El seguiment continuat dels sistemes naturals del Parc permet disposar d’un conjunt de dades per a determinar les mesures de gestió més adients per tal de tenir uns ecosistemes biodiversos i sostenibles

Programes de seguiment, estudis i informes relacionats amb la gestió del Parc

L’existència de programes de seguiment continuat de la fauna i flora del Parc permet obtenir dades continues  que  han  de  permetre  millorar  la  gestió  dels espais naturals del Parc.

Diferenciem  els  estudis  que  s’han  liderat  des  dels  Serveis  Tècnics  del  Parc  dels  que  s’han  fet  mitjançant  l’encàrrec  directe  a  una  institució  i/o personal investigador per tal que el desenvolupin.

Recerca

El requisit essencial de la recerca al parc és generar informació útil per a la gestió. La recerca es va iniciar, l’any 1987, des del programa de coneixement i gestió de la fauna del Servei de Medi Natural. El programa ha aprofundit en tots els àmbits que tenen a veure amb la conservació i la millora dels recursos faunístics de Collserola. Posteriorment, i coincidint amb l’obertura al parc de l’Estació Biològica, l’any 2003 es van començar a desenvolupar altres programes de recerca d’àmbit més ampli, bàsicament d’ecologia forestal i ecologia del paisatge.

Les línies de treball que emmarquen aquest programa són:

Estudi i seguiment (monitoring) de la fauna, amb l’objectiu de millorar el coneixement de les espècies i dels seus requeriments relacionats amb l’estat dels hàbitats, la detecció de les problemàtiques i la valoració en el decurs del temps de la tendència global de les poblacions amb relació a la gestió feta.

Elaboració de propostes de gestió a partir de les dades de seguiments faunístics que ens permeten saber quins són els processos ecològics dels hàbitats. També s’han desenvolupat línies específiques per conèixer la resposta dels ecosistemes a les pertorbacions «naturals» (incendis, nevades, etc.) o a les derivades d’intervencions sobre el medi.

Divulgació i sensibilització. A més de la informació i la difusió mitjançant els canals habituals de comunicació del Consorci, s’ha participat en nombrosos fòrums de caire científic i divulgat

Ecologia del paisatge

S’han incorporat els coneixements sobre la gestió de la fauna, adquirits durant tots aquests anys, en el marc de la conservació i la gestió inherent a les grans problemàtiques ambientals del parc:

efectes d’infraestructures

fragmentació d’hàbitats  

connectivitat ecològica

Així mateix, es va iniciar una línia referida als estudis de flora i vegetació i la seva relació amb els canvis en el paisatge.

Tota aquesta tasca ha tingut una significació especial ja que ha estat la base de les memòries justificatives per tirar endavant la declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i les dues reserves integrals: Can Balasc-Rierada i la Font Groga.

L’existència de programes de seguiment de la fauna i la flora del Parc permeten l’avaluació continuada de l’estat dels sistemes naturals i endevinar-ne les tendències. Són, així, una eina valuosa per a la gestió ja que permeten predir i actuar sobre el medi natural de la manera més oportuna i acurada.

L’any 1987, als inicis de la gestió del Parc de Collserola, es van posar en marxa les primeres línies de recerca en el marc del Programa de coneixement i gestió de la fauna del Servei de Medi Natural del Parc. Un dels seguiments destacats que van arrencar en aquell moment va ser el de l’avifauna del Parc, que avui encara té continuïtat i ha fornit dades de gran interès respecte l’evolució del paisatge i del poblament faunístic.

Les línies de seguiment faunístic s’han anat multiplicant i diversificant amb el temps i, coincidint amb l’obertura al Parc de l’Estació Biològica, l’any 2003 es van començar a desenvolupar, també, altres programes de recerca d’àmbit més ampli, bàsicament d’ecologia forestal i ecologia del paisatge.

