El sòl no és un substrat inert sinó una entitat viva, un ecosistema que conté una gran varietat d’espècies animals i vegetals que compleixen multitud de funcions. En els estudis de diagnosi dels sistemes agrícoles realitzats en el marc del procés Alimentem Collserola, s’ha identificat diverses problemàtiques en relació a la fertilitat dels sòls agrícoles de Collserola, que repercuteixen en la salut dels conreus i la disponibilitat per a les plantes de l’aigua i els nutrients que necessiten per desenvolupar-se de forma adequada.

Per aquest motiu s’ha posat en marxa el projecte de recerca participativa en finca TornaSòl, per promoure l’ús del compost local per la millora dels sòls agrícoles i adaptació al canvi climàtic. Els objectius del projecte són aconseguir un compost adaptat a les necessitats de cada finca realitzat amb els recursos locals de la zona (com fems d’ovella i la fracció vegetal de residus municipals) i regenerar les comunitats microbianes dels sòls a partir de l’increment de matèria orgànica estable. Això permetrà una millor sanitat dels cultius i un menor requeriment d’aigua i fertilitzants exògens.

Durant els dos anys de duració del projecte (2020-2021), hi participen 4 finques d’horta i de conreus extensius del Parc Natural, que han col·laborat en el disseny de la recerca perquè s’adaptés a les seves necessitats, i fan un seguiment de les produccions en les parcel·les experimentals de les pròpies finques a les que s’apliquen tres modalitats de compost amb diferents relacions de C/N generats en el marc del projecte.

Paral·lelament, es realitzen accions formatives per afavorir els objectius del projecte. De moment, s’ha organitzat una jornada PATT sobre autodiagnosi de la qualitat del sòl amb el test de la pala i plantes bioindicadores , i està previst fer-ne dues més sobre autocompostatge i maneig del sòl.

El projecte finalitzarà amb una avaluació dels efectes dels diferents composts en la productivitat de les parcel·les i la vida microbiana del sòl i un estudi del potencial per elaborar compost a les mateixes finques o a llocs propers, per tal de garantir la continuïtat del projecte.

La recerca és un projecte impulsat per la Secció de Sanitat Ambiental i Edafologia de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració del Consorci del Parc Natural de Collserola, l’Espigall i Arran de terra, així com les finques participants: La Rural de Collserola, l’Ortiga, Can Capellans i Can Domènech. Compta amb el finançament del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (Generalitat de Catalunya) i la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la transición ecológica (Gobierno de España).

Projecte finançat per: