El desenvolupament amb caràcter col·lectiu, organitzat, professional o competitiu d’activitats esportives, culturals, educatives i/o de lleure requereix d’un tràmit previ de sol·licitud d’autorització. Alhora, l’ús privatiu de l’espai per a filmacions i sessions fotogràfiques també necessita d’una autorització prèvia.

Per a més informació consulteu:  Autoritzacions d’activitats

La recollida de llenya està regulada per les Ordenances del Parc de Collserola (article 6.8) i requereix l’autorització del Consorci del Parc

Està totalment prohibit tallar i recollir llenya verda. Només es permetrà la recollida de llenya seca en quantitats reduïdes i per a l’ús domèstic (mai més d’un feix d’un pes no superior a 15 quilograms); aquesta restricció no opera per aquells casos en què la recollida es realitzi emparada en actuacions previstes a la legislació forestal o d’incendis forestals.

Per fer aquest tràmit cal contactar amb els Serveis Tècnics del Parc en el telèfon 93.280.06.72 o bé escriure un correu electrònic a: cpc@parccollserola.net

Cal tenir present que l’autorització està supeditada a les següents condicions:

NO és permès la recollida

  •         Amb finalitat comercial
  •         De pinyes, virosta, molsa i terres
  •         De llenya tallada i apilada en franges de protecció o altres aprofitaments forestal

NO es pot tallar

  •         Arbres vius ni branques d’arbres vius
  •         Amb mitjans mecànics, amb especial esment a la prohibició de motoserra.

Respecte l’autorització

  •         La vigència de l’autorització pot coincidir amb el període hàbil de caça. Per tant, cal adoptar mesures de seguretat, en especial els dijous, dissabtes, diumenges i festius.
  •         És causa de nul·litat l’incompliment de les condicions o normatives establertes a l’autorització.
  •         Cal dur l’autorització en el moment de la recollida de llenya seca i mostrar-la a requeriment dels serveis de vigilància del Parc Natural o qualsevol Agent de l’autoritat.

Les persones autoritzades

  •         Són responsables de qualsevol falta o dany produïdes en l’exercici de la pròpia autorització.
  •         S’han de sotmetre en tot moment a les indicacions dels guardes del Parc Natural.

La  sol·licitud d’autorització per encesa excepcional de focs NO es tramita al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, si no directament al web de la Generalitat de Catalunya.

De totes maneres, avancem informació sobre com fer aquest tràmit i que cal tenir en compte.

D’acord l’article 26.1 de les Ordenances del Parc de Collserola, i de forma general:

Queda terminantment prohibit encendre foc en l’àmbit del Parc de Collserola sense l’autorització de l’òrgan gestor, fora del llocs especialment habilitats.

Ara bé, si excepcionalment necessiteu dur a terme treballs i activitats que suposen un risc d’incendi forestal, cal seguir  les instruccions que es troben en aquest enllaç del web de la Generalitat de Catalunya.

Per fer-se una idea de com funciona el tràmit, segons el període de l’any i el risc d’incendi associat, s’ha de tramitar d’una d’aquestes dues opcions:

  •     Autorització per a la realització d’activitats amb risc d’incendi forestal: del 15 de març al 15 d’octubre
  •     Comunicació de crema: del 16 d’octubre al 14 de març

D’altra banda, tota la informació sobre el Dispositiu de Prevenció d’Incendis forestals del Parc i els mapes de risc d’incendi és poden consultar a: https://parcnaturalcollserola.cat/dpi/