-- 05/04/2023

El Consorci acaba de rebre l’informe i diagnosi de l’estat ecològic de la riera de Vallvidrera, fet per un equip de recerca de la Universitat de Barcelona, que evidencia un estat deficient de la qualitat ecològica d’aquest ecosistema.

L’informe actualitza les dades i la informació del darrer estudi que data de 2011 i permet comparar i diagnosticar l’evolució de la riera en aquests 11 anys. Els resultats s’agrupen en quatre blocs: tres de diagnosi (qualitat biològica i estat ecològic, estat de la població de peixos, i estat del bosc de ribera) i un de control (de la dinàmica hidrològica).

 

Per a la qualitat biològica de l’aigua i l’estat ecològic, s’han estudiat 10 punts de mostreig i s’ha aplicat la metodologia CARIMED. La població de peixos s’ha prospectat amb la metodologia de mostreig de la pesca elèctrica, en quatre trams de riera, que ha permès calcular la densitat i la biomassa estimades. La qualitat del bosc de ribera es determina mitjançant uns transsectes (protocol QBR). Finalment, pel que fa al control de la dinàmica hidrològica, s’han establert set punts de control on se sospita que hi poden haver impactes hidrològics, per extraccions o derivacions d’aigua.

 

Els resultats obtinguts estan molt marcats per la sequera, que ha fet que fins i tot en alguns punts de mostreig no hi hagués aigua. A tots els punts mesurats, el cabal ha estat molt baix.

 

Alguns dels indicadors químics donen uns resultats que no arriben al llindar d’una bona qualitat de l’aigua, com són els nitrats i els fosfats, amb el risc associat d’eutrofització.

 

Si bé els resultats de la qualitat biològica no són bons, encara són pitjors per a la fauna de peixos, ja que només s’han pogut detectar dues espècies: el barb cua-roig, amb abundàncies baixes, i l’anguila, amb un sol exemplar capturat. Aquests resultats mostren una clara davallada de la població de peixos respecte als anys anteriors i es pot dir que estan en una situació crítica.

 

Pel que fa al bosc de ribera, els resultats dels vint trams són molt variables i van des de la qualitat molt bona fins a la dolenta. La dada positiva és que s’observa una millora en els trams que s’han restaurat i renaturalitzat.

 

Finalment, l’estudi conclou amb unes recomanacions, algunes de les quals molt urgents de portar a terme, com són la millora de l’EDAR de les Planes, reduir les fuites d’aigües residuals, revisar el volum d’aigua de les extraccions legals i eliminar les il·legals, reduir o prohibir l’accés a la llera i ribera i seguir amb els projectes de restauració de la llera.

compartir