-- 15/01/2019

S’ha pavimentat la major part del tram inferior del camí per millorar-ne la seguretat i la integració de l’ús públic, i permetre una millor conservació de la vall

El camí de la Muntanya és un important punt d’accés a Collserola, tant per als vianants com per als ciclistes, a més de donar accés a diversos equipaments i espais del Parc Natural.

Per possibilitar un accés segur i confortable que donés solució a tots aquests requeriments ¾prioritzant sobretot la seguretat dels usuaris a peu i en bicicleta¾, es va dur a terme una important obra de millora del camí. L’actuació també possibilitarà que, en determinades circumstàncies, s’hi prohibeixi el trànsit rodat i el camí només pugui ser utilitzat per vianants i ciclistes.

El tram on s’ha actuat, entre el pont de Can Pedrosa i l’accés al camí de Can Baró, s’ha configurat amb llosa de formigó, seguint els resultats de l’estudi complet d’IMD (intensitats i característiques de trànsit) elaborat fa uns anys. L’estudi va concloure que el camí rodat havia de ser de paviment dur, ja que qualsevol altre paviment no resistiria el trànsit vehicular mínim necessari per a tots els seus usos.

El projecte incorpora la màxima connexió entre el camí de vianants i el camí de vehicles, per tal de pacificar al màxim la circulació de vehicles i, alhora, possibilitar que, en determinades circumstàncies (festes, celebracions, etc.), es pugui utilitzar tota l’amplada per als vianants.

L’actuació també implica l’eliminació d’edificacions fora d’ordenació a la zona de la font de la Beca i l’ordenació de l’espai agrícola, un element essencial per recuperar aquesta activitat a la vall.

Cal recordar que aquest espai del Parc Natural es va protegir d’un important projecte de desenvolupament urbanístic que implicava la construcció d’habitatges a tota la vall, gràcies a la modificació del Pla General Metropolità impulsada per l’Ajuntament de Sant Just Desvern. Un cop requalificat l’espai, es va desenvolupar un nou ús amb l’objectiu de remarcar-ne i potenciar-ne el caràcter agrícola, i el camí de la Muntanya n’és una peça essencial.

Tant el disseny com l’execució del projecte han estat coordinats per l’Ajuntament de Sant Just amb l’oficina de projectes ABR Arquitectes Associats i els Serveis Tècnics del Consorci del Parc Natural de Collserola.

Dins el projecte, s’han implementat elements de pacificació del trànsit tant horitzontals com verticals per controlar la velocitat dels vehicles que hi circularan.

Amb aquesta actuació, s’aconseguirà més seguretat per als usuaris i una integració i una funcionalitat adequades a l’ús que suporten aquests espais de funcionament complex, com ara les vores de contacte entre el Parc i la ciutat.

compartir