Línia de treball novedosa basada en la tecnologia de gravació que permet l’enregistrament continu dels sons naturals. Ha d’aportar dades i informacions útils tant des del punt de vista naturalista i patrimonial com de la gestió.

Iniciada el 2015, en una primera fase s’ha focalitzat el treball d’una banda en l’obtenció de patrons acústics de l’astor (Accipiter gentilis) en època de cria i als possibles efectes de les molèsties derivades de la freqüentació, i, de l’altra, a les relacions entre el paisatge sonor natural, les biofonies, amb el soroll produït per fonts d’origen antròpic, o antropofonies. Complementàriament, s’obtenen registres que permeten establir els paisatges sonors vinculats a l’estacionalitat, o les diferències sonores que s’observen en diferents hores del dia.