-- 22/10/2022

 • Amb l’aprovació i el desplegament del nou Pla especial es pretén donar protagonisme i facilitats al sector primari del Parc en un marc de coresponsabilitat i cogestió
 • El Pla identifica les àrees prioritàries per a l’agricultura i regula els horts comunitaris d’iniciativa pública i els horts individuals

Collserola (PEPNat), redactat i tramitat per l’AMB i aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya, crea un nou instrument per impulsar el sector primari i conservar el mosaic agroforestal. Es tracta del Pla de gestió de la finca, un mecanisme que facilita als propietaris el desenvolupament de determinats usos admesos a les masies i cases rurals catalogades, com ara els artesanals o els de restauració, entre d’altres.

 

Una de les propostes del PEPNat és fomentar hàbitats i paisatges agraris en forma de mosaic que afavoreixin la biodiversitat. Així, el PEPNat reconeix i identifica unes àrees prioritàries per a l’agricultura i la ramaderia. Es tracta de zones òptimes que es corresponen amb espais conreables o fàcilment recuperables, on es facilita la implementació de l’activitat.

 

També cal destacar la regulació dels horts comunitaris d’iniciativa pública i els horts individuals. Els primers, que s’hauran d’ubicar preferentment en l’àmbit funcional, s’admeten únicament a la vora externa (400 metres del límit del Parc) i mitjançant la redacció d’un pla especial, mentre que els segons es corresponen amb horts per a l’autoconsum i es troben forçosament vinculats a una masia o a altres construccions del Catàleg. Els horts que no compleixin aquestes condicions —ja identificats i cartografiats pel PEPNat—, i en especial els que suposin un impacte paisatgístic negatiu, s’eradicaran i s’hi farà una restauració paisatgística.

 

D’aquesta manera, el PEPNat fa una aposta ferma per la corresponsabilitat i la cogestió com a elements de conservació activa del Parc, fent-ne partícips els propietaris. Els beneficis d’aquesta fórmula de corresponsabilitat són múltiples: manteniment de la superfície agrícola i de l’extens patrimoni construït, millora de la biodiversitat, mitigació i adaptació als efectes del canvi climàtic, prevenció dels riscos naturals, provisió d’aliments de proximitat, etc.

 

D’una banda, el PEPNat valora la importància de les activitats primàries en la conservació del mosaic agroforestal i vetlla per la millora de la biodiversitat, la disminució de la vulnerabilitat davant dels diferents riscos i la lluita passiva en la prevenció d’incendis forestals i, de l’altra, re­coneix el seu paper de generador de rendes econòmiques i de dinamització del territori. Aquests dos motius impliquen que el Pla mantingui i adeqüi les activitats de valorització dels recursos natu­rals i fomenti l’economia verda.

 

Els objectius principals del Pla especial en relació amb el sector primari són els següents:

 • Mantenir i millorar el mosaic agroforestal, per mitjà de la identificació de mecanismes per a la potenciació i consolidació de la superfície agrària i el foment de l’economia verda.
 • Promoure la gestió forestal i els usos i aprofitaments agropecuaris amb criteris de sostenibili­tat que es basin en el respecte de la funció ecològica i social, i el foment de la qualitat ambiental i paisatgística del Parc.
 • Establir mecanismes que contribueixin a l’increment de la viabilitat de les activitats agrà­ries i promoure la marca de qualitat de Collserola, així com una xarxa de comercialització i di­vulgació. En aquest sentit, en les àrees prioritàries per a l’agricultura es permetran, de manera excepcional i limitada, noves construccions indispensables per a l’activitat agrícola, com els coberts per a les eines. Tam­bé es permetran usos artesanals o d’equipaments en les construccions del Catàleg de masies per acollir agrobotigues i equipaments agrícoles.
 • Facilitar l’establiment de les directrius del Pla agropecuari, actualment en fase d’implemen­tació. El PEPNat recull les propostes del Pla agropecuari (de planificació i promoció dels usos i activitats primàries, de la transició agroecològica de la serra…) i preveu mecanismes que contri­bueixen al compliment d’aquests usos i activitats.

Programes i projectes del Consorci de Collserola

 

Dins d’aquest nou marc regulador del PEPNat, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola ha començat a impulsar una sèrie de projectes que es tradueixen en dinamització, assessoraments, subvencions i facilitats als pagesos i ramaders del Parc. Amb una dotació de gairebé 200.000 euros anuals, actualment l’òrgan gestor de Collserola té en marxa aquests programes:

 • Dinamització per a la transició agroecològica: programa Alimentem Collserola, amb un pressupost anual de 45.000 € per al període 2021-2024.
 • Contracte agrari de Collserola (CAC): pagament de subvencions destinades a finançar despeses que tinguin com a objectiu l’aportació de serveis ecosistèmics al Parc mitjançant l’activitat agropecuària, amb 75.000 € anuals des del 2022.
 • Ús de l’agrobiodiversitat com a eina de valor afegit per a les produccions agrícoles del Parc: programa de selecció i millora del tomàquet Mandó de Collserola i programes de diversificació varietal dels conreus d’enciam i brassicàcies, amb 7.000 € anuals des del 2012.
 • Assessorament i acompanyament a la pagesia: programa Arrela’t, dotat anualment amb 5.000 € des del 2018.
 • Adquisició de maquinària compartida: cessió gratuïta a la pagesia de la maquinària i els arreus del tractor propietat del Consorci. La partida anual és de 7.000 € des del 2021.
 • Servei de silvopastura per al manteniment de les franges de prevenció d’incendis al sector nord-oriental del Parc, dotat en 12.584 € fins al 2022 i amb 21.562 a partir del 2023.
 • Redacció del Pla de pastura de Collserola, pressupostat en 40.000 € i previst per al 2023-2024.

 

Paral·lelament a aquestes inversions, el Consorci realitza moltes altres actuacions de suport a la pagesia amb recursos propis, algunes de forma periòdica i d’altres de més esporàdiques:

 • Manteniment del corral de Ca n’Oller
 • Manteniment dels corrals temporals de Can Ferriol i de Can Montmany
 • Subministrament d’aigua als corrals dels ramats
 • Subministrament de farratge als ramats
 • Manteniment i sembres dels camps de les finques públiques per a l’aprofitament pels ramats
 • Autoritzacions de pastura a les finques públiques
compartir