S’adverteix que aquesta pàgina web té caràcter informatiu. Els documents oficials són els publicats al Registre del Planejament Urbanístic de Catalunya, disponibles al següent enllaç: https://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2015/56783/M&set-locale=ca 

Documentació principal


Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya on s’aprova, a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Pla Especial. Incorpora el text complet de la normativa de desplegament del PEPNat.


Llistat de documents que incorpora el Pla Especial de protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola


Document esquemàtic que resumeix el PEPNat


Document principal del Pla on es defineixen els objectius, dels reptes i l’ordenació proposada.


Document que desenvolupa les directrius del PEPNat i concreta la normativa per a les diferents activitats i usos que es poden desenvolupar al Parc Natural.


Instrument de prevenció ambiental que s’aplica a aquells plans i programes urbanístics que poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient. S’inclou en els document de PEPNat ja que l’aprovació d’aquest implica una modificació del planejament urbanístic (MPGM) redactat en paral·lel. 


Programa de Participació Ciutadana realitzat per tal de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs de planejament, com la formulació d’al·legacions, suggeriments o propostes en el marc del tràmit d’informació pública. 


Document que inclou l’agenda d’actuacions previstes a més de la valoració i priorització de les mateixes per tal de definir un pla d’inversions viable i sostenible. També incorpora un llistat d’aquelles altres actuacions com ara plans, normes i programes específics a desenvolupar per l’òrgan gestor i/o altres administracions.

Annex

Plànols d'informació

Àmbit d’actuació
1 Situació 1:50.000 Descarregar |  1,57 Mb
2 Topogràfic i toponímic 1:25.000 Descarregar |  2,29 Mb
3 Ortofoto 1:25.000 Descarregar |  3,32 Mb
Estat i evolució dels valors ecològics del Parc
4 Factors abiòtics: Geologia 1:25.000 Descarregar |  5 Mb
5 Factors abiòtics: Cicle de l’aigua 1:25.000 Descarregar |  6 Mb
6 Factors abiòtics: Relleu 1:25.000 Descarregar |  2 Mb
7 Factors biòtics: Hàbitats CORINE 1:25.000 Descarregar |  6 Mb
8 Factors biòtics: HIC 1:25.000 Descarregar |  6 Mb
9 Factors biòtics: Zones d’interès de fauna i flora 1:25.000 Descarregar |  7 Mb
10 Factors biòtics: Connectivitat ecològica 1:25.000 Descarregar |  2 Mb
11 Paisatge 1:25.000 Descarregar |  3 Mb
12 Riscos Naturals 1:25.000 Descarregar |  2 Mb
13 Riscos Tecnològics 1:25.000 Descarregar |  3 Mb
14 Complexitat i funcionalitat ecològica (EMC) 1:25.000 Descarregar |  1 Mb
15 Vulnerabilitat (EMC) 1:25.000 Descarregar | 6 Mb
16 Acumulació de pertorbacions antròpiques (EMC) 1:25.000 Descarregar |  6,37 Mb
Valorització dels recursos naturals
17 Usos del sòl 1:25.000 Descarregar |  5,59 Mb
18 Estructura de la propietat 1:25.000 Descarregar |  7,42 Mb
19 Gestió Forestal 1:25.000 Descarregar |  5,63 Mb
20 Síntesi del medi socioeconòmic 1:25.000 Descarregar |  5,8 Mb
21 Horts marginals 1:25.000 Descarregar |  5 Mb
Ús social
22 Infraestructura del lleure i transport col·lectiu 1:25.000 1:25.000 Descarregar |  6 Mb
Infraestructures
23 Xarxa rodada 1:25.000 1:25.000 Descarregar |  5 Mb
24 Infraestructures de serveis 1:25.000 1:25.000 Descarregar |  6 Mb
Planejament territorial, sectorial i urbanístic
25 Pla territorial parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona 1:50.000 Descarregar |  1,78 Mb
26 Decret 146/2010 1:25.000 Descarregar |  5,01 Mb
27 PGM classificació del sòl. Planejament vigent 1:25.000 Descarregar |  11,18 Mb
28 PGM qualificació urbanística. Planejament vigent 1:25.000 Descarregar |  13 Mb
29 PGM classificació del sòl. MPGM en l’àmbit del PNSC 1:25.000 Descarregar |  11 Mb
30 PGM qualificació urbanística. MPGM en l’àmbit del PNSC 1:25.000 Descarregar |  13 Mb
31 PEPCo 1:25.000 Descarregar6 Mb

Plànols d'ordenació

Estructura del Pla
1 Estructura del Pla 1:25.000 Descarregar |  3,51Mb
Àmbit
2 Àmbit del Pla 1:25.000 Descarregar |  2,81 Mb
Model de preservació i millora dels valors ecològics
3 Àmbits d’ordenació específica del Parc Natural 1:25.000 Descarregar |  3,03 Mb
4 Projectes estratègics per a la millora de la connectivitat 1:25.000 Descarregar |  3,5 Mb
Model de valorització dels recursos naturals
5 Usos i activitats agrícoles, ramaderes, forestals i de valorització dels recursos naturals 1:25.000 Descarregar |  2,92 Mb
Model de valorització dels recursos naturals
6 Model d’ús públic 1:25.000 Descarregar |  3,2 Mb
7 Estratègies i actuacions de la xarxa dinàmica d’ús públic 1:25.000 Descarregar |  3,04 Mb
Síntesi del model de Parc
8 Síntesi del model de Parc per sectors  1:5.000 Descarregar |  59,75 Mb

 

A1 1:5.000 Descarregar |  4 Mb
A2 1:5.000 Descarregar |  4 Mb
A3 1:5.000 Descarregar |  4 Mb
A4 1:5.000 Descarregar |  4 Mb
B1 1:5.000 Descarregar |  4 Mb
B2 1:5.000 Descarregar |  4 Mb
B3 1:5.000 Descarregar |  4 Mb
B4 1:5.000 Descarregar |  4 Mb
C1 1:5.000 Descarregar |  4 Mb
C2 1:5.000 Descarregar |  4 Mb
C3 1:5.000 Descarregar |  4 Mb
D1 1:5.000 Descarregar |  4 Mb
D2 1:5.000 Descarregar |  4 Mb
D3 1:5.000 Descarregar |  4 Mb
E1 1:5.000 Descarregar |  4 Mb
E2 1:5.000 Descarregar |  4 Mb

 

Model en relació amb el patrimoni construït
9 Inventari del Patrimoni cultural 1:25.000 Descarregar |  2,79 Mb
10 Delimitació ERE 1. Àmbits d’ordenació específica 1:25.000 Descarregar |  2,95 Mb
11 Delimitació ERE 1. Àmbits d’ordenació específica 1:5.000 Descarregar |  3,15 Mb
Model en relació amb el patrimoni construït
12 Infraestructures de vialitat 1:25.000 Descarregar |  6,13 Mb
13 Inventari de la xarxa de camins 1:25.000 Descarregar |  3,12 Mb
14 Localització dels trams conflictius de col·lisió d’aus rapinyaires amb infraestructures elèctriques 1:25.000 Descarregar |  3,44 Mb
Espai funcional adjacent al PEPNat
15 Delimitació de l’Espai funcional 1:25.000 Descarregar |  3,87 Mb