En data 28 de juliol de 2016 va tenir lloc una sessió ordinària del Consell Consultiu. En el decurs de la reunió, la Sra. Màrian Navarro, tècnica del Servei d’Ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental del Consorci, va explicar les actuacions que s’havien dut a terme en el semestre darrer quant a la regulació de l’ús públic al Parc. En concret, la Sra. Navarro va fer referència a la constitució d’una Taula permanent de l’ús públic, constituïda per tècnics municipals i del Consorci, que estaven treballant en l’elaboració d’uns criteris de gestió nous per a les autoritzacions col.lectives, així com una diagnosi de la situació actual de l’ús de la bicicleta, acompanyada d’un seguit de mesures correctives.

A més de debatre’s aquesta qüestió i d’altres, es va donar compte de l’estat de la tramitació del document d’avanç del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola i de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità (d’acompanyament). En aquest sentit, els membres del Consell van adoptar un acord en virtut del qual van demanar a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i a la Vicepresidència Executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola que reconsideressin el Pla Porta Barcelona i que s’avinguessin a modificar-ne els elements, de conformitat amb els criteris amb què s’està redactant el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola, en relació al tractament de les zones de frontera i vores de Parc.