a del Consorci.
 • El desplaçament fins a la zona on es realizarà l’actuació.
 • La presentació de l’acció i de les feines concretes a realitzar.
 • La realització de l’actuació (2-3h), tutelada per un tècnic/a del Consorci.
 • La valoració de l’activitat

El preu de la col·laboració és de 110,40€ per cada grup de 25 persones. Inclou el treball de coordinació dels tècnics del Parc i les eines i materials  que s’utilizen.

El transport i les dietes van a càrrec de l’empresa.