-- 04/04/2023

El Consorci, l’Ajuntament i la Societat Catalana d’Herpetologia assumeixen conjuntament la conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics d’un espai d’especial importància per a la riera de Vallvidrera, el connector entre la serra de Collserola i el riu Llobregat.

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola va signar ahir un conveni de col·laboració per a la conservació i millora de la biodiversitat de les Llicorelles amb l’Ajuntament de Molins de Rei i la Societat Catalana d’Herpetologia, previst pels quatre anys vinents.

 

Les 11 ha de la finca són propietat de l’Ajuntament de Molins de Rei fruit de la urbanització del Polígon Industrial de les Llicorelles. Els terrenys estan situats en part dins del Parc Natural de la Serra de Collserola i, en part, dins de l’espai funcional definit pel Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat).

 

Les Llicorelles és un terreny obert, dominat per vegetació herbàcia, format per un seguit de feixes estretes amb basses temporànies i alguns arbres plantats. Destaca la presència de tres espècies d’amfibis que crien a les basses només el primer any després de la seva construcció (gripau corredor, reineta i granoteta de punts), així com dues més detectades (granota verda i tòtil). S’ha de subratllar la importància local d’aquest espai pel que fa al gripau d’esperons, espècie molt rara en aquest àmbit, de la qual hi ha un projecte de reintroducció en aquest espai en curs de realització.

 

Per tal de dur a terme la conservació de la finca i aconseguir el màxim de biodiversitat en l’espai, l’acord de col·laboració contempla els següents objectius:
• Creació i restauració de punts d’aigua per a amfibis.
• Gestió d’espais oberts i de devesa.
• Foment general de la fauna silvestre.
• Foment de la sensibilització ambiental.

 

La Societat Catalana d’Herpetologia gestionarà la finca seguint aquests objectius, recollits en l’acord de custòdia, amb l’assessorament i el suport econòmic de l’Ajuntament de Molins de Rei i el seguiment i l’aval de les actuacions per part del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

compartir