-- 18/12/2021

  • Aclarida de les masses forestals, manteniment del sotabosc i control de la vegetació adjacent als camins, fonamentals per a la prevenció dels focs forestals
  • Les actuacions es porten a terme durant la tardor i l’hivern, èpoques en què la vegetació es troba en un estat més latent

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola està finalitzant aquest desembre diferents intervencions als terrenys forestals amb l’objectiu de reduir el risc d’incendi forestal, cosa que millora l’estructura de la massa arbòria i en fa augmentar la resiliència.

Aquestes actuacions són la base del Programa de prevenció d’incendis forestals del Consorci, que inclou tant aquest tipus d’accions com la coordinació del dispositiu de detecció d’incendis forestals que s’activa durant els mesos d’estiu.

Les principals actuacions que s’estan fent són les següents:

  • Aclarida selectiva de les masses forestals. Les aclarides consisteixen a eliminar una part dels arbres i fer-hi una reducció selectiva de la vegetació de l’estrat arbustiu. Aquestes actuacions tenen l’objectiu de millorar la salut dels boscos.

Aquesta tardor-hivern s’ha actuat en pinedes de pi pinyer procedents de repoblacions dels anys vuitanta, una al turó d’en Cors, a Sant Just Desvern, i l’altra a la zona de la font de Santa Eulàlia, al barri de Montbau de Barcelona.

Aquests punts es troben en zones de fort pendent, sòls poc profunds i orientacions assolellades, fet que produeix una forta competència pels recursos hídrics, és a dir, una mena de lluita entre les espècies per tenir aigua davant de l’escassetat d’aquest recurs.

Finalment, cal destacar que a la zona de la font de Santa Eulàlia també s’ha actuat sobre un punt recentment cremat, i s’han aclarit els arbres calcinats.

  • Manteniment de la vegetació adjacent a la xarxa de camins: l’arranjament i conservació de la xarxa viària bàsica és una de les feines constants del Consorci, que s’intensifica en aquestes dates. A part del manteniment periòdic de la calçada, enguany s’està realitzant el manteniment de la vegetació que es troba a les vores dels camins al llarg de 45 km . Els treballs tenen per objectiu que els mitjans de vigilància i lluita contra incendis forestals, especialment els bombers, puguin circular amb seguretat per la xarxa de camins del Parc Natural.
  • Aquestes actuacions es porten a terme principalment durant els mesos d’hivern, època en què la vegetació està en un estat més latent i per tant es pot recuperar millor de les estassades o tales. A banda, s’eviten els treballs forestals durant el període de nidificació d’ocells, especialment rapinyaires.

La matèria orgànica extreta, generalment s’estella en el mateix punt i es deixa al sotabosc per tal que s’incorpori al terreny i incrementi la riquesa en carboni del sòl forestal. En aquest sentit, l’equip de parcs de l’AMB porta a terme una actuació molt semblant: l’encoixinament, que consisteix en l’estesa de restes de poda triturades a terra, amb l’objectiu de controlar la proliferació de les males herbes, millorar el grau d’humitat i d’intercanvi d’oxigen del terreny i reaprofitar el residu vegetal generat per la poda.

Gestió forestal: un dels pilars primordials del PEPNat

El PEPNat estableix directrius en la gestió del territori per incrementar la resiliència del Parc Natural i l’estabilitat del bosc davant dels incendis. En aquest sentit, el Pla fa tres propostes: foment del mosaic agroforestal per lluitar contra l’abandonament agrícola; la corresponsabilitat i cogestió a les finques privades i la creació d’un espai funcional —és a dir, una zona de transició entre els límits del parc i les zones urbanes— que minimitza els impactes negatius.

compartir