El 13 de desembre de 2012 es va dur a terme la sessió ordinària del Consell Consultiu corresponent a l’hivern de 2012.

La qüestió més destacable d’aquesta sessió va ser una exposició sobre el desenvolupament de la redacció del Pla Especial per a la protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat), a càrrec del Sr. Albert Beltran, arquitecte i coordinador de l’equip redactor del Pla. El Sr. Beltran va destacar la singularitat del PEPNat, perquè, d’una banda, contindrà determinacions urbanístiques i, de l’altra, tindrà caràcter de pla d’ordenació de recursos naturals. Així mateix, va subratllar la voluntat que sigui un exemple de planificació concorrent i de concertació interinstitucional. En el decurs de la seva presentació, va fer referència, entre d’altres, als aspectes següents: els ERES, la definició de les dotacions del Parc, de les àrees de gestió compartides i els instruments de gestió; la protecció dels hàbitats i les espècies; l’anàlisi de les infraestructures viàries; els usos i activitats; la incentivació de la gestió forestal sostenible; la recuperació d’usos i activitats agràries; la implementació de bones pràctiques ramaderes; l’augment de l’eficiència energètica i la utilització d’energies a partir de fonts renovables i la potenciació dels programes d’interpretació del patrimoni, educació ambiental i voluntariat.

Posteriorment, els representants de les entitats membres del Consell Consultiu van manifestar la seva preocupació al voltant de qüestions com ara la visió urbanística del Pla, la desaparició de l’agricultura ecològica i tradicional familiar al Parc, les amenaces que representa la MAT i la participació ciutadana en el procés.