En data 28 de febrer de 2018 va tenir lloc una sessió ordinària del Consell Científic Assessor, en el decurs de la qual es va debatre, entre d’altres aspectes, la gestió del control cinegètic i l’aplicació del règim disciplinari al Parc, una possible actualització de la composició del Consell i diverses propostes de millora de finançament del Consorci per a l’exercici de 2018. Així mateix, les persones membres del Consell van fer diverses aportacions adreçades a millorar la comunicació del Consorci amb les entitats amb presència al Parc .