Actualment, els treballs de seguiment que estan en curs, a través del lideratge directe dels serveis tècnics del Parc o per encàrrec a grups d’investigació externs, es referencien a continuació.

Per ampliar la informació i conèixer el detall dels resultats podeu consultar les darreres memòries de gestió del Parc i la seva pàgina d’estudis i recerques.

Estació biològica del Parc Natural

L’Estació Biològica del Parc Natural de Collserola és un equipament del Consorci adscrit al Servei de Medi Natural i ubicat a la finca de Can Balasc. Aquesta finca, de 78,5 ha. de superfície forestal i que inclou diverses edificacions, és propietat de l’Ajuntament de Barcelona, està situada al terme municipal de Barcelona i adscrita per conveni al Consorci.

És la base per a la realització dels diversos estudis de recerca i seguiment sobre medi natural que es duen a terme al Parc, directament o en conveni amb institucions científiques.

Publicacions relacionades

Benvinguts a Collserola!
Autor:Serveis Tècnics del Parc
Edició: Consorci Parc de Collserola, 2009.
Format: 10 x15 cm (tancat)
Fullet desplegable d’informació general. Inclou mapa i dades bàsiques de serveis d’interès.
P.V.P: 0,20 €
Benvinguts a Can Coll Centre d’Educació Ambiental
Autor:Serveis Tècnics del Parc
Edició: Consorci Parc de Collserola, 2010.
Format: 10 x15 cm (tancat)
Fullet desplegable d’informació general i funcionament de Can Coll CEA. Pinzellades d’història útils per a la visita a l’equipament.
P.V.P: 0,20 €
Passejada amb història Castell de Torre Baró
Autor:Ajuntament de Barcelona / Serveis tècnics del Parc
Edició: Consorci Parc de Collserola, 2019.
Format: 10 x15 cm (tancat)
Fullet desplegable de difusió d'aquest edifici emblemàtic. Amb proposta d'itineraris i joc d'observació.
Com conviure amb el senglar a Collserola: Si us plau, no el domestiquis!
Autor:Serveis Tècnics del Parc
Edició: Consorci Parc de Collserola, 2002.
Format: tríptic
Informació bàsica de les poblacions i problemática del senglar a a Collserola, així com recomanacions del què cal fer. 
Butlleti del Parc de Collserola
Autor:Serveis Tècnics del Parc
Edició: Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola
Format: 21 x 20 cm. 12 pàgines.
Revista trimestral d'informació i actualitat del Parc. Actualment es distribueix als subscriptors en format digital i,   la versió en paper, és posa a disposició en diversos punts d'informació i seus socials vinculats al Parc.
La reineta del pantà
Autor:JANÉ, M., MALUQUER, J., RIVERA,X. Societat Catalana d`Herpetologia.
Il·lustracions: MIRÓ, M. a partir de guió de RODRIGUEZ,F.
Edició: Ajuntament de Barcelona - Consorci Parc de Collserola - Societat Catalana d'Herpetologia, DL 2005
Format: 21x 20 cm. 32 pàgines
Conte dibuixat, que explica la recuperació del pantà i dels seus hàbitats a partir de les peripècies d'una reineta.
P.V.P: 3 €
Guia de natura del parc de Collserola
Autor:Serveis Tècnics del Parc
Edició: Consorci del Parc de Collserola
Format: 28 x16,5 cm | 240 pàgines
Descripció il·lustrada àmpliament dels sistemes naturals del Parc, flora i fauna, ordenada d’acord amb els diferents sectors biogeogràfics de la serra, i catàleg exhaustiu i actualitzat dels vertebrats del Parc.
Inclou CD interactiu i 2 desplegables amb mapa i ortofotomapa.
P.V.P: 18 €
Guia de geologia de Collserola
Autor:Serveis Tècnics del Parc,  F. Centelles,G. Alías, M. Inglés, M.Liesa, L.Rosell.
Edició: Consorci del Parc de Collserola
Format: 21 x 16,5 cm | 174 pàgines
Publicació que ens acosta de manera divulgativa a la geologia de la serra, i proposa 5 itineraris detallats per a descobrir-la sobre el terreny.
P.V.P: 18 €
Plantes de Collserola I. Col·lecció de fitxes
Autor:Serveis Tècnics del CPC
Edició: Consorci del Parc de Collserola
Format: 10 x 7,5 cm | 23 pàgines
Col·lecció de fitxes dels arbres, arbusts i lianes més freqüents a Collserola. Cada col·lecció conté 23 fitxes, a cadascuna s’identifica la planta amb el nom tècnic, característiques, mida, família a la que pertany, fructificació i època de floració.
P.V.P: 6 €
Ocells de Collserola I. Col·lecció de fitxes
Autor:Text:Eloïsa Mateu

Il·lustració: Eduardo Saiz
Edició: Consorci del Parc de Collserola
Format: 10 x 7,5 cm | 23 pàgines
Espècies d’ocells més freqüents. A cada volum és descriuen gràficament i sintètica 23 espècies. A banda del sistema d’enquadernació en espiral és distribueix, també, amb un sistema de cargol més apte per a la seva utilització en activitats didàctiques, ja que permet separar les fitxes.
P.V.P: 6 €
Pòster dels ambients naturals del Parc
Autor:Serveis Tècnics del Parc
Il·lustració: Eduardo Saiz
Format: 90 x 65 cm
Pòster dels cinc ambients més característics del Parc de Collserola: Màquia i Garriga, Brolla, Pineda, Alzinar amb roures i Bosc de Ribera. A cada ambient hi ha representats els animals i plantes més significatius.
P.V.P: 3,60 €
Les papallones de Collserola pas a pas
Autor:Serveis Tècnics del CPC
Guió: Raspall, A., Jubany, J.
Text: Jubany, J.
Edició: Consorci del Parc de Collserola
Format: CD interactiu, per a PC
P.V.P: 7,10 €
Ocells de Collserola
Autor:Autor: Serveis Tècnics del CPC
Il·lustracions:Eduardo Saiz
Sons: Alosa
Edició: Consorci del Parc de Collserola
Format: CD interactiu, per a PC
Recerca al Parc Natural de la Serra de Collserola 1983-2013 Síntesi dels estudis i treballs realitzats
Autor:Editors: Dr. Carles Barriocanal, Dr. Martí Boada, Lluís Cabañeros, Heleni Munujos
Compilació de l'edició: Sara Fraixedas
Recull síntetic en format de fitxes dels estudis i informes sobre medi natural realitzats al Parc.
Memòria de gestió
Autor:Serveis tècnics del Parc
Edició: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Publicació anual que recull totes les actuacions del Consorci Metropolità del Parc de Collserola,l' òrgan gestor. Memòries des de 1986 fins a 2002 en format imprés. Exhaurides les de l'any 1988 i 1990 (per a consulta adreceu-vos alCentre de Documentació i Recursos del Parc)
Collserola. El Parc Metropolità de Barcelona.Intervencions 1983-2008
Autor:Serveis tècnics del Parc
Edició: CPC - Gustavo Gili. 2008
Format: 20 x 21 cm. 152 pàgines
Publicació editada en motiu del 20é aniversari del Pla especial de Collserola, que recull un compendi dels projectes que s’han dut a terme al Parc per tal de crear i endreçar els espais de lleure i la xarxa viària, i recuperar el patrimoni històric i arquitectònic.
P.V.P: 28 €
Parc de Collserola. Pla Especial d’Ordenació i de Protecció del Medi Natural. Realitzacions 1983-1898
Autor:Serveis tècnics del Parc
Edició: Patronat del Parc de Collserola
Format: 27 x 27 cm. 164 pàgines
Obra de referència destinada a la difusió del Pla Especial i de les realitzacións dutes a terme durant els primers anys de de gestió del Parc.
P.V.P: 21 €
II Simposium sobre els espais naturals en àrees metropolitanes i periurbanes
Edició: Patronat Metropolità del Parc de Collserola. 1996.
Format: 15 x 21 cm. 600 pàgines
P.V.P: 12 €
III Simposi internacional sobre espais naturals i rurals en àrees metropolitanes i periurbanes
Edició: Consorci del Parc de Collserola. 2003.
Format: 21 x 20 cm. 188 pàgines
P.V.P: 15 €
I Jornades sobre la Recerca en els sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la gestió del Parc
Edició: Consorci del Parc de Collserola. 2000.
Format: 21 x 29 cm. 290 pàgines
P.V.P: 12 €
Projecte d'Educació Ambiental del Parc Col·lecció Dossier del mestre
Autor:Patronat Metropolità del Parc de Collserola. 1997.
Format: 23,5 x17 cm. 32 pàgines
Projecte que inspira, ordena i emmarca les actuacions del Consorci en matèria d’Educació Ambiental.
P.V.P: 3 €
Text articulat de les ordenances del Parc de Collserola
Autor:Serveis Tècnics del CPC
A peu per Collserola
Autor:Autor: Cecilia Cardús. Serveis Tècnics del Parc de Collserola.
Edició: Consorci del Parc de Collserola
Format: 11 x 20 cm | 78 pàgines
Caminar per Collserola és la millor manera de conèixer el Parc. Aquest llibre proposa un ventall de possibilitats per a tot tipus de públic.
Des dels itineraris de passejada vinculats a les àrees de lleure, fins als senders de llarg recorregut que travessen la serra.
P.V.P: 11,40 €
Descobreix Collserola amb els voluntaris. 35 Propostes per gaudir la serra
Autor:Voluntaris del Parc de Collserola. Serveis Tècnics del CPC
Edició: Consorci del Parc de Collserola
Format: 20 x 21 cm | 36 pàgines
Amb motiu de la celebració dels 10 anys dels Voluntaris de Collserola, aquesta publicació explica la serra de manera vivencial a partir de 35 llocs o referents significatius del Parc, seleccionats i descrits a partir de l'experiència del col·lectiu.
P.V.P: 6 €
Passejades a l'entorn del Centre d'Informació
Autor:Serveis Tècnics del CPNSC
Descripció de 6 itineraris per fer a peu, al voltant del Centre d'Informació del Parc i l'àrea de lleure de Sant Maria de Vallvidrera. Els itineraris estan senyalitzats en el terreny i tenen diferents nivells de dificultat i durada. Fulletó en color amb informació cartogràfica detallada
P.V.P: 0,50 €
Passejades a l'entorn de Can Coll
Autor:Serveis Tècnics del CPNSC
Descripció de 6 itineraris per fer a peu, al voltant de Can Coll, Centre d'Educació Ambiental i l'àrea de lleure del Torrent de Can Coll. Els itineraris estan senyalitzats en el terreny i tenen diferents nivells de dificultat i durada. Fulletó en color amb informació cartogràfica detallada
P.V.P: 0,50 €
Postals del Parc. Col·lecció
Edició: Consorci del Parc de Collserola
Col·lecció d'imatges de flora i fauna del Parc de Collserola
P.V.P: 0,10 €
Papallones del Parc Natural de la Serra de Collserola
Autor:Sara Arjò.
Edició: VerdeBlu, 2016.
Format: capsa: 24x24 cm
14 làmines i 7 espècies de Papallones característiques de la serra per muntar en papiroflèxia.
P.V.P: 12 €
Masies i vida rural a Collserola
Autor:Eugeni Casanova
Edició: El Mirador-JGB
Format: 21x21 cm | 143 pàgines
Llibre que ens presenta la història de 9 masies de la serra de Collserola.
P.V.P: 18 €
Collserola. Mapa Alpina
Edició: Editorial Alpina
Format: Mapa
Mapa i guia del Parc Natural de Collserola. Escala 1:20.000
P.V.P: 11 €
Estels, Ermites i Esglesioles de Collserola
Autor:Mariano Pagès
Edició: Mariano Pagès
Format: 24x21 cm | 110 pàgines
Llibre que fa un recorregut fotogràfic nocturn per l'arquitectura religiosa del Parc Natural de Collserola.
Excursions per la història de Collserola
Autor:Iñaki Núñez
Edició: Cossetània Edicions
Format: 12x22 cm |174 pàgines
Lilbre amb 24 excursions de l'entorn de Collserola amb interès històric o arquitectònic.
P.V.P: 14,40 €
Camins d'aigua. Passejades per 100 fonts de Collserola
Autor:Miguel Tormos i Rami
Edició: Ediciones Desnivel SL.
Format: 19x11
Llibre amb 20 iitineraris per a descobrir algunes de les fonts i racons més bonics de Collserola.
P.V.P: 14 €
Collserola Parc Natural. Passejades, caminades, excursions
Autor:Mònica Aguilera
Edició: Editorial Alpina
Format: 22x13 cm | 139 pàgines
Llibre que presenta 20 rutes per descobrir diferents indrets del Parc Natural de Collserola.
P.V.P: 20 €
Ocells II. Col·lecció de fitxes
Autor:Text:Eloïsa Mateu

Il·lustració: Eduardo Saiz
Edició: Consorci del Parc de Collserola
Format: 10 x 7,5 cm | 23 pàgines
Espècies d’ocells més freqüents. A cada volum és descriuen gràficament i sintètica 23 espècies. A banda del sistema d’enquadernació en espiral és distribueix, també, amb un sistema de cargol més apte per a la seva utilització en activitats didàctiques, ja que permet separar les fitxes.
P.V.P: 6 €
Plantes II. Col·leció de fitxes
Autor:Serveis Tècnics del CPC
Edició: Consorci del Parc de Collserola
Format: 10 x 7,5 cm | 23 pàgines
Col·lecció de fitxes dels arbres, arbusts i lianes més freqüents a Collserola. Cada col·lecció conté 23 fitxes, a cadascuna s’identifica la planta amb el nom tècnic, característiques, mida, família a la que pertany, fructificació i època de floració.
P.V.P: 6 €
El camí del pantà de Vallvidrera
Autor:Serveis Tècnics del Parc
Edició: Consorci del Parc de Collserola
Format: 10x15 cm (tancat)
Fullet desplegable d'interpretació del pantà i entorn. Amb proposta d'itineraris i joc d'observació.
P.V.P: 0.20 €
Això és Collserola
Autor:Consorci del Parc de Collserola. 2013
Format: Vídeo
Mapa d'Ús Ciclista del Parc
Autor:Serveis Tècnics del Parc
Edició: Consorci del Parc Natural de Collserola
Format: 83 x 57 cm
Mapa del Parc a escala 1;25.000 que destaca la xarxa de camins autoritzats per a la pràctica de la bicicleta.
Qui ha passat per aquí?
Autor:Serveis tècnics del Parc. Il·lustració: E.Saiz
Edició: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Format: 24x24 cm | 28 pàgines
Un llibre sense paraules que explica quins animals hi ha al Parc tot seguint els rastres que deixen. Adreçat als més menuts, i també als més grans, és ideal per llegir abans i després d’una sortida a Collserola, a l’escola o en família, i per mirar una i vint vegades.
P.V.P: 9,50
Mapa Guia del Parc Natural de Collserola
Autor:Serveis Tècnics del Parc
Edició: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 2021
Format: 83 x 57
Una invitació a conèixer Collserola i a recórrer-la de dalt a baix gaudint responsablement dels beneficis que ens aporta el contacte directe amb la natura. A escala 1:25.000, representa l'extensa xarxa de camins senyalitzats i condicionats per a l'ús públic i fa una sinopsi dels beneficis ambientals i els serveis que ens aporta el Parc